دانلود پایان نامه با موضوع فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه با موضوع فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

 

بهعبارتی دیگر، فرضیه صفر این آزمون بیانگر عدم وجود ریشه واحد و فرضیه مقابل خبر از عدم وجود ریشه واحد در برخی مقاطع میدهد.
بنابراین، آزمون ریشه واحد بهصورت جداگانه برای هر مقطع انجام میشود و سپس میانگین این آمارهها بصورت محاسبه میشود. آماره این آزمون بصورت زیر است:
(3-14)
که در رابطه فوق آماره آزمون ریشه واحد IPS است. اگر نشاندهنده آماره t برای آزمون ریشه واحد امین مقطع، با وقفه و ضرایب آزمون باشد، آماره استاندارد بصورت زیر تعریف میشود.
(3-15)
که مقدار آن با گرایش و به سوی بینهایت، به سمت توزیع نرمال استاندارد میل میکند. به منظور ایجاد یک آماره استاندارد، ایم، پسران و شین ارزشهای و مربوط به این مقادیر را محاسبه کردهاند. هنگامی که ، این مقادیر به مقادیر آمارههای آزمون دیکی – فولر نزدیک میشوند. با توجه با اینکه قدرت این آزمون درصورت وجود خودهمبستگی بین جملات اخلال، کاهش مییابد، روشی برای رفع خود همبستگی پیشنهاد شده است. بر اساس این روش آماره استاندارد شده با استفاده از میانگین و واریانس تحت فرض بهصورت زیر است:
(3-16)
اگر مقدار آماره محاسبه شده فوق از آماره جدول کوچکتر باشد، فرضیه وجود ریشه واحد رد نمیشود. علاوه بر آماره t استاندارد میتوان از آماره استفاده کرد:
(3-17)
که در آن عبارت از آماره ریشه واحد انفرادی برای آزمون فرضیه در برابر فرضیه است. مقادیر بحرانی نیز در جدول محاسبه شده است. در اینجا نیز میتوان از استاندارد شده استفاده کرد: (ابوالمعالی، 1389، 96)
(3-18)
3-4) معرفی و تحلیل دادهها
معرفی، بررسی روند و چگونگی تغییر متغیرهای مورد نظر در مدل که همگی به صورت دادههای ترکیبی برای 22 زیربخش صنعت طی دوره زمانی 1375تا 1386 میباشند، بحثی است که تلاش میشود در این قسمت از پژوهش مطرح شود تا شناخت بهتری را نسبت به متغیرها به دست دهد. این متغیرها عبارتند از ضریب نفوذ واردات از چین و ضریب نفوذ صادرات ایران به چین به تفکیک بخشهای صنعت که در کدگذاری 2 رقمی ISIC، دامنه 15 تا 36 را به خود اختصاص میدهند، تعداد شاغلان، جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل و ارزشافزوده که اطلاعات آنها برای کارگاههای صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر جمعآوری شده است.
لازم به ذکر است که دادهها با استفاده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به قیمت ثابت سال 76 و نیز شاخص بهای تولید کننده به قیمت ثابت سال 76 به دادههای واقعی تبدیل شدهاند. همچنین از نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در بخش صنعت و معدن به عنوان شاخص قیمت سرمایه استفاده میشود.
دادههای مربوط به کارگاههای صنعتی، با استفاده از بخش خلاصه آمار کارگاههای صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر که در پایگاه مرکز آمار ایران قابل دسترسی میباشد، جمعآوری شده است. آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به قیمت ثابت سال 76 و شاخص بهای تولید کننده به قیمت ثابت سال 76و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در بخشهای مختلف نیز توسط بانک مرکزی منتشر شده است.
مهمترین مشکل انجام پژوهش حاضر، نبود آمارهای تجارت بخش صنعت ایران با چین براساس کدهای دو رقمی ISIC و عدم همکاری سازمانهای مربوطه برای در اختیار قرار دادن این اطلاعات بوده است. با استفاده از سایت گمرک، میتوان به آمار واردات و صادرات کشور دست پیدا کرد، اما این آمار برحسب کدهای HS طبقهبندی شدهاند. در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات طبقهبندی محوری محصولات که در سایت مرکز آمار قابل دسترسی میباشد کدهای HS به کدهای ISIC تبدیل شده و آمار مربوط به بخش صنعت و تجارت با چین از آن استخراج میشود. کدهای HS برای سالهای 75 تا 82 به صورت کدهای 6 رقمی و برای سالهای پس از آن با کدهای 8 رقمی بیان میشوند. بخش صنعت بر اساس کدهای 2 رقمی ISIC، شامل 24 صنعت میشود که در بخش تخمین مدل، صنعت بازیافت به دلیل فقدان آمار در برخی از سالها و عدم اختصاص فعالیتهای تجارتی به خود و نیز صنعت کشت و صنعت، به دلیل فعال نبودن این بخش در داخل کشور، از حوزه مطالعه حذف میشوند.
لازم به ذکر است که علاوه بر مشکلات فراوانی که برای جمعآوری دادههای مورد نیاز این مطالعه وجود داشته است، بخش عمدهای از تجارت ایران با دیگر کشورها با واسطه کشور امارات صورت میگیرد و امکان تفکیک آمارهای تجارت ایران با امارات بر اساس کشورهای اصلی صادرکننده کالا به ایران یا وارد کننده کالا از ایران وجود ندارد. بنابراین دادههای واردات و صادراتی که اساس مطالعه حاضر را تشکیل میدهند، مربوط به تجارت مستقیم ایران با چین است و نمیتوان اطلاعات تجارت ایران با چین را که از راه کشور امارات ترانزیت میشود، استخراج نمود.
3-4-1) مفاهیم، تعاریف و تقسیم بندیهای مربوط به صنعت
بیان مفاهیم، تعاریف و تقسیمبندیهای مربوط به صنعت، دید روشنی نسبت به این بخش حاصل کرده و درک ویژگیها و خصوصیات مربوط به آن را آسانتر میکند. بنابراین در بخش بعدی سعی بر آن است که به پارهای از این مفاهیم برای روشنتر شدن حوزه مطالعه پرداخته شود.
3-4-1-1) صنعت
صنعت شامل مجموعه فعالیتهایی است که منجر به تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف و تبدیل آنها به محصولات جدید میشود، اعم از اینکه این تغییرات به وسیله دست یا ماشین، در کارگاه یا منزل انجام شود (وزارت صنعت، معدن و تجارت).
ISIC به معنای طبقه بندی استاندارد بینالمللی صنایع کلیه فعالیتهای اقتصادی، یک طبقه بندی مرجع برای کلیه فعالیتهای اقتصادی میباشد که در سال 1948 تدوین و مورد تایید و تصویب کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد قرار گرفته است. سلسله مراتب مورد استفاده در این طبقهبندی عبارتند از: حروف الفبایی ردههای جدول که قسمت نامیده میشوند، ارقام دو رقمی برای تعیین بخش، ارقام سه رقمی برای تعیین گروه و ارقام چهار رقمی برای تعیین طبقه. به عنوان مثال الف، قسمت کشاورزی و شکار و جنگلداری و ت، قسمت صنعت را دربرمیگیرد. بخش صنعت نیز کدهای 15 تا 38 را شامل میشود.
اما در توضیح انتخاب بخش صنعت به عنوان حوزه مطالعاتی در میان بخشهای مختلف اقتصادی، باید این نکته را متذکر شد که این بخش همانند دماسنجی برای فعالیتهای اقتصادی کشور عمل کرده و بررسی آثار تجارت در این حوزه، دید روشنی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی بهدست میدهد.
3-4-1-2) کارگاه صنعتی
کارگاه صنعتی مکان ثابتی است که در آن مجموعهای از سرمایه و نیروی کار به منظور تولید یک یا چند محصول صنعتی به کار گرفته شده است. کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کارگاهی است که متوسط تعداد کارکنانش در طول سال ده نفر و بیشتر بوده است (سایت مرکز آمار ایران).

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد روش برازش روایی کیفی

بستن منو