دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

سیاست ها : مرزبندی محلات بر اساس افزایش روابط اجتماعی، توسعه اجتماعات محلی، افزایش سلامت اجتماعی، افزایش هویت و حس تعلق، توسعه نگرش سلامت شهرها براساس دو سر فصل بهداشت برای همه و ارتقاء بهداشت؛ ارتقاء بهداشت در برنامه های سیاسی و اجتماعی شهرها؛ تاکید بر اقداماتی جهت بهداشت همگانی که بر روابط متقابل بین افراد و محیط و روش های زندگی اثر می گذارد .مبارزه با عواملی که سلامتی افراد ساکن شهر را مورد تهدید قرار می دهد، سیاست اصلی پروژه شهر سالم است (عبادی، .(114 :1378  

اصول: این اصول ما را در شکل دادن به انگاره ای از شهر سالم یاری می دهد، تا در برای هر اصل معیارها و شاخص هایی مشخص شود. با توجه به تعاریف شهر سالم و کیفیات ارائه شده از شهر سالم ، قواعد کلی به صورت اصول چهارده گانه زیر با عنوان اصول شهر سالم استنباط و استخراج می گردد که هر یک ناظر به چند بعد از کیفیت شهر سالم است. این اصول چهارده گانه عبارتند از: حیات بخشی پایدار (مرز پایدار)، ایمنی و امنیت، بهره وری اقتصادی، تعاون ،دسترسی ، تعادل، سازگاری، پویایی (توسعه منظم) ، هویت ، زیبایی، تنوع ، بهره وری وقت آزاد، بسته در نظر گرفتن شهر، احساس تعلق، که منظور از اصول شهر سالم در اینجا اشاره ای به ارکان و پایه های ایده شهر سالم است. در واقع هر اصل مؤلفه هایی از شرایط برای تحقیق ایده شهر سالم را در خود دارند که برای هر شهری در هر منطقه ای قابل تعمیم است. این اصول به عنوان خصوصیات ذاتی شهر سالم مطرح هستند، به گونه ای که خدشه در یکی از آنها کلیت ایده شهر سالم را از زاویه ای خاص به مخاطره می اندازد اهم خصوصیات این اصول عبارتند از:
کلیه اصول از یک قاعده پیروی می کنند .
اصول یکدیگر را محدود و مشروط می کنند .
اصول یکدیگر را تکمیل می کنند .
اصول ناقض یکدیگر نیستند .
هر اصل شرط لازم برای تحقق ایده شهر سالم است لیکن کافی نیست (معصومی، 1375: 67)
اصول چهارده گانه ی شهر سالم:
-1 حیات بخشی پایدار: شهر باید قابلیت حیات داشته باشد. سلامتی و نیازهای اساسی انسان را تامین نمایید.مرز پایدار باید به گونه ای باشد که سلامت اجتماعی با افزایش مشارکت عمومی ایجاد کند و خود مردم محله مشکلات و نیازهای خود را بتوانند مطرح و حل کنند.
-2 ایمنی و امنیت: شهر باید امن باشد. در امان بودن شهر از حوداث طبیعی (اعم از سیل و زلزله) و حوادث غیر طبیعی و زیان های جانی و مالی.
-3 بهره وری اقتصادی: شهر باید از اقتصاد مالی برخوردار باشد و بازدهی و مربندی محلات باید راندمان را در همه عرصه های اجتماعی افزایش دهد.
-4 تعاون: ارتباطات اجتماعی سالم که شامل همیاری، همکاری و یاری شود. مرزبندی بر اساس شاخصهای اجتماعی و فرهنگی به تعاون بیشتر توجه دارند.
-5 دسترسی: شهر باید شرایط و تسهیلات بالفعل و بالقوه دسترسی مطلوب را نه تنها به مراکز خدمات بلکه به اطلاعات ، اخبار ،منابع و مکان های خاص فرهنگی و مذهبی و غیره را مهیا نماید. مرزبندی محلات باید به گونه ای باشد که دسترسی ها را آسان کند.
-6 تعادل: شهر باید سعی در حفظ ،استمرار، تقویت تعادل به معنی عام آن داشته باشد نیازها را برآورده کرده و از فشار بیش از حد به یک بخش به نفع سایر بخش ها جلوگیری کند.
-7 سازگاری: براساس این اصل شهر می بایست موجبات سازگاری و همسازی اجزا و عناصر نسبت به یکدیگر و نیز ابعاد مختلف زندگی شهری با شرایط طبیعی را فراهم آورد. مرزبندی محلات باید با محیط طبیعی و قوانین شهری سازگار باشد.
-8 پویایی (توسعه منظم): شهر باید پویایی داشته باشد. این پویایی به توسعه ای هدفمند ، مستمر و تاحد ممکن قابل پیش بینی تعبیر می شود که ناظر بر هدف یا اهداف مشخصی است.
-9 هویت: شهر باید از انقطاع تاریخی و نیز گسستن پیوند های فرهنگی، ( از طریق حفظ و اعتلاء آنها) ، ممانعت به عمل آورد ،بصورتی که هویت شهرموجب بازشناسی آن گردد. تقسیم بندی محلات بهتر است که در جهت افزایش حس هویت تلاش کند.
-10 زیبایی: شهر باید تلاش کند تا در همه ابعاد علی الخصوص ، در نمودهای کالبدی و بصری برای مردم لذت بخش باشد
-11 تنوع: شهر باید تلاش کند تا حداکثر تنوع را در ساختار کالبدی و اجتماعی و اقتصادی خود به وجود آورد تا از این طریق امکان ارزیابی و انتخاب را برای شهروندان به وجود آید.
-12 بهره وری وقت آزاد: شهر باید تمهیدات لازم و مناسب گذران اوقات فراغت خارج از جریانات جدی زندگی را برای تجدید قوای کلیه آحاد جامعه با شرایط مطلوب تامین نماید.یعنی استفاده مطلوب از وقت آزاد در جهت تحقق هدف انسان سالم.
-13 بسته در نظر گرفتن شهر: شهر باید تلاش نماید. تا حتی المقدور داده ها و ستانده های خود را به ویژه در امور بهداشتی و محیطی تحت کنترل و حتی بازیافت و یا تصفیه نماید.بسته در نظر گرفتن سیستم شهر به معنی تعیین حدود و مرزهای مشخص در جهت چگونگی و میزان ارتباط متقابل شهر با محیط است.حتی المقدور از ورود داده های منفی (سیل) به شهر جلوگیری کند.
-14 احساس تعلق: شهر باید احساس تعلق شهروندان را تقویت نموده و آنرا با شیوه های مختلف به احساس مسئو لیت تبدیل کند تا از این طریق بتواند به اهداف شهر سالم دست یابد. (برقراری پیوند عاطفی بین مجموعه شهری و مردم) (شعار شهر ما خانه ما). (حاجی خانی و دیگران، 1372: 119). ، مرزبندی محلات باید باعث افزایش احساس تعلق، مشارکت عمومی، هویت و سرمایه اجتماعی شود.
جدول شماره 3: نتیجه گیری مدل شهر سالم

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوع صطلاح عرفانی

Close Menu