دانلود پایان نامه با موضوع سازمان کنفرانس اسلامی

دانلود پایان نامه با موضوع سازمان کنفرانس اسلامی

دانلود پایان نامه

 

2-2-2-1-الف : زمینه های پیدایش
درسال 1979عهدنامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شدودرسال 1981لازم الاجرا گردید. ماهیت اصلی این عهدنامه تساوی ازجهت حقوقی واجتماعی بین زن ومردوتشابه وهمانندی درهمه جهات بدون هرگونه استثنا ومحدودیت براساس جنسیت بود.کنوانسیون مورد نظر درسال 1376 در دستور کارشورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگرفت.این شوراکمیته ای راماموربررسی مفاداین کنوانسیون نمود.کمیته تحقیق پس ازبررسی اعلام کردکه اکثریت مخالف الحاق به این معاهده هستند.این کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدولی به دلیل مغایرت برخی مواد آن باقوانین شرع توسط شورای نگهبان رد شد.طبق ماده 25کنوانسیون برای امضاء والحاق همه دولت ها مفتوح است اما اسنادتصویب والحاق دولت هابایدبه دبیرکل سازمان ملل تسلیم شود .
2-2-2-2-ب: مروری برتاریخچه و متن و محتوای کنوانسیون و نحوه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض
کنوانسیون درسوم سپتامبر1981باگذشتن سی روزازتودیع بیستمین سندالحاق یا تصویب لازم الاجراشد.مجمع عمومی سازمان ملل در7نوامبر1967اعلامیه رفع تبعیض علیه زنانرادریک مقدمه و11ماده به تصویب رساندودرسال 1972دبیرکل سازمان ملل ازکمیسیون مقام زن خواست تانظر دولت های عضورانسبت به شکل ومحتوای یک سندبین المللی درزمینه حقوق زنان جویاشوددرسال 1974کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان راآغازکرد.کمیسیون مقام زن کارتنظیم پیش نویس رادنبال کرد و درسال 1977آن رابه مجمع عمومی سازمان ملل متحدتقدیم داشت.ومجمع عمومی کارگروه ویژه ای رابرای تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مامورکردکه در18دسامبر1979طرح مزبورباعنوان کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان ازتصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.
کنوانسیون مشتمل بریک مقدمه نسبتا مشروح وسی ماده است که درشش بخش تنظیم گردید.بخشهای اول الی چهارم به حقوق مهم واساسی پرداخته وبخش پنجم به مقررات نظارتی وبخش ششم به مقررات نهایی.
طبق ماده 25کنوانسیون برای امضا والحاق همه دولت ها مفتوح بوده وبراساس ماده 27سی وهفت روزپس ازتودیع بیستمین سندالحاق یا تصویب نزددبیرکل کنوانسیون لازم الاجرامی شود.وبرای دولت هایی که پس ازتسلیم بیستمین سندبه کنوانسیون ملحق می شوندبعدازگذشت سی روزازتاریخ تسلیم سندالحاق کنوانسیون برای آن ها لازم الاجرا می گردد.
کنوانسیون مزبوردرتاریخ 3سپتامبر1981طبق ضوابط مقرردرماده 27لازم الاجراشده است.  
ب: مروری برتاریخچه ومحتوای کنوانسیون
کنوانسیون درسوم سپتامبر1981باگذشتن سی روزازتودیع بیستمین سندالحاق یا تصویب لازم الاجراشد.
مجمع عمومی سازمان ملل در7نوامبر1967اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان رادریک مقدمه و11ماده به تصویب رساندودرسال 1972دبیرکل سازمان ملل ازکمیسیون مقام زن خواست تانظر دولت های عضورانسبت به شکل ومحتوای یک سندبین المللی درزمینه حقوق زنان جویاشوددرسال 1974کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان راآغازکرد.کمیسیون مقام زن کارتنظیم پیش نویس رادنبال کردودرسال 1977آن رابه مجمع عمومی سازمان ملل متحدتقدیم داشت.ومجمع عمومی کارگروه ویژه ای رابرای تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مامورکردکه در18دسامبر1979طرح مزبورباعنوان کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان ازتصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.
با توجه به موادآمده درکنوانسیون مصادیق عمده تساوی حقوق زن ومرد طبق کنوانسیون عبارتند است از:                                         
 تساوی درزندگی سیاسی وعمومی درسطح ملی(ماده 7)
(حق رای دادن وانتخاب شدن)(حق شرکت درتعیین سیاست دولت واجرای آن ها)(حق شرکت درسازمان هاوانجمن های غیردولتی)
تساوی درزندگی سیاسی وعمومی درسطح بین المللی(ماده8)
تساوی درحقوق مربوط به تابعیت(ماده9)
طبق ماده 9دولت های عضوبه زنان حقوق مساوی بامردان درزمینه کسب ،تغییرویاحفظ تابعیت می دهند.
تساوی درآموزش(ماده10)
تساوی در اشتغال وحقوق کار(ماده11)
تساوی دردست یابی به تسهیلات بهداشتی(ماده12)
امنیت اقتصادی واجتماعی(ماده 13)
تساوی درمسائل قانونی ومدنی(ماده15)
تساوی درحقوق خانواده(ماده16)
برای اولین باردر سال ۱۳۷۴ وزیر وقت امورخارجه طی نامه ای خطاب به ریاست جمهوری دیدگاه خود مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون را اعلام نمود در این نامه ضمن اشاره به اینکه “تاکنون بیش از ۱۳۸ کشور به عضویت کنوانسیون درآمده اند و از بین ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود ۳۰ دولت عضو آن شده اند و نیز تاکید بر ماده ۲۸ کنوانسیون در مورد حق شرط و نیز شرط های اعتراض آمیز بعضی کشورهای اسلامی تصریح شده است با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی به نظر می رسد پیوستن جمهوری اسلامی به عهدنامه امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته رفع تبعیض زنان و ارائه گزارش های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش موثری در خنثی نمودن تبلیغات علیه نظام ایفا کند.
نکته حائز اهمیت این است که در این نامه وزیر امورخارجه خطاب به رئیس جمهوری گفته بر این اساس و با توجه به دستور حضرت عالی رئیس محترم هیات جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تامل عهدنامه ، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی ایران را اعلام خواهند نمود.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره سازمانهای دولتی

بستن منو