دانلود پایان نامه با موضوع سیستمهای درون سازمانی

دانلود پایان نامه با موضوع سیستمهای درون سازمانی

دانلود پایان نامه

 

د) مدیریت تضاد:حل مسائل و مشکلاتی که در اثر عدم توافقات مخرب ایجاد شده است.
ر) کار تیمی:همکاری و تیم سازی(بویاتزیس و راتی،2010).
2-2-7- حمایت شریک
2-2-7-1- تعاریف و مفهوم سازی
برای فعالیتهایی که قرار است در باره برنامههای دیجیتالی انجام شوند،ضروری است که شرکای زنجیره تأمین سیستمهای اطلاعاتی قابل اجرا در سازمانهای خود و خدمات هماهنگ را به یکدیگر ارائه دهند .بر عکس اگر سیستمهای هماهنگ کننده در زنجیره تأمین وجود نداشته باشد به اشتراک گذاشتن اطلاعات وفعالیتهای اتوماتیک متوقف میشود(بنسائو،1997).
بنابراین چنین فرض میشود که حمایت شریک یک منبع حمایتی است و بدون تردید با خلق ارزش در مدیریت زنجیره تأمین در ارتباط است.این مسئله با تحقیقات قبلی در باره سیستمهای درون سازمانی بویژه تبادل دادههای الکترونیکی تأئید میشود(رامامورتی و دیگران،1999).
حمایت شریک بدون شک با بهبود عملکرد فرآیند در ارتباط است،علاوه بر این حمایت شریک در محیطهای رقابتیتر ارزشمندتر است،هر چه میزان حمایت شریک بیشتر باشد میزان دیجیتالی نمودن در کل زنجیره تأمین مؤسسه بیشتر است.این مسئله به نوبه خود ارزش بیشتری در محیطهای رقابتی خلق میکند.
هماهنگی مؤثر برای مؤسساتی که در رقابت شدید فعالیت میکنند حیاتیتر است و میزان بیشتر ادغام دیجیتالی با شرکا در طول زنجیره تأمین،توانایی مؤسسه را در بدست آوردن اطلاعات همزمان در مورد تغییرات تقاضا،متغیرهای زنجیره،افزایش موجودی و حرکتهای رقابتی افزایش میدهد(باروا ودیگران، 2004).افزایش شفافیت اطلاعات به مؤسسه کمک میکند که طراحی محصول و قیمتگذاری را بی درنگ در واکنش به تغییرات بازار هماهنگ کند(ژو و دیگران،2004).
اهمیت چنین چابکی در بازارهای رقابتی نمود بیشتری پیدا میکند،زیرا رقابت شدید تمایل دارد بازار را پویاتر کند و مؤسسات باید توانایی کارکردن با شرکا را در محیط های در حال تغییر گسترش دهند.حمایت شریک ارتباط قویتری با بهبود عملکرد فرآیند در محیطهای رقابتیتر خواهد داشت(دونگ و دیگران، 2009).
از طریق مشارکت و همراهی گروهی،سازمانهایی که هر کدام به تنهایی توان رقابت ندارند میتوانند مزیتهای رقابتی و توانمندیهای اساسی خود را ترکیب کرده وبا همکاری در قالب زنجیره تأمین به ارائه خدمات بهتر جهت دوام و بقاء در بازار بپردازند.بعلاوه در این حالت سازمانها از تجارب یکدیگر استفاده نموده وکارایی وقدرت مانور آنها در برابر تهدیدات محیطی افزایش مییابد.از این رو میتوان گفت مشارکت شرکتها در زنجیرههای تأمین و حمایت آنها از یکدیگر به دو دلیل عمده صورت میگیرد:
نیاز به استفاده از مزیتهای رقابتی دیگر شرکاء
نیاز به کارایی از طریق تسهیم منابع با دیگر شرکاء
همزمان با توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات،سازماندهی و ایجاد شبکههای همکاری در روابط تجاری وتکوین وارائه خدمات بهتر به بازار از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است.سواسدر1991 اعلام نمود تحولات الکترونیکی باعث تغییرات چشمگیری در تعریف شرکتها و نحوه عملکرد ومشارکت آنها در زنجیرههای تأمین گریده است(برگکوئیست،1993).
2-2-7-2 انواع استراتژیهای همکاری در زنجیرههای تأمین الکترونیکی
از جمله پدیدههایی که موجب نیاز به بکارگیری انواع استراتژیهای همکاری در طول زنجیره تأمین الکترونیکی شدهاند عبارتند از:
توسعه دانش فناوری اطلاعات و رشد فزآینده آن
افزایش مؤسسات تخصصی
کاهش چرخه عمر محصول
کاربرد بیشتر علوم جدید در طراحی و تولید محصولات
وفاداری کمتر مشتریان
هزینه های کمتر جایگزینی محصول
تهدیدهای جانشینی بیشتر(بهانداری،2004؛هریسون،1998).
2-2-7-3 منافع همکاری همه جانبه شرکاء در زنجیره تأمین الکترونیکی

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد استفاده از اینترنت

بستن منو