دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

شایستگیها به عنوان ترکیب کاملی از داراییها،منابع و فرآیند ها است که به شرکت اجازه میدهد به نیازهای مشتری پاسخ دهد.آن دسته از شایستگیها دارای ارزش استراتژیک میباشند که بتوانند برای مشتریان ارزش آفرینی کنند(برازل و دیگران،1998).
هدف اصلی سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکیه بر منابع و قابلیتهایی که در اختیار دارد،رقابتپذیری و دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکردی در بازار است.مزیت رقابتی پایدار به آن دسته از مزیتهای رقابتی اطلاق میشود که بواسطه بهرهگیری از شایستگیهای سازمان برای مشتریان ارزشمند بوده،توسط رقبا به راحتی قابل تقلید و کپی برداری نبوده و برای سازمان عملکرد شایسته و رقابت پذیری را به ارمغان آورد (فاهی و اسمیتی،199؛مک ناوتون،2002؛لیو ودیگران،2003).  

براساس دیدگاه مبتنی بر منبع،مزیت رقابتی زمانی پایدار است که ارزشمند برای ذینفعان،غیرقابل تقلید برای رقبا،کمیاب در بازار و قابل اداره برای سازمان باشد.این معیارها در قالب چارچوبVIROمطرح میشوند. (بارنی و گریفین،1992).عنوان این چارچوب برگرفته از حرف اول معیارهای چهارگانه پایداری مزیت رقابتی است.شاید بتوان در قالب عنوان فارسی از چهارچوب اتکاء استفاده نمود که متشکل از حرف اول معیارهای ارزشمندی،تقلید،کمیابیو اداره کردنمیباشد.هر چند معیارهای چهارچوب اتکا به منظور پایدارسازی مزیت رقابتی لازم میباشند ولی با توجه به تغییر و تحولات بوجود آمده در شرایط محیط و بازارهای رقابتی،حتی در بازارهای سنتی امروز نیز کافی به نظر نمیرسند،چرا که سازمانها حتی برای فعالیت و موفقیت در بازارهای غیراینترنیت عصر جدید نیازمند منابع،قابلیتها و شایستگیهایی جدید میباشند که مبتنی بر دانش و فنارویهای نوین باشد.بنابراین ایجاد و پایدار سازی مزیت رقابتی در بازارهای اینترنتی ویژگیهای خاص خود را میطلبد(شارکی،2003).
2-2-8-5- مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی
در عصر جدید،مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات از نقش محوری در ایجاد وپایدار سازی مزیت رقابتی برای شرکت ها برخوردار است،ورود اینترنت به عرصه کسب وکار،به سرعت و بطور قابل ملاحظهایی آن را متحول ساخته است.اینترنت شرکتها را با این واقعیت مواجه ساخته است که مزیت رقابتی میتواند به طور لحظهایی ایجاد گردد و یا از بین برود.محیط اینترنت به دلیل پویایی وسرعت زیاد انتقال اطلاعات، محیط رقابتی را نیز بیش از پیش پویاتر ساخته است به گونهای که رقابت در چنین محیطی شرکتها را به بررسیهای بیشتر در مورد محیط وادار میسازد.بنابراین خلق وحفظ مزیت رقابتی در بازارهای اینترنتی مستلزم بازنگری در موضع خارجی وقابلیتهای داخلی است.در هر شرکتیIT یک اثر قدرتمند بر مزیت رقابتی از طریق کاهش هزینه یا ایجاد تمایز دارد.
فناوری یا خود بر فعالیتهای ارزشزای سازمان اثر میگذارد یا سازمان را قادر میسازد از طریق نشان دادن تغییراتی در حوزه رقابتی به به مزیت رقابتی دست یابد.موفقیت سازمانها در عصر حاضر وابسته به سرعت گردآوری،ایجاد و پخش دانش نوآورانه و بهرهگیری از این دانش در توسعه توانمندیها و شایستگیهایی است که براحتی توسط رقبا قابل کپی برداری نباشد.قابلیت ایجاد دانش نوآورانه و یادگیری نظامند ومستمر از آن میتواند منشاء ایجاد مزیت رقابتی در محیط متلاطم رقابتی گردد( شارکی،2003).
2-2-8-6 نقش فناوری اطلاعات در پایدار سازی مزیت رقابتی بنگاه
سیدجوادین و همکاران(1383)در یک مطالعه بیان کردهاند که در محیط متلاطم رقابتی،به منظور ایجاد و پایدارسازی مزیت رقابتی جهت تدوین استراتژیهایی که منجر به رقابتپذیی شوند،سازمانها علاوه بر معیارهای چارچوب اتکا یاVIRO نیازمند توجه وتأکید بر معیارهایی جدید میباشند.این الزامات مواری مانند:تمرکز بر کیفیت وسرعت،گرایش به بازا و مشتری،توجه به رقبا،خلاقیت و نوآوری زیاد و سایر عوامل کلان وخرد را شامل میشود(پورترومیلر،1985؛فیورر وچهار باغی،1995؛سیر واستاوا و دیگران،2001؛ شارکی،2003).
دانشنوآورانهکه بر مبنای اطلاعات خارجی و داخلی ایجاد میشود همه موارد فوق را در حد قابل قبولی پوشش میدهد.بنابراین طبق شکل(2-13)ایجاد و به کارگیری دانش نوآورانه و یادگیری از آن،معیار مهمی علاوه بر معیارهای چارچوب اتکا به منظور خلق وحفظ مزیت رقابتی در راستای رقابتپذیری سازمان میباشد.
چار چوب اتکا
چار چوب اتکا
مزیت رقابتی پایدار
مزیت رقابتی پایدار
مزیت رقابتی
مزیت رقابتی

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد تواضع و فروتنی

دانش نوآورانه
دانش نوآورانه
شکل( 2-13)الزامات جدید مزیت رقابتی پایدار(آقازاده و اسفیدانی،1386)
با توجه به اینکه نقطه تمرکز مزیت رقابتی در دانستن چگونگی انجام کارها قرار دارد تا در دسترسی به منابع و بازارهای خاص،لذا دانش و سرمایه فکری به عنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگیهای اصلی وکلید عملکرد برتر سازمان مطرح میشوند(لوبیت،2001).به عبارت دیگر توانایی شرکت در ایجادوحفظ مزیتهای رقابتی به دانستهها(دانش)آن بستگی دارد،نه در آنچه مالکشان است.اگر بخواهیم برمنابعی تمرکز کنیم که در داخل سازمان ایجاد شده و کپی برداری از آنها برای رقبا مشکل باشد،دانش سازمانی موقعیت بهتری را به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی کسب میکند(آرگوت و اینگرام،2000).
به نظر پورتر (1996) مزیتهای رقابتی در بازارهای اینترنتی به دو روش حاصل میگردد:اثربخشی عملیاتی و استراتژیک.اثر بخشی عملیاتی به معنی انجام چیزهای مشابه رقبا اما بهتر از رقبا است.این نوع اثر بخشی ممکن است در قالب تکنولوژی بهتر،دادههای بهتر،افراد آموزش دیدهتر و یا ساختار مدیریتی اثربخشتر نمایان شود.اثر بخشی یا موضعیابی استراتژیک به معنی انجام دادن چیزهای متفاوت از رقبا و به گونهای است که ارزش متمایزی را برای مشتری ارائه میکند.این نوع اثر بخشی را میتوان به صورت ترجیح مجموعه ای متفاوت از ویژگیها و آرایش متفاوتی از خدمات تعبیر کرد.اینترنت حفظ مزیتهای رقابتی را برای شرکتها مشکلتر ساخته است اما فرصتهای جدیدی برای دستیابی به مزیتهای جدید بوجود آورده است(آقازاده و اسفیدانی،1387).
2-2-8-7 دستیابی به تناسب استراتژیک (یافتن استراتژی مناسب)
به منظور موفقیت هر سازمانی،استراتژیهای رقابتی و زنجیره تأمین باید با یکدیگر سازگار باشند،این سازگاری بدین معنی است که هر دو استراتژی به اهداف خود در کنار یکدیگر نایل شوند.یا تناسب و سازگاری فی مابین این دو نوع استراتژی، کلید مرحله طراحی زنجیره تأمین است.فعالتهای پنج گانه در زنجیره ارزش شامل:توسعه محصول جدید،فروش و بازاریابی،عملیات،تحویل و خدمات پس از فروش، به تنهایی موفقیت سازمان را سبب نمیشود،بلکه تعامل و ارتباط بین عوامل مذکور،این مهم را حاصل مینماید.باید اذعان نمود که موفقیت یا شکست یک سازمان به صورت تنگاتنگی با موارد زیر در ارتباط است:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد گروه اجتماعی

بستن منو