دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

امنیت و قابلیت اتکا : امنیت اطلاعات مشتری و مبادلات وبسایت اطلاعات قابل اعتماد محصول و تکمیل سفارش قابل اطمینان)ابراین،1387:269).  

2-2-3-9 تجارت الکترونیک و ظهور بنگاه دیجیتالی
ایجاد یک زیرساخت فناوری اطلاعات در جایی که اطلاعات بدون وقفه از یک بخش سازمان به بخش دیگر و از سازمان به سوی مشتریان،تأمین و شرکای بازرگانی خود،جریان مییابد،لازم مینماید.ظهور بنگاه دیجیتالی به این سطح از یکپارچهسازی اطلاعات نیاز دارد و امروزه شرکتها بطور فزآینده نیازمند چنین زیرساختی هستند تا ناکارآمدی و رقابتآمیز باقی بمانند.فناوری اطلاعات بعنوان فناوری کلیدی در توانمند سازی یکپارچهسازی دیجیتالی ظهور کرده است(لاودن،1389: 167).
پیش از اینترنت،یکپارچگی فرآیند کسب و کار به دلیل مشکلات روانسازی جریان اطلاعات در میان انواع مختلف سیستمها که در حال خدمت رسانی به عرصههای کارکردی و بخشهای مختلف سازمان بودند، مختل میشد.امروزه این یکپارچگی،به ارزانی با استفاده از فناوری اینترنت فراهم میشود.بنگاهها از اینترانت برای بهبود هماهنگی میان فرآیندهای کسبوکار داخلی خود استفاده میکنند و در حال گسترش اکسترانتها برای هماهنگ ساختن فرآیندهای مشترک با مشتریان و شرکای تجاری خود وسازمانهای دیگر نیز هستند(لاودن،1389: 196).
2-2-3-10 تحقیق”جاوالگی و رامسی” 2001
این محققین در تحقیق خود تحت عنوان موضوعات استراتژیک تجارتالکترونیکی،عوامل تاثیرگذار بر رشد تجارتالکترونیکی را مورد مطالعه قراردادهاند.همانطور که میدانید تجارتالکترونیکی یکی از کاربرد های وسیع اینترنت بوده و رشد آن به زیرساختهایی از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات،اجتماعی و فرهنگی و قانونی و دولتی بستگی دارد.فقدان هر یک از این زیرساختها میتواند مانعی مهم در پیاده سازی تجارتالکترونیکی محسوب شود.زیرساختهای فوق برای پشتیبانی از رشد تجارتالکترونیکی و بهره جستن از منافع استراتژیکی تجارتالکترونیکی ضروری هستند.در شکل(2-7)عوامل تاثیرگذار بر رشد تجارتالکترونیکی نشان داده شدهاند.
زیرساخت تجاری
زیرساخت تجاری
زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی
زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره طرح واره درمانی

رشد تجارت الکترونیکی
زیرساختهای قانونی و دولتی
زیرساختهای قانونی و دولتی
زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
2-2-3-11 تحقیق ” دارچ و لوکاس” 2002
این محققان در مقاله خود تحت عنوان”آموزش،راهاندازی،تجارت الکترونیکی”به شناسایی موانع پیادهسازی تجارتالکترونیکی پرداختهاند.آنها این موانع را در پنج دسته به شرح ذیل طبقه بندی نمودهاند:
هزینهها
فقدان آگاهی از ماهیت تجارتالکترونیکی
فقدان مهارتهای لازم جهت تجارتالکترونیکی
فقدان آگاهی از چگونگی ارائه خدمات در تجارتالکترونیکی
فقدان زمان(دارچ و لوکاس،2002).

بستن منو