دانلود پایان نامه با موضوع صنایع تولیدی ایران

دانلود پایان نامه با موضوع صنایع تولیدی ایران

دانلود پایان نامه

 

1) رشد صادرات میتواند یک موتور کلیدی برای ایجاد شغل باشد.
2) تجارت بینالمللی بر روی بهرهوری اثرگذار است و افزایش تقاضای صادرات، بهرهوری کل و بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد.
3) بخشهایی که با رقابت وارداتی مواجه میشوند، کاهش در بهرهوری را تجربه میکنند. این بدان معناست که بازارهای کار اروپایی انعطاف ناپذیرند.
4) اشتغال نسبت به تغییرات در متوسط بهرهوری نیروی کار ناشی از تجارت واکنش نشان میدهد.
5) بخشی از پتانسیل ایجاد اشتغال ناشی از توسعه تقاضای صادرات، به وسیله اثرات منفی اشتغال به دلیل افزایش بهرهوری نیروی کار ناشی از صادرات، خنثی میشود.
6) رشد صادرات نسبت به رقابت واردات، روشهای تولیدی کاراندوز را ترویج میدهد.
و اما از مطالعات داخلی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
زهرا نصراللهی و هانیه پوشدوزباشی (1389) مقالهای را با عنوان «گسترش تجارت و فرصتهای شغلی زنان: مطالعه موردی صنایع تولیدی ایران» ارائه کردهاند. در این مطالعه تلاش میشود تاثیر شاخصهای آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان در بخش صنعت برای فاصله زمانی 1375-1384 با استفاده از روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت، مورد بررسی قرار گیرد. نسبت صادرات، واردات و نیز نسبت مجموع آنها به ارزشافزوده در سطح صنایع دو رقمی، شاخصهای آزادسازی مورد استفاده در این مطالعه میباشند و صنایع تولیدی ایران در سطح کدهای دو رقمی بر اساس طبقهبندی استاندارد بینالمللی صنعتی (ISIC) در یک بازه زمانی 10 ساله مورد کنکاش قرار میگیرد.
بهمنظور دستیابی به اهداف مطالعه، تخمین مدلهای زیر در دستور کار قرار میگیرد:
(2-14 )
(2-15 )
که متغیرها بهصورت زیر تعریف میشوند:
: تعداد شاغلان زن
: دستمزد حقیقی شاغلان زن
: نسبت صادرات به ارزشافزوده
: نسبت واردات به ارزشافزوده
: نسبت پرداختهای عمرانی به کل پرداختها
: نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزشافزوده
دستمزد زنان و نسبت پرداختهای عمرانی به کل پرداختهای دولت اثر مثبت و معناداری بر اشتغال زنان دارند. رابطه میان دستمزد و اشتغال میتواند ناشی از افزایش بهرهوری زنان باشد. همچنین نسبت واردات به ارزشافزوده و نسبت صادرات به ارزشافزوده و نیز نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزشافزوده، اثر منفی و معناداری بر اشتغال زنان دارند. از آنجا که در دوره مورد بررسی صنایع صادراتی اغلب صنایعی سرمایهبر و از نوع مشاغل ثانویه هستند، میتوان نتیجه گرفت که تاثیر صنایع سرمایهبر صادراتی بر صنایع کاربر صادراتی غالب بوده و تئوری هکشور-اوهلین مبنی بر اثر منفی صادرات صنایع سرمایهبر بر اشتغال در اینجا تایید میشود. همچنین صنایع وارداتی نیز صنایعی سرمایهبر، واسطهای و از نوع مشاغل سخت میباشند و به دلیل سرمایهبر بودن، نمیتوان انتظارر داشت اشتغال را بهبود دهند.
هاجر اثنیعشری و علیرضا کرباسی (1387) در مقالهای با عنوان «تأثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران» تأثیر متغیرهای کلان مالیات مستقیم و صادرات را بر اشتغال بخش کشاورزی در بازه زمانی 1358-1384 با استفاده از نرمافزار Microfit مورد ارزیابی قرار میدهند.
مدلی که آنها برای دستیابی به روابط بین متغیرها مورد استفاده قرار میدهند، مدل خودتوضیحبرداری با وقفههای گسترده (p,q1,…,p2) میباشد:
(2-16 )
که L عامل وقفه، عرض از مبدا و متغیر وابسته است و برای L میتوان نوشت:
(2-17 )

مطلب مرتبط :   مقاله درباره روابط اجتماعی

بستن منو