دانلود پایان نامه با موضوع ساختار زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه با موضوع ساختار زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

 

هدفSCM تبادل اطلاعات مربوط به نیازمندیهای بازار،توسعه محصولات جدید،کاهش تعداد تأمین کننده برای سازندگان ونیز فعالسازی و آزاد سازی منابع مدیریتی در جهت توسعه روابط بلند مدت و با اهمیتی است که از ابتدا بر اساس اعتماد اعضاء شکل میگیرد(بری ودیگران،1994SCM.( به دنبال یکپارچهسازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگ سازی جریان مواد، اطلاعات و جریانهای مالی به منظور برآوردن تقاضای مشتری و با هدف بهبود رقابتپذیری یک زنجیره تأمین است(افرازه،1383).
مدیریت زنجیره تأمین،شامل یکپارچهسازی فعالیتهای زنجیره تأمین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا میباشد(ریگزوروبینز،1998).زنجیره تأمین شامل تمام مراحلی است که به طورمستقیم و یا غیرمستقیم در تحقیق نیازهای مشتری مشارکت دارند.هدف اصلی زنجیره تأمین را میتوان دستیابی به بیشترین ارزش برای مشتری دانست(چوپرا و میندل،2007).مدیریت زنجیره تأمین نوین نه تنها به بررسی راههای ترویج هزینه در سراسر کانالهای عرضه کالا و خدمات میپردازد،بلکه باید بین تقاضای روزافزون برای ارائه خدمات به موقع و کارآمد،موازنه ایجاد کرده و از تحولات سریعی که در عرصه فناوری صورت میگیرد نیز غافل نباشد، امروزه هیچ شرکتی نمیتواند ازSCM چشم پوشی کرده و انتظار بقاء داشته باشد،از این رو اندیشه زنجیره تأمین به یک اندیشه رایج در همه شرکتهای عمده در سراسر جهان تبدیل شده است(زوکرمن،2002).
زنجیره تأمین در مقیاس گسترده خود به معنای زنجیره تأمین بین سازمانی بوده در حالیکه در مقیاس کوچکتر به معنای زنجیره تأمین درون سازمانی است.در زنجیره تأمین درون سازمانی،روابط و هماهنگی میان بخشهای وظیفهای مختلف سازمانی مانند: بازاریابی،تولید،خرید،پشتیبانی و…ضروری است(استدلر وکیلگر،2005).
با توجه به محیط رقابتی امروزSCM بعنوان یک عامل استراتژیک در موقعیت سازمانها شناخته شده است و میتواند اثرات مثبت و محسوسی بر فعالیتهای سازمان داشته باشد،تحولات روزافزون تکنولوژی ،تغییر شرایط بازار،تغییر شیوه کسب وکار،انتظارات متفاوت و متغیر مشتریان و … از عوامل مؤثر بر تغییر در زنجیره تأمین شده است.در این محیط تجاری،نوآوری در محصولات و فرآیندهای سازمانی بعنوان عاملی حساس وحیاتی در موفقیت شرکتها مطرح است که،یکی از زمینههای نوآوری که مورد توجه و تمرکز بیشتر بوده است،اتخاذ فناوری اطلاعات است.فناوریهای اطلاعاتی جدید این قابلیت را دارند که بر ساختار سازمانی،استراتراتژی شرکت،مبادله مکاتبات و ارتباطات،روشهای عملیاتی،روابط خریدار–عرضهکننده و قدرت چانه زنی تأثیر گذارد،همچنین این امکان را دارد که بهرهوری،انعطاف پذیری و رقابتپذیری سازمان را افزایش دهد(رزمی و دهقان،1383).
شفیعی و همکارانش نیازبه فعالیتهای بهبود،افزایش سطح برون سپاری،فشارهای رقابتی،اهمیت تجارت جهانی،پیچیدگی زنجیره تأمین و نیاز به مدیریت موجودیها را از عوامل سوق دهنده سازمانها به سوی مدیریت زنجیره تأمین میداند(شفیعی و دیگران،1388).
سازمانها در خلاء نیستند،هر سازمانی اعم از شرکتهای بزرگ،شرکتهای دولتی یا کسبوکارهای کوچک،میخواهند خواستههای مشتریان و سهامداران گوناگون را برآورده سازند،بنابراین نیازمند مواد، تجهیزات،تسهیلات و تأمین کنندگانی از سازمانهای دیگر هستند و عملکرد یک سازمان بوسیله فعالیتهای سازمانهایی که تشکیل زنجیره تأمین میدهند،تحت تاثیر قرار میگیرد.کارایی و اثربخشی هر سازمانی حاصل عملکرد مدیریت و ساختار زنجیره تأمین آن سازمان است.رمز بقای سازمانهای امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است(هندفیلد و دیگران،1999).
زنجیره تأمین،شبکهای از سازمانهای بالا دستی تا پایین دستی است که درفرآیندها و فعالیتهای مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نهایی ایجاد ارزش مینمایند،درگیر هستند،تأکید این تعریف بر در نظر گرفتن ارضای نیاز مشتریان در تمامی فعالیت های زنجیره تأمین است.(استدلر،2005). بر مبنای این تعریف خانهSCM در شکل شماره (2-8) نشان داده شده است.
SCM
SCM
رقابتپذیری
رقابتپذیری
خدمت به مشتریان
خدمت به مشتریان
یکپارچه سازی
یکپارچه سازی
هماهنگ سازی
هماهنگ سازی
انتخاب شرکاء
انتخاب شرکاء
استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع جنگ جهانی دوم

هماهنگی درون سازمانی و بین سازمانی شبکه

بستن منو