دانلود پایان نامه با موضوع صادرات بخش کشاورزی

دانلود پایان نامه با موضوع صادرات بخش کشاورزی

دانلود پایان نامه

 

برای استفاده از مدل خودتوضیحبرداری با وقفههای گسترده، ابتدا باید وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها را بررسی کرد.
متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه به شرح زیر میباشند:
LE: لگاریتم اشتغال بخش کشاورزی
LEX: لگاریتم صادرات بخش کشاورزی
LT: لگاریتم مالیات مستقیم
LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی
LB: لگاریتم نرخ بهره
اثر صادرات بر اشتغال 16 درصد بوده و رابطه مستقیم و معناداری با اشتغال دارد. در بلندمدت تاثیر مالیات مستقیم بر اشتغال منفی و معنادار است و از آنجا که بنگاههای اقتصادی مرتبط با بخش کشاورزی با پرداخت مالیات، بخشی از درآمد خود را از دست میدهند و بنابراین توانایی پرداخت دستمزد آنان کاهش مییابد، کاهش تقاضا برای نیروی کار نتیجهای دور از انتظار نخواهد بود. تولید ناخالص داخلی با بیشترین تاثیر (67 درصد) در سطح 5 درصد، رابطه مثبت و معناداری با اشتغال دارد. نرخ بهره نیز به دلیل تاثیر بر سرمایهگذاری، رابطه معکوس و معناداری با اشتغال دارد.
پی بردن به این نکته که چند درصد از عدم تعادلهای کوتاهمدت در صادرات و مالیات به سمت بلندمدت تعدیل میشود، با استفاده از مدل ECM امکانپذیر است. ضریب ECM نشان میدهد که چند درصد از عدم تعادل کوتاهمدت اشتغال جهت رسیدن به تعادل بلندمدت، تعدیل میشود. ضریب تصحیح خطا در کوتاهمدت 0.41 است و حاکی از آن است که در هر دوره 41 درصد از عدم تعادل در اشتغال تعدیل میشود.
محمدهادی زاهدیوفا و توحید فیروزان سرنقی (1387) در مقالهای با عنوان «بررسی اثر تجارت خارجی بر اشتغال و دستمزد نیروی کار بخش صنعت در ایران» با استفاده از روش خودتوضیحبرداری با وقفههای گسترده ، آثار تجارت خارجی را بر اشتغال و شکاف دستمزد کارگران ماهر و غیرماهر در کارگاههای صنعتی ایران مورد بررسی قرار میدهند.
تغییر در شمار شاغلین کارگاههای صنعتی بهطور خلاصه به صورت زیر تفکیک میشود:
(2-18 )
: تغییر شمار شاغلان در کارگاههای صنعتی در دوره موردنظر
: تغییر (افزایش) شمار شاغلان که با تغییرات ارزشافزوده همراه است.
: تغییر (کاهش) شمار شاغلان که با تغییر در بهرهوری نیروی کار همراه است.
: تغییر (افزایش) شمار شاغلان که با تغییرات در تقاضای داخلی همراه است.
: تغییر (افزایش) شمار شاغلان که با افزایش در صادرات همراه است.
: تغییر (کاهش) شمار شاغلان که با افزایش در واردات همراه است.
نتایج این مطالعه با استفاده اطلاعات مطالعات دیگر، حاکی از آن است که صادرات منجر به افزایش اشتغال شده است، در حالی که واردات انهدام مشاغل را به میزان 127630 شغل طی سالهای 1374-1381 بهدنبال داشته است و اثر واردات، 10 برابر اثر صادرات بوده است.
بهمنظور تحلیل اثر تجارت بر شکاف دستمزد، مدل زیر مطرح میشود:
(2-19 )
: لگاریتم اختلاف بین دستمزد سرانه کارگران ماهر و غیرماهر به قیمت ثابت 76 که به عنوان شکاف دستمزد کارگران ماهر و غیرماهر در نظر گرفته شده است
: لگاریتم نسبت صادرات صنعتی به ارزشافزوده به قیمت ثابت 76
: لگاریتم نسبت ارزشافزوده به تعداد شاغلان کارگاههای ده نفر به بالا به عنوان معیار بهرهوری

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتباط میان

بستن منو