دانلود پایان نامه با موضوع فرآیندهای زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه با موضوع فرآیندهای زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

هماهنگی درون سازمانی و بین سازمانی شبکه  

فرآیند گرایی
فرآیند گرایی
زیر بناها:
زیر بناها:
رهبری
رهبری
برنامهریزی پیشرفته
برنامهریزی پیشرفته
لجستیک ، بازاریابی ، تحقیق در عملیات ، تئوری مدیریت خرید ، تأمین و…
لجستیک ، بازاریابی ، تحقیق در عملیات ، تئوری مدیریت خرید ، تأمین و…

شکل(2-8)خانهSCM(استدلر،2005)
سقف این خانه،هدف نهاییSCM ،یعنی رقابتپذیری را نشان میدهد،با گسترش جهانی شدن بازارها، تنها راه ادامه بقاء شرکتها و سازمانها منوط به افزایش رقابتپذیری و کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار میباشد.برای رسیدن به رقابتپذیری زنجیره تأمین،باید خدمت به مشتریان سرلوحه فعالیتها قرارگیرد. امروزه رقابت بین شرکتهای منفرد،جای خود را به رقابت بین زنجیرههای تأمین داده است.یکی از قابلیت هایی که جهت دستیابی به رقابتپذیری زنجیره تأمین ضروری است،تسهیم اطلاعات است،تسهیم اطلاعات به توانایی شرکت جهت تسهیم دانش باشرکای زنجیره تأمین به شیوهای اثربخش و کارا اشاره دارد(کلمونس و رو،1993).
2-2-4-3 ارزش تجاری سیستمهای SCM
سیستمهایSCM، سازمانها را قادر میسازد تا فرآیندهای زنجیره تأمین داخلی و خارجی شان را ساده و موثر کنند و مدیریت،آنچه را که تولید میشود،ذخیره میشود و تحویل داده میشود با استفاده از اطلاعات دقیق فراهم آورد.با اجرای یک سیستمSCM شبکهای و یکپارچه،سازمانها میتوانند عرضه و تقاضا را با یکدیگر یکسان کنند،سطوح موجودی را کاهش دهند،خدمات تحویل را بهبود دهند،زمان ارائه محصول به بازار را سرعت بخشند و از داراییها به طور کارآمدی استفاده کنند.سازمانهایی که درSCM برتری دارند،در نرخ بالای رشد ارزش محصولاتشان نیز مشهور و شناخته شده هستند(لاون،1389: 266).
2-2-4-4- پنج عملکرد برای SCM
عملکرد 1- ساختار شرکای زنجیره تأمین
طراحی زنجیره تأمین،براساس کارایی که برروی عوامل استراتژیک و با توجه به نیازمندیهای مشتری برای طراحی زنجیره تأمین است،پایهریزی شده است،بطوریکه محدوده محصولات موجود،سرویسها، محصولات جدید یا بخش خدمات مشتریان را پوشش میدهد و برپایه آگاهی از محصول نهایی در زنجیره تأمین طراحی میشود.این موضوع بدین مفهوم است که در دوره طولانی،کیفیت محصولات برای ادامه رقابت،باید توسعه و بهبود یابد.باید توجه داشت که یکپارچگی زنجیره تأمین،میزان رقابتپذیری سازمان را تعیین خواهد کرد.
عملکرد 2- پیادهسازی ارتباطات مشارکتی
این بخش به انواع مشارکتهای ضروری برای شرکت اشاره دارد.این عملکرد،ارتباطات زنجیره تأمین را به مشارکت با عوامل خارج از شرکت گسترش میدهد.هرتغییری در زنجیره تأمین باید به اطلاع شرکاء برسد و در کل زنجیره پیاده شود.دراین قسمت عملیات پشتیبانی فرآیندهای زنجیره تأمین بیان میشود که عبارتنداز:
سازماندهی تغییرات و نقش عملکردها در تغییرات زنجیره تأمین
فرآیند مشارکتی برای طراحی مجدد زنجیره تأمین

مطلب مرتبط :   ایمان و عمل صالح

بستن منو