دانلود پایان نامه با موضوع سیستمهای مدیریت

دانلود پایان نامه با موضوع سیستمهای مدیریت

دانلود پایان نامه

این سطح از یکپارچهسازی برای برنامهها امکان دسترسی و استفاده از دادهها را در پایگاههای داده مختلف فراهم میکند.  

ه- یکپارچگی دادهها
هدف از یکپارچهسازی دادهها برقراری امکان ترکیب،جمعآوری و دسترسی به دادهها از منابع و پایگاههای داده مختلف است.در یکپارچهسازی دادهها امکان ذخیره،استفاده و بازیابی دادهها بر روی سیستمها در محیطها و پایگاههای داده مختلف وجود دارد.برای افزایش کارایی یکپارچگی، دادهها باید با کیفیت،دقیق، مربوط و به روز باشند که این وضعیت با تعیین استانداردهای مشخص و کنترل موثر قابل دسترسی است.برخی از اهداف یکپارچهسازی دادهها عبارتند از:
ارائه اطلاعات دقیق و به روز برای استفاده در فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی.
فراهم نمودن یک منبع سریع اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد و ممیزی فرایندها.
تسهیل تعاملات بین برنامهها و سیستمها و زمینه سازی جهت یکپارچگی سیستمها.
ی- یکپارچهسازی محتوا
محتوی که تقریباً80درصد از اطلاعات یک سازمان را تشکیل میدهد،عبارت است از اطلاعات غیرساختاری سازمان مانند:صفحات گسترده،مدارک واژه پرداز،تصویر اسکن شده،نمودارها،دیاگرام ها،گزارشات و فایلهای صوتی و تصویری.در حالت یکپارچه تمامی کاربران میتوانند در هر زمان به محتوای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.یکپارچگی در این سطح با استفاده از سیستمهای مدیریت گزارشات سازمان(ERM) و مدیریت مدارک الکترونیکیEDM)) صورت میگیرد(جانسون،2000).
2-2-5-8 ابزارهای یکپارچهسازی
برای یکپارچه نمودن از سطح از سازمان نیاز به استفاده از ابزارهای خاصی است.در سطوح سازمانی مانند سطح مدیریتی و استراتژیک عمده ابزارها،ابزارهای مدیریتی هستند ولی در سطوح پایینتر،ابزارهای فنی و تکنیکی بیشتر بکار میآیند. بسیاری از ابزارهای یکپارچهسازی سازمانها براساس فناوری اطلاعات شکل گرفتهاند،بطوریکه امروزه یکپارچگی بدون حضور فناوری اطلاعات ارزش چندانی نخواهد داشت.در جدول (2-13)ابزارهای فنی یکپارچگی سازمانی بیان شده و به مزایا و معایب آنها نیز اشاره شده است.
جدول (2-12 )مزایا و معایب ابزارهای یکپارچه سازی (لایانی،2002)
ابزارها
مزایا
معایب
تبادل الکترونیکی
دادهها(EDI)
قالبهای استاندارد برای مدارک و دادهها
مناسب برای حجم بالای تراکنشها و تعاملات
ترویج و گسترش بین سازمانهای بزرگ
بسیار گرانقیمت برای شرکتهای متوسط و کوچک
پردازش دستهای
اکسترانتها
هزینههای کمتر نسبت به تبادل الکترونیکی دادهها برای دسترسی و استفاده از تکنولوژی

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره دیوان کیفری بین المللی

بستن منو