دانلود پایان نامه با موضوع سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه با موضوع سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

 

عدم اطمینان در باره ارسال پیغام
8
عدم کارایی در عملیات
10
فقدان قوانین ومقررات
3
عدم کاهش هزینههای عملیاتی
9
پیچیدگی استفاده از سیستم
11
کاهش کارایی به وسیله استفاده غیر ضروری از اینترنت
2
منبع:(کاینرک،تاتگلو و کولا،2005،به نقل از غدیری،1388)
2-2-4 مدیریت زنجیره تأمین(SCM)
2-2-4-1 تعاریف و مفهومسازی
سرعت بالا،هزینهپایین،ارتباطات و تعاملات میان تأمینکنندگان و مشتریان،عوامل کلیدی بهبود مدیریت زنجیره تأمین هستند.تمامی این موارد در سایه مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک تحقق مییابد.از طریق مدیریت الکترونیک زنجیره تأمین،جریان اطلاعات و مواد طی شبکهای از مشتریان و تأمینکنندگان به طور موثر جریان مییابند که تمامی این فرصتها با توسعه فناوری اطلاعات پدید آمدهاند در زنجیره تأمین الکترونیک،اطلاعات به مقدار مناسب و در زمان مناسب در اختیار افراد قرارمیگیرد(کالاکوتا و رابینسون ،1999).
تغییر و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصرکنونی،زمینه ظهور و بروز نگرشها و پارادیمهای جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه دست اندرکاران عرصه تولید و تجارت قرار گیرد.در همین راستا رویکردها و نگرشهای جدیدی پیرامون موضوع تأمین تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین گسترش یافته بنحوی که زمینه خلق پارادیمی جدید در حوزه مدیریت تأمین را فراهم ساخته است.موضوع مدیریت زنجیره تأمین طیف وسیعی از مباحث را از ابعاد مختلف در برمیگیرد تا جایی که برخی آن را به عنوان یک پارادایم و فلسفه در دنیای کسب و کار مطرح ساخته و برخی دیگر نیز ابعاد تکنیکی و ابزاری آن را مورد توجه قراردادهاند.از جانب دیگر در بین این دامنه،گروهی دیگر از آن بعنوان یک متدولوژی جهت ایجاد جریان ارزش در سطح کسب و کار یاد میکنند(غضنفری و فتح الله،29:1389).
پیشرفتهای گوناگون در توانمندیهای فناوری اطلاعات،چهره صنعت را نسبت به دهه گذشته به سرعت متحول ساخته است.اتخاذ و اجرای فناوری اطلاعات یکی از روشهایی است که شخصیت رقابتی متمایزی به شرکتها و زنجیره تأمین اعمال مینماید،پذیرش فناوری اطلاعات و اجرای کارآمد آن میتواند همکاری بین اعضاء زنجیره تأمین را از طریق افزایش کارایی زنجیره تأمین گردد(درودچی و نیکمهر ،1386).
پیشرفتهای مستمر در زمینه ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات،باعث بوجود آمدن یک سیرتکاملی برای زنجیره تأمین و توسعه تکنیکهایی برای مدیریت آن شده است.امروزه مدیران ارشد شرکتها از روشها و ابزارهای گوناگونی جهت دستیابی به اهداف و طرحهای تجاری خود که مبتنی بر کسب سهم بیشتری از بازار میباشد استفاده میکنند،در این راستا راهبردهایی مد نظر آنها خواهد بود که به ارائه محصولات و خدمات با کیفیتتر و با قیمت پایینتر و دسترسی بیشتر منجر میشود،بنابراین همواره در تلاشاند با کاهش هزینه و افزایش انعطافپذیری به مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا دست یابند.از طرفی با توجه به اوضاع حاکم بربازارهای امروزی که شامل افزایش انتظارات مشتریان در زمینه های قیمت،کیفیت و تنوع محصولات و تحویل به موقع میباشد و نیز جریان آزاد اطلاعات که باعث افزایش دانش و بصیرت مشتریان نسبت به محصولات رقیب گردیده و با توجه به پیشرفتهای قابل توجهی که در فناوریهای تولید و سیستمهای حمل و نقل و سفارش حاصل شده و نیز هزینههای مستقیم نیروی کار، فشار دو چندانی بر پیکره بنگاهها وارد میشود،که باعث شده بنگاهها جهت پاسخگویی به نیازهای جدید و فراهم آوردن نیاز مشتریان و بقاء در صحنه رقابت از یک سو به عقب بازگشته و با تأمینکنندگان در زنجیره تأمین ارتباط پیدا کنند و از سوی دیگر به جلو حرکت کرده و با مشتریان پیوند یابند تا بتوانند به اهداف استراتژیک خود دست یابند.در این راستا فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت زنجیره تأمین نقش بسیار مهمی ایفا مینمایند.مدیریت زنجیره تأمین قابل اجرا و کارآمد بر اساس اطلاعات دقیق و انتقال وتوزیع آن به صورت صحیح و با کیفیت بالا شکل میگیرد(جیانگ،2007).
انتقال و توزیع اطلاعات بطور کارآمد تکیه اساسی بر فناوری اطلاعات دارد.مدیریت زنجیره تأمین بر سود آوری بلند مدت وکلی برای تمام شرکای زنجیره تأمین بواسطه انتقال وتوزیع دقیق و قوی اطلاعات تأکید دارند که این خود دلالت بر اهمیت فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین است.اطلاعات یک عامل کلیدی در تصمیمگیری جهت بقاء وتوسعه بنگاه میباشد.همچنین هماهنگسازی در طول زنجیره با استفاده از پیشرفتهای اخیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحو مؤثری بهبود یافته است(پاترسون ودیگران،2003 ؛اوال ومارکز،2003).امروزه عصره تولید وخدمات با تغییر الگوی رقابت از میان شرکتهای مستقل با رقابت میان زنجیرههای تأمین مواجه است(صادقی مقدم و دیگران،1388).
سیر تحولات وتغییرات بر شتاب بر بازار رقابتی کنونی،سازمانها را بر این داشته که برای غلبه بر رقیبان بر روی سیستمهای تأثیرگذار بر پیشرفت فعالیتهای سازمان توجه بیشتری کنند،مدیریت زنجیره تأمین یکی از ارکان اصلی در هر زنجیره تأمین میباشد و نقشی بسیار حیاتی در بقاء وتداوم فعالیت موفق زنجیره تأمین در بازار رقابت جهانی دارد(شکاری ودیگران،1389).
2-2-4-2- سیستمهای مدیریت زنجیره تأمین SCM
محیط کسبوکار رقابتی امروزه،سازمانها را به توجه بیشتر در باره نحوه مدیریت زنجیرههای تأمینشان فرا میخواند،مشتریان به هنگام خرید بر ارزش بیشتر،اجرای سفارش هر چه سریعتر وخدمات پاسخگوتر تأکید میورزند.چرخههای حیات کوتاهتر،منبعیابی جهانی و تنوع بیشتر محصولات،پیچیدگی زنجیره تأمین را افزایش میدهد،امروزه مدیریت زنجیره تأمین،به انجام و اجرای سفارش محدود نمیشود بلکه به مسائل راهبردی نظیر توانایی ایجاد و تهدید محصولات و خدمات جدید یا توانایی ایجاد و پیادهسازی مدلهای کسب و کار جدید نیز مرتبط میشوند(لاودن،1389: 256).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد تجارت الکترونیک

بستن منو