دانلود پایان نامه با موضوع فرآیندهای زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه با موضوع فرآیندهای زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

 

مدیریت صحیح جریان های مالی موجود
شکل(2-10) عوامل موثر در مدیریت موفق زنجیره تأمین(جعفر نژاد و مهدیرجی،1391: 20).
بنابر مطالب فوق میتوان اذعان نمود که مدیریت مناسب یک زنجیره تأمین شامل،مدیریت صحیح جریان های مالی موجود است،به عبارتی مدیریت موثر زنجیره تأمین شامل،مدیریت داراییها،محصولات اطلاعات و جریانهای مالی موجود در آن است تا حداکثر سازی سود زنجیره تأمین برآورده گردد.
2-2-4-12 اهمیت تصمیمات زنجیره تأمین
ارتباط تنگاتنگی فی ما بین طراحی و مدیریت جریانها در زنجیره تأمین،با موفقیت کل زنجیره تأمین وجود دارد.از سوی دیگر،در صورتیکه زنجیره تأمین از لحاظ طراحی و مدیریت جریانهای محصولی، پولی،مالی و اطلاعاتی دچار تزلزل گرد،شکست سازمان و شرکت ذینفع قطعی خواهد بود.در مجموع طراحی،برنامهریزی و تصمیمگیری در مورد عملیات زنجیره تأمین،نقش معنیداری در موفقیت یا شکست یک مجموعه فعال در این حوزه ایفا مینماید.
2-2-4-13 فرآیندهای زنجیره تأمین
زنجیرهتأمین مجموعهای از فرآیندهای متوالی است که جریان بین تولید کننده و مصرف کننده را در نظر میگیرد تا نیازهای مشتری را تأمین نماید.دو شیوه برای بررسی فرآیند های زنجیره تأمین وجود دارد:
الف) دیدگاه چرخه ای یاسیکلی:از این دیدگاه فرآیندهای زنجیره تأمین به مجموعهای از چرخه تقسیم میشوند.که هر چرخه بین دو مرحله دیگر در کل زنجیره تأمین قرار میگیرد .
ب) دیدگاه فشاری و کششی:در این دیدگاه فرآیندهای زنجیرهتأمین براساس اینکه در پاسخ به درخواست مشتری شکل گرفتهاند،تحت عنوان کششی،و اگر در اثر پیشبینیهای صورت گرفته ایجاد شدهاند تحت عنوان فشاری شناخته میشوند(جعفرنژاد و مهدیرجی،1391: 20-26).
2-2-4-14 مدیریت زنجیره تأمین داخلی
این بخش تمامی فرآیندهای مرتبط با داخل زنجیره تأمین را در نظر میگیرد.مواردی چون برنامهریزی استراتژیک،برنامهریزی تقاضا،برنامهریزی تأمین، خدمات زمینهای و تکمیل سفارشات در این دسته جای میگیرند.مدیریت روابط با تأمینکنندگان به عنوان فعالیتهای تجاری که جهت ثبت و فهم تعامل با تأمین کنندگان مختلف در سودآوری بنگاه اقتصادی لازم است،تعریف شده است.مدیریت روابط با تأمین کنندگان وظیفه کاهش هزینههای تأمین کالا،خدمات و ارتباط با تأمین کننده آنها،و مهمتر از همه بالا بردن سود را به عهده دارد.تمامی فرآیندهایی که به تعامل بین شرکت و تأمین کننده مرتبط است در این محدوده قرارمیگیرد.مواردی چون منبعیابی،مذاکرات،خرید،طراحی و هماهنگی با تأمین کننده نیز در این بخش قرار میگیرد.
2-2-4-15 شناسایی توانمندیها و امکانات زنجیره تأمین
سوال اصلی این بخش آن است که:”چگونه یک سازمان با توجه به عدم قطعیت موجود در تقاضای محیطی و با توجه به قابلیتهای خود میتواند به یک تناسب استراتژیک دست یابد؟”یک زنجیره تأمین دارای ویژگیهای بسیاری است که میتواند پاسخگوییو کارایی(به عنوان دو استراتژی اصلی در زنجیره تأمین)را در کل زنجیره تأمین تحت تاثیر قراردهد.پاسخگویی زنجیره تأمین شامل تواناییهای یک زنجیره برای انجام امور زیراست:
توانایی پاسخگویی به مقادیر گسترده و متغیر تقاضا.
برآوردهسازی تقاضا در زمان پاسخگویی کوتاه مدت.
تأمین تنوع بالای محصولات و خدمات.
ساخت محصولات با نوآوریهایی به منظور تأمین خواستههای مشتریان.
برآوردن سرویسدهی در سطح بالا.
مقابله و مواجهه با عدم اطمینان تأمین کالا یا خدمت.
با افزایش توان پاسخگویی زنجیره تأمین و به منظور برآورده نمودن ویژگیهای شش گانه فوق،هزینه در زنجیره تأمین افزایش مییابد.برای رفع این مشکل توجه به کارایی زنجیره تأمین ضرورت مییابد.کارایی زنجیره تأمین شامل تمامی هزینههایی است که در طی تولید یک محصول یا خدمت تا تحویل آن به مشتری صرف میشود.بنابراین با فزایش هزینهها به منظور ارتقاء پاسخگویی زنجیره تأمین،کارایی زنجیره تأمین کاهش مییابد.یک سازمان برای موفقیت خود بایستی با توجه به شرایط و وضعیت و امکانات خود و محیط،بین کارایی و پاسخگویی بصورت پویا در تغییر و موازنه باشد(جعفرنژاد و مهدیرجی،1391: 30-40) فیشر(1997) دو نوع زنجیره ارزش را مورد بحث قرار میدهد:
زنجیره تأمین کارا در عرضه محصولات کارکردی،بصورت کارا در حداقل هزینه ممکن با تمرکز اولیه بر هزینه و کیفیت هدفگیری شده است.
زنجیره تأمین پاسخگو در عرضه محصولات نوآورانه با تمرکز اولیه برسرعت،انعطاف و کیفیت هدفگذاری شده است(مقیمی و رمضان،1392: 72).
2-2-4-16 تحقق و حصول تناسب استراتژیک

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع دستورالعمل‌ها

بستن منو