دانلود پایان نامه با موضوع سرمایهگذاران نهادی

دانلود پایان نامه با موضوع سرمایهگذاران نهادی

دانلود پایان نامه

اما در اوراق بهادارسازی، بانکها با انتقال ریسک به شخص ثالث، میتوانند قوانین و ضوابط مربوط به نیازمندیهای سرمایهای و اقتصادی خود را کاهش دهند. بنابراین اوراق بهادارسازی ابزاری را برای کاهش بخشیدن به سطح سرمایه مورد نیاز، فراهم و از این رو فرصتهای تجارتی جدیدی را برای آنها ایجاد میکند.

2-13-1-4- تقویت دامنه محصولات
علاوه بر مطالبات بانکی، سایر دریافت کردنیها – مثل حسابهای شرکتی – نیز میتوانند اوراق بهادارسازی شوند. چنین امکانی، به شرکتها منابع آلترناتیوی از تأمین مالی بازاری، در مقابل روشهای مرسوم تأمین مالی توسط وامهای بانکی را میدهد. بانکها علاوه بر چنین وامهایی، در اکثر موارد محصولات اوراق بهادارسازی شده خود را به مشتریانشان از سایر شرکتها نیز پیشنهاد میدهند.

2-13-1-5- فرصتهای سرمایهگذاری
بانکها خود در اوراق قرضه منتشر شده در معاملات اوراق بهادارسازی نیز سرمایهگذاری میکنند، زیرا این اوراق قرضه در اکثر موارد بازدهیهای جذابی را به خریداران پیشنهاد میکنند.

2-13-1-6- برون ترازنامهای بودن ﺗﺄمین مالی
یک ترازنامه استاندارد دارای سه بخش داراییها، تعهدات بدهی و مالکیت سرمایه میباشد. تفاوت داراییها و بدهیها را، خالص داراییها یا ثروت خالص یا سرمایه شرکت مینامند. معاملات اوراق بهادارسازی که با توجه به ملاحظات حسابداری و نه اقتصادی انجام میشوند دارای این ویژگی هستند که وجوه تولید شده در این معاملات نیازمند این نمیباشد که یک بدهی در ترازنامه بانی، آن را خنثی کند. این وجه نقد (وجوه تولید شده در معامله اوراق بهادارسازی) تنها منعکس کننده عواید حاصل از فروش داراییهای مالی به SPV است. به عبارت دیگر، اوراق بهادارسازی با حذف داراییها و بدهیها از ترازنامه، وسعت اهرم درون ترازنامهای بنگاههایی که به این دسته معاملات مشغول هستند (بانیها) را میتواند پنهان کند که در اینصورت ساختارهای سرمایه ریسکی را تسهیل بخشیده و منجر به قیمتگذاری کمتر از حد ریسک اعتباری میشود. توجه شود که توانایی انتقال داراییها از ترازنامه (برون ترازنامهای) بستگی به حوزه قضایی یک کشور دارد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد کنوانسیون حقوق کودک

 

2-13-2- برای سرمایهگذار
2-13-2-1- بازدهی بالاتر
اوراق بهادارسازی برای سرمایهگذاران ریسک گریز، ترکیبی از بازدهیهای بالاتر را فراهم میکند که قابل مقایسه با سایر ابزارهای با کیفیت مشابه میباشد.

2-13-2-2- نقدینگی بیشتر
اوراق بهادارسازی نقدینگی را برای سرمایهگذاران، در بازار ثانویه افزایش میدهد. زیرا اوراق بهادارسازی، سرمایهگذاران خرد را به خرید سهمهایی از یک تجمیع دارایی بزرگتر مقدور میسازد. برای مثال، با استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه رهن، سرمایهگذاران خرد قادر خواهند بود بخشهایی از یک رهن را به صورت یک نوع اوراق قرضه، به تنهایی خریداری نمایند. این در حالی است که بدون امکان اوراق بهادارسازی رهنها،
سرمایهگذاران خرد ممکن است توانایی خریداری یک تجمیع بزرگ از رهنها را نداشته باشند.

2-13-2-3- انعطافپذیری در ساختاربندی
در فرآیند اوراق بهادارسازی، جریان پرداختهای وصول شده از تجمیع داراییهای پایه این اوراق، میتوانند متناسب با نیازمندیهای خاص هر فرد سرمایهگذار ساختاربندی شوند.
2-13-2-4- متنوعسازی پورتفولیو
صندوقهای سرمایهگذاری پوششی و نیز سایر سرمایهگذاران نهادی، به سرمایهگذاری در اوراق قرضه ایجاد شده در فرآیند اوراق بهادارسازی تمایل دارند زیرا این اوراق ساختار یافته، ناهمبسته با سایر اوراق قرضه و اوراق بهاداری همچون اوراق قرضه دولتی، شرکتی و شهرداری، میباشند. در واقع تجمیع و توزیع داراییها، برای سرمایهگذاران توانایی بیشتری جهت متنوعسازی ریسک فراهم میکند و آنها را در تصمیمگیری در مورد میزان ریسک در پورتفولیوهایشان تواناتر میسازد.

بستن منو