دانلود پایان نامه با موضوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی

دانلود پایان نامه با موضوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی

دانلود پایان نامه

 

در ابتدای فصل ضمن تشریح تئوریهای معروف و سنتی تجارت، اشاره کردیم که این تئوریها قادر به بیان همه واقعیتهای تجارت بینالملل نمیباشند و نیاز به تئوریهای جدید برای توجیه تعاملات دنیای حاضر احساس میشود. در تئوریهای مدرن تجارت با اشاره به تجارت درون صنعتی، تاکید میشود که بخشی از تعاملات دنیای کنونی، به دلیل بها دادن به سلیقههای مختلف و تلاش برای پاسخ دادن به همه انتخابها به دنبال بالا رفتن سطح استاندارد زندگی صورت میگیرد. در بخش تئوریهای اشتغال با بیان دیدگاههای متفاوت کلاسیکها و کینزینها، نظریاتی که پیرامون بحث اشتغال وجود دارد را معرفی کردیم. بخش صنعت به دلیل ویژگیهای خاصی که دارد به عنوان حوزه مطالعه معرفی میشود. در انتها با اشاره به تعدادی از مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور ملاحظه شد که در مطالعات صورت گرفته هم اثر مثبت و هم اثر منفی تجارت بر اشتغال را میتوان مشاهده کرد.

فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه
در فصل حاضر به معرفی مدل مورد نظر و متغیرهای مورد بررسی خواهیم پرداخت و شرح روش انجام تحقیق بر مبنای الگوی مطرح شده و آزمونهای لازم جهت برآورد مدل معرفی میشود. بررسی روند دادهها میتواند دید بهتری نسبت به عوامل مؤثر بر موضوع مورد مطالعه بهدست دهد و در تحلیل نتایج و شناسایی عوامل موثر بر آن کمک کند.
3-2) معرفی مدل
مطالعه حاضر با استفاده از روش دادههای تابلویی برای 22 صنعت طی سالهای 75 تا 86، به بررسی آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت بر اساس کدهای 2 رقمی ISIC و روش panel data میپردازد.
روش اقتصادسنجی به پیروی از روش لوسیو کاسترو و دانیل ساسلاوسکی در مطالعه «تانگو با اژدها: اثرات اشتغال الحاق تجاری با چین: مورد آرژانتین»، تران کین و یون هئو در مطالعه «اثرات آزادسازی تجاری بر اشتغال در ویتنام: یک سیستم تخمین GMM»، دیوید گرینوی ، رابرت هین و پیتر رایت در مطالعه «ارزیابی تجربی اثر تجارت بر اشتغال در انگلستان» اوانس چینمبیری در مطالعه «ارزیابی تجربی از اثر آزادسازی تجاری بر اشتغال در آفریقای جنوبی»، تران کین در مطالعه «اثرات اشتغال توسعه تجاری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی: مورد صنایع تولیدی کره»، ازگور پلات و انس ارتاد اوسلو در مطالعه «اثر تجارت بینالملل بر اشتغال در صنایع تولیدی ترکیه» و مارتین فالک و یون ولفمایر در مطالعه «اثرات اشتغال تجارت در نهادههای واسطهای با ایالات عضو یورو و آسیا» بر اساس مدل تقاضای نیروی کار میباشد که این امکان را فراهم میسازد تعداد شغلهای از دست رفته ناشی از استفاده کاراتر از نیروی کار را کمیت سازی کنیم.
با فرض تابع تولید کابداگلاس و با فرض آنکه بنگاهها در بازار رقابت کامل فعالیت میکنند و پذیرنده قیمت هستند، برای یک بنگاه نماینده i در زمان t داریم:
(3-1)
q تولید ناخالص واقعی، k ذخیره سرمایه، l واحدهای نیروی کار به کار گرفته شده و A پیشرفت تکنولوژیکی است که در فرآیند تولید بهکار میروند. و سهم هر عامل مورد استفاده در تولید است. از جمله خواص تابع تولید کاب داگلاس آن است که بین عوامل تولید جانشینی ناقص وجود دارد. بنگاهها به منظور حداقل کردن هزینههای تولید تا جایی نیروی کار و سرمایه را بهکار میگیرند که منافع نهایی نیروی کار برابر با هزینه نیروی کار (w) و منافع نهایی سرمایه برابر با نرخ بهره (r) گردد. با حل این سیستم معادلات برای تولید بنگاه برای حذف متغیر سرمایه از معادله، در نقطه بهینه تولید، عبارت زیر حاصل میشود:
(3-2)
(3-3)
(3-4)
(3-5)
بنابراین تقاضای بنگاه و بنابراین صنعت برای نیروی کار عبارتست از:
(3-6)
فرض میشود کارایی تکنولوژی فرآیند تولید در طول زمان افزایش مییابد و نرخ تغییرات تکنولوژیکی با تغییرات در جریانهای تجاری همبسته است. بنابراین فرض بر آنست که تکنولوژی در تابع تولید، از رابطه زیر تبعیت میکند:
(3-7)
در رابطه بالا، T روند زمانی، M ضریب نفوذ واردات و X ضریب نفوذ صادرات میباشد. بنابراین خواهیم داشت:
(3-8)
ضریب نفوذ واردات برای هر صنعت به صورت سهم واردات کل بر تولید کل منهای صادرات و ضریب نفوذ صادرات به صورت سهم صادرات کل بر تولید بخشی کل تعریف میشود.
با تغییرات صادرات و واردات، تکنولوژی تغییر میکند و از آنجا که سطح بهکارگیری نیروی کار، تابعی از سطح تولید بنگاه است، با تغییرات ضریب نفوذ صادرات و ضریب نفوذ واردات، سطح اشتغال نیز تغییر مییابد.
3-3) روش تحقیق
به منظور برآورد اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت، میتوان از روش دادههای تابلویی بهره جست.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران

بستن منو