دانلود پایان نامه با موضوع زیر ساختهای فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه با موضوع زیر ساختهای فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

زنجیره تأمین الکترونیکی مبتنی بر جریان وسیع و روان اطلاعات بین اعضا می باشد . بطور کلی از جمله عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین الکترونیکی ، نحوه همکاری اعضای آن به شمار می رود .تجربه موفق شرکت ها در زنجیره های تأمین الکترونیکی نشان میدهد که رقابت پذیری این زنجیرهها در قابلیت چالاکی و عکسالعمل سریع آنها در مقابل فرصتها و مشکلات نهفته است(عظیمی و صفری،1386).  

برخی از امتیازات ناشی از همکاری سازمانها در یک زنجیره تأمین الکترونیکی عبارت است از:
تسهیم اطلاعات در مورد تغییر تقاضای مشتریان
اطلاع سریع از تغییر طراحی محصول
تهیه جزئیات و طراحی کاراتر محصول
افزایش سرعت پردازش معاملات
کاهش خطاهای تولیدداده
تسهیم اطلاعات در مورد نرخ عیوب و نوع آنها(اشنایدار،2000).
2-2-7-4 مبانی تدوین مدلهای همکاری استراتژیک شرکا در یک زنجیره تأمین الکترونیکی
فقدان مدیریت موثر در کنترل و هدایت شیوه همکاری میان شرکای زنجیره های تأمین الکترونیکی میتواند موجب شکست در کسب و کار شود.از این رو تدوین و بکارگیری استراتژیهای مناسب همکاری متناسب با ماهیت زنجیره تأمین ضروری است.مبانی تدوین مدل همکاری استراتژیک شرکاء در یک زنجیره تأمین الکترونیکی میتواند بردو محور اصلی به شرح زیرقرارگیرد:
الف) توزیع ریسک و بازدهی:براساس میزان یکپارچگی و اعتماد سازی بین شرکای تجاری.
ب) ساختار زنجیره تأمین الکترونیکی باید بتواند ضمن استفاده از منابع فناوری اطلاعات از همکاری فزآینده بین شرکاء و قابلیت پاسخگویی به نیازهای جدید پشتیبانی نماید(عظیمی و صفری،1386).
2-2-7-5-همکاری در زنجیره تأمین
زیر بنای انسجام در زنجیره تأمین همکاری است که آن نیز بر اساس اشتراک اطلاعات میسر میگردد.در نتیجه در یک زنجیره تأمین هر چقدر همکاری میان شرکت ها گستردهتر باشد،جریان اطلاعات بهتر وبیشتر جریان و حرکت داشته و قابلیت بهتری برای الکترونیکی شدن آن زنجیره تأمین وجود دارد.این مراحل عبارتند از:
تجزیه و تحلیل بازار و فرصتها:به منظور بقاء در شرایط رقابتی و متغیر بازار،شرکتها باید به طور دائم فرصتهای جدید کسب وکار را یافته و آن را تسخیر نمایند.فرصتهای بازار معمولاً توسط یک شرکت منفرد قابل دستیابی نبوده،از این رو نیاز به ایجاد زنجیره تأمین برای این منظور میباشد.معمولاً شرکت یابنده فرصت در بین سایر شرکتهای همکار واعضای زنجیره تأمین از نقش بالاتر و رهبری برخوردار میشود.
تجزیه وتحلیل بازدهی:قبل از شکلگیری زنجیره تأمین الکترونیکی مورد نیاز،شرکت رهبر بایستی نسبت به آمادهسازی تجزیه و تحلیل بازدهی اقدام نماید،تنها در صورت مثبت بودن این تجزیه وتحلیل راه برای ادامه مسیر هموار خواهد شد.
تجزیه وتحلیل توانمندیها ونیازها:میتواند در قالب تهیه طرح تجاری شامل:توانمندیهای بازار،میزان سرمایه،توانمندیهای فنی،ظرفیتهای منابع و نیروی انسانی صورت پذیرد.در این صورت توانمندیهای مورد نیاز برای انتخاب شرکاء وهمکاران تعیین میشود.
تجزیه وتحلیل و انتخاب شرکا:در این مرحله بر اساس نتایج بدست آمده از مرحله پیشین،کاندیداها وشرکای احتمالی مورد بررسی و انتخاب قرارمیگیرند تا در نهایت مشخص شوند.
تعریف مکانیزم همکاری:تدوین و انتخاب استراتژیهای همکاری در این مرحله صورت میپذیرد. در واقع بعد از اینکه شرکتهای همکار انتخاب شدند،بایستی به منظور اطمینان از کارایی عملکرد زنجیره تأمین الکترونیکی،استراتژی همکاری بین اعضاء تعیین شود.
شکلگیری زنجیره تأمین الکترونیکی:در این مرحله با استفاده از زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،روابط بین اعضاء ایجاد و پس از تقسیم وظایف و طبق نیازمندیهای کلی پروژه،زنجیره تأمین شکل میگیرد،بطوریکه هر شریک و عضو زنجیره مستقیم ارتباطات و اطلاعات خود را با سایر اعضاء و کل زنجیره هماهنگ و متصل مینماید.پس از این مرحله است که امکان عملیات واقعی واجرایی اعضا میسر میگردد.
عملیات مجازی:در این مرحله کلیه فعالیتهای اعضا زنجیره تأمین الکترونیکی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام میشود واصطلاحاً آن را عملیات مجازی میگویند(جاگرزودیگران، 1385: 48-50).
بطور کلی در یک زنجیره تأمین هر چه همکاری میان شرکتها گستردهتر باشد،آن زنجیره تأمین سادهتر و بهتر به سوی الکترونیکی شدن حرکت مینماید.بکارگیری استراتژیهای همکاری گسترده میان شرکتها با یکدیگر در مراحل طراحی،تولید و تأمین خدمات وکالاها به اتکاء فناوری اطلاعات،نقش تعیین کنندهای در رقابتی بودن ودر نتیجه بقاء هر زنجیره تأمین مجازی ایفا میکند(عظیمی و صفری،1386).
2-2-8 رقابت

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعتماد به نفس

بستن منو