دانلود پایان نامه با موضوع سیاستهای تجاری

دانلود پایان نامه با موضوع سیاستهای تجاری

دانلود پایان نامه

در سالیان اخیر، ایران و چین روابط تجاری خود را بهمیزان قابلتوجهی گسترش دادهاند، بهگونهای که چین هماکنون یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران محسوب میشود. با توجه به اثرات مختلف روابط تجاری بر اقتصاد کشورها، یک پرسش اساسی، چگونگی اثرگذاری این رابطه بر اشتغال است.  

1-3) ضرورت انجام تحقیق
در طی سالیان اخیر موج صادرات کالاهای چینی به نقاط مختلف دنیا، اقتصاد کشورهای زیادی را متأثر ساخته است. کشور ما نیز از این جریان مستثنی نبوده است. حجم انبوه واردات کالاهای چینی در طول سالهای گذشته، بسیاری از بخشهای اقتصادی را متأثر ساخته است. با توجه به اثرات مختلف تجارت بر اقتصاد کشورها و نظر به این نکته که مسأله بیکاری و راهکارهای لازم برای مقابله با آن همواره یکی از دغدغههای پیش روی سیاستمداران است، ضروری است که اثر این رابطه تجاری بر اشتغال مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی این اثرات، میتواند سیاستمداران را در برخورد هرچه عالمانهتر در روابط تجاری، یاری کند.
1-4) سوال اساسی تحقیق
با توجه به حجم رو بهفزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح میشود که: “بهدنبال سیاست برقراری رابطه تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود مییابد یا برعکس، این رابطه، موقعیت شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده است.
1-5) اهداف تحقیق
این تحقیق چند موضوع مهم را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار میدهد:
بررسی سیاستهای تجاری و تدوین مدل
بررسی اثر تجارت با چین بر اشتغال صنایع تولیدی
به منظور ارائه توصیههای سیاستی
1-6) فرضیات تحقیق
در این کار مطالعاتی تلاش میشود فرضیه زیر مورد بررسی قرار گیرد:
“تجارت با چین اثر منفی بر اشتغال بخش صنعت ایران دارد”
1-7) روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات
روش جمعآوری دادهها و اطلاعات در این مطالعه کتابخانهای خواهد بود. برای جمعآوری اطلاعات موردنیاز این پژوهش از اسناد، مدارک، CDهای رسمی منتشر شده مرکز آمار ایران و گمرک استفاده میشود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل اقتصادسنجی panel data با استفاده از دادههای سالیانه اشتغال، دستمزد و ارزش افزوده در کارگاههای صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر، واردات و صادرات طی دوره 1375-1386برای فعالیتهای صنعتی که در کدگذاری دورقمی ISIC، در گروههای 15 تا 36 قرار میگیرند، میباشد.
در این مطالعه برای انجام محاسبات و تحلیلهای تجربی و تخمین مدلهای اقتصادسنجی، از نرمافزارهای کامپیوتری مانند stata استفاده خواهد شد.
1-8) جمعبندی
همانگونه که در این فصل اشاره شد، هدف کشورها از برقراری روابط تجاری با دنیای خارج، کسب منافع اجتماعی است. کشور ما نیز در طول سالیان اخیر کوشیده است که روابط تجاری خود را گسترش دهد. یکی از کشورهایی که جایگاه مهمی در بین شرکای تجاری ایران پیدا کرده است، جمهوری خلق چین میباشد. با بررسی آثار رابطه تجاری ایران و چین بر بخشهای مختلف اقتصاد میتوان منافع این سیاست را محک زد و ضرورت پژوهشی که تبعات این سیاست را مورد ارزیابی قرار دهد بیش از پیش احساس میشود. در پژوهش حاضر تلاش میشود تا با پرداختن به آثار اشتغالزایی تجارت با چین، بخشی از این خلاء را پوشش دهیم. برای آغاز چنین پژوهشی کلیاتی از مطالعه را در این فصل مطرح کردیم. فرضیه «تجارت با چین اثر منفی بر اشتغال بخش صنعت ایران دارد» فرضیهای است که در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به آن هستیم. برای این منظور با استفاده از دادههای ترکیبی برای بخشهای مختلف صنعت بر اساس کدهای دو رقمی ISIC طی سالهای 1375 تا 1386 و روش اقتصادسنجی panel data میکوشیم آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران را مورد واکاوی قرار دهیم.

مطلب مرتبط :   کشورهای صادرکننده نفت

فصل دوّم: ادبیّات تحقیق و پیشینه داخلی و خارجی
2-1) مقدمه
بیان تئوریهای تجارت بینالملل میتواند ما را در درک واقعیتهایی که به دنبال برقراری روابط تجاری بین کشورهای درگیر اتفاق میافتد، یاری رساند. به کمک این تئوریها میتوان پیامدهای مبادلات تجاری میان کشورها را تحلیل کرد. تئوریهای اشتغال نیز میتواند تا حدودی دید ما را نسبت به عامل تولید نیروی انسانی روشن سازد. با این مقدمه در فصل حاضر میکوشیم ابتدا تئوریهای تجارت را مطرح کرده، در ادامه به نظریههای اشتغال و رابطه آزادسازی تجاری با آن بپردازیم و در پایان به تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی که درباره تجارت و اشتغال صورت گرفته است، اشاره کنیم.
2-2) سیری در تفکرات و اندیشههای تجارت بینالملل
2-2-1) تئوریهای سنتی تجارت
2-2-1-1) مرکانتیلیستها

بستن منو