دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

 

یکی از دغدغههای بنگاهها،رضایت و خشنودی مشتری است.بنابراین اهمیت اطلاعات در زمینه سرویسدهی به مشتریان و رضایت و خشنودی آنها واضح است.از دیگر زمینههایی که بیانگر اهمیت اطلاعات است نقش آن در ارتباط با برنامه ریزی استراتژیک و تفکیک منابع میباشد(مرتضیپور،1380).
فناوری اطلاعات به اعضای زنجیره تأمین اجازه میدهد تا عملکردی به عنوان یک موجودیت واحد داشته باشند،بطور کلیIT یکپارچگی بین اعضاء زنجیره تأمین را بهبود میبخشد که یکپارچگی،برنامهریزی و هماهنگسازی بین نهادهای زنجیره تأمین با هدف دستیابی به راهحل بهینه میباشند(هیل،2000).در سال(1966)کافمن بیان نمود که بهبود کارایی زمانی رخ می دهد که شرکت ها ازIT در سرتاسر مرزشرکت ها استفاده کنند.(کافمن ،1996).
اطلاعات یک نقش بهینه و پیشرو در تمام عملیات زنجیره تأمین برعهده دارد.توسعهIT روشهایی را که سازمانها از طریقSCM به مزیترقابتی دست مییابند را تغییر داده است و شرکتهای موفق همیشهIT را جهت توسعه استراتژیهای کسبوکار خود بکار گرفتهاند که تاثیر بسزایی نیز برکل زنجیره تأمین دارد(شن ودیگران،2001)IT به مدیران در یک زنجیره تأمین کمک میکنند تا بتوانند روابط جدیدی از طریق جریان اطلاعات و دانش با مشتریان و تأمین کنندگان خود شکل دهند که این امر باعث ایجاد یک ارتباط اطلاعاتی یکپارچه و به هنگام در سراسر زنجیره تأمین از تأمینکننده تا مشتری میگردد(درودچی و نیکمهر،1387).
شرکتها میتوانند از طریقIT کسبوکار مجازی راهاندازی نمایند و در نتیجه یک شبکه فروش مجازی نیز ایجاد نمایند،امروزه رقابت در بازار بین شرکتها به رقابت بین زنجیرههای تأمین و از رقابت بین محصولات به رقابت بین خدمات تغییر کرده است.IT یک پشتیبان موثر برایSCM ارائه نموده است که از آن جمله میتوان به قویسازی توزیع و انتقال اطلاعات اشاره کرد که بطور موثری باعث بهبود مدیریت زنجیره تأمین میگردد.یکی از ابزارهای مهم جهت ارزیابیSCM،وضعیت پاسخگویی به تقاضای مشتریان است،درک هر چه بهتر تقاضای مشتریان در یک زنجیره تأمین بسیار ضروری و اساسی است.توسعهIT و در کنار آن استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و نیز سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی میتواند به ایجاد یک مدل جامع و کارآمد تقاضا کمک نماید.یکی از مهمترین اهداف زنجیره تأمین ارائه محصول درست به میزان مناسب،با کیفیت مطلوب،در زمان و مکان مناسب میباشد، پیشرفتهایITو سیستمهای اطلاعات در راستای نیل به این هدف به منظور بهبود هر چه بیشتر عملکرد زنجیره تأمین گام برمیدارند(درودچی و نیکمهر،1386).ITمیتواند عملیات داخلی شرکتها و نیز همکاری بین آنها را در زنجیره تأمین پشتیبانی نماید و استفاده موثر از این فناوری عامل کلیدی در موفقیت شرکتها است سیستمهای پشتیبانی شده توسطIT در حوزههای اصلیSCM کاربرد دارند.حوزههای اصلیSCM شامل طراحی محصولات و خدمات،تولید،بازاریابی و فروش و ارائه خدمات به مشتری میباشد(جیانگ،2007).در واقعSCM یک طرح تولید یکپارچه و همزمان است که به عنوان یک راهنما با استفاده از انواع متنوعIT برای بهبود عملکرد سازمان نقش ایفا میکند(لیو،2007).
2-2-4-21 عوامل موثر در اتخاذ IT در زنجیره تأمین
الف) وسعت سازمان
مطالعات نشان داده است که سازمانهایی که وسعت بیشتری دارند به لحاظ داشتن منابع مالی تمایل بیشتری به پذیرشIT دارند و در این راستا ریسک مرتبط با این مهم را بیشتر پذیرا هستند،بنابراین یک همبستگی مثبت و معنیداری بین وسعت یا اندازه سازمان و اتخاذ فناوری اطلاعات وجود دارد.
ب) میزان موفقیت سازمان
مطالعات همچنین نشان داده است که عملکردهای موفقیتآمیز گذشته در مقابل تغییر استراتژی تمایل به ثبات دارند تا تغییر،بنابراین احتمال انجام یک تغییر در سازمانهایی که در سالهای گذشته دارای عملکرد بهتری بودهاند.بسیار کم است.در واقع سازمانهایی که عملکرد ضعیفتری دارند نسبت به سازمانهایی که عملکرد بهتری دارند،سعی میکنند استراتژی خود را برمبنای پذیرشITبنا کنند،بنابراین سازمانهای موفق انگیزه کمتری برای پذیرش فناوریهای زنجیره تأمین دارند.
ج) تاثیر شرکای موجود در زنجیره
یکی از فاکتورهای محیطی که برتصمیمگیری سازمانها در پذیرشIT اثرمیگذارد،تاثیر شرکای موجود در زنجیره است.فشار وارده از طرف شرکای موجود در زنجیره تأمین میتواند برپذیرشIT موثر باشد.به عنوان مثال زمانیکه یک شرکت شروع به اجرایE-CRM مینماید و در اتخاذ این فناوری پیشقدم میشود باعث اعمال فشار برشرکتهای دیگر شده و نظر آنها را در این مورد جلب مینماید.بنابراین شرکتهایی که تحت فشار بیشتری از طرف شرکای تجاری زنجیره تأمین هستند،به منظور توسعه هماهنگی در داخل سازمان بیشتر به سمت پذیرش فناوریهای مرتبط با زنجیره تأمین حرکت میکنند.
د) عدم اطمینان
عدم اطمینان درSCMاز مهمترین موضوعاتی است که عامل اصلی بوجود آورنده آن،عدم وجود اطلاعات درست و کاملی برای تصمیمگیری است،فناوریهای اطلاعاتی پیشرفته که در داخل سازمانها بین اعضای زنجیره تأمین بصورت یکپارچه درآمدهاند،امکان به اشتراک گذاشتن سریعتر و صحیحتر اطلاعات را فراهم ساختهاند.بنابراین احتمال اتخاذ و پذیرشIT در سازمانهایی که با عدم اطمینان بیشتری موجهاند،بیشتر است و عکس این قضیه در سازمانهایی است که از شرایط عملیاتی و محیطی نسبتاً پایدار و با ثباتی برخوردارند.
ه- حمایت مدیریت ارشد
نقش مدیریت ارشد سازمان در اجرا و بکارگیریIT در سازمانها بسیار حائز اهمیت است،حمایت مدیریت ارشد سازمان میتواند تاثیر مثبتی بر پذیرشIT در سازمانها در یک زنجیره تأمین داشته باشد(پاترسونودیگران،2003).
2-2-5 یکپارچگی درونی
2-2-5-1 تعاریف و مفهوم سازی
اصطلاحSCM بیانگر وظایف یکپارچهسازی واحدهای سازمانی در طول یک زنجیره تأمین و هماهنگ سازی جریانهای مواد،اطلاعات و مالی به منظور برآوردن تقاضای مشتری و با هدف بهبود رقابتپذیری یک زنجیره تأمین میباشد،بنابراین یکپارچهسازی شبکهها و هماهنگسازی دو جزء سازندهSCMمیباشد، در نتیجه بنایSCM بر دو ستون یکپارچه و هماهنگسازی استوار است.
دربحث یکپارچهسازی،موضوعاتی از قبیل انتخاب شرکای مناسب جهت همکاری،همکاری بین سازمانی و درونسازمان و بحث رهبری جهت همراستا شدن استراتژیهای شرکای دیگر بیان میگردد.در بحث هماهنگسازی جریانهای مختلف در زنجیره تأمین،یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت است، موضوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که این خود بیانگر اهمیتIT در مدیریت زنجیره تأمین است.
SCM مدیریت زنجیره تأمین
SCM مدیریت زنجیره تأمین
همکاری
همکاری

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه با موضوع باستان شناسی

بستن منو