دانلود پایان نامه با موضوع ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه با موضوع ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه

پیش از بحران مالی جهانی اخیر، دیدگاه معمول بر نقش مثبتی که اوراق بهادارسازی در پراکندهسازی ریسک اعتباری دارد تأکید داشت که انتظار میرفت به موجب آن انعطافپذیری سیستم مالی بهبود بخشیده شود. (شین، 2009). آلن گرین اسپن (2005) خاطر نشان کرده است که استفاده از ابزارهای انتقال دهنده ریسک اعتباری، بزرگترین و خبرهترین بانکها را به محروم ساختن خود از ریسک اعتباری، از طریق انتقال به نهادهایی با اهرم کمتر، مقدور میسازد. در نتیجه انتظار بر آن بود که فعالیت اوراق بهادارسازی با متنوعسازی ریسک، مدیریت و تخصیص آن در کل اقتصاد، سیستم مالی را بادوامتر سازد.
از دیدگاه نهادی، انتظار بر آن بود که اوراق بهادارسازی توسط بانکها به منظور مدیریت مؤثرتر ریسک اعتباری، به کار گرفته شود. حتی اگر کل ریسک در بخش بانکی باقی نیز باقی بماند، انتظار میرفت که اوراق بهادارسازی، بانکها را به نگهداری ریسک کمتر، به علت امکان متنوعسازی و انعطافپذیری بیشتر، مقدور سازد. (دافی، 2008).  

اما یک دیدگاه جدید نیز وجود دارد و بر انگیزههای مخربی تأکید میکند که در تمامی مراحل فرآیند اوراق بهادارسازی ایجام میشود و امکان انتقال وامهای بد از طریق سیستم مالی به سرمایهگذاران مالی را موجب
میشود. (شین، 2009).

2-8-1- اوراق بهادار MBS دولتی و غیردولتی
دو نوع طبقهبندی بر مبنای نوع منتشرکننده اوراق بهادار، وجود دارد:
اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی دولتی، اوراق قرضه رهنی هستند که توسط مؤسسات تحت حمایت دولت، مانند فانی مئی، فردی مک و جینی مئی، تضمین و منتشر میشوند (یعنی بر اساس استانداردهای پذیرهنویسی این شرکتها، تأیید شدهاند). رهنهای مسکونی تجمیع شده که وثیقه این اوراق بهادار محسوب میشوند، از نظر پیشپرداخت مبلغ اصل، توسط این مؤسسات تضمین شدهاند که سطح سلامت اعتباری بالایی را برای این اوراق به همراه میآورد.
اوراق بهادار غیردولتی، یا خصوصی، با وثیقه وامهای مستغلات، توسط نهادهای خصوصی (غیر از مؤسسات فهرست شده تحت حمایت دولت) تضمین و منتشر میشوند: مانند شرکتهای چندمنظوره (یا شرکتهای تراست) و سایر نهادهای با اهداف خاص، شبیه شرکت مختلط غیرسهامی مستغلات. بدون پشتوانه این مؤسسات دولتی، اوراق بهادار رهنی، نرخهای بهره بالاتری را میپردازند اما به هر حال با ریسک نکول نیز همراه خواهند بود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع عوامل فرهنگی و اجتماعی

2-9- ویژگیهای اساسی جریان نقدی رهنها
ویژگیهای اساسی جریانهای نقدی رهنها عبارت‌اند از

2-9-1- برنامه استهلاک (برنامه انقضاء)
پرداخت دورهای یک وام رهنی با نرخ ثابت، به گونهای محاسبه میشود تا مبلغ اصل قرض گرفته شده را تا تاریخ سررسید به صفر برساند (گنگوانی، 1998).

2-9-2- مدلسازی پیشپرداخت
مبلغی که قرض گیرنده مازاد بر اقساطی که قرار شده از مبلغ اصل وام در هر دوره بپردازد را پیشپرداخت مینامند. در حقیقت آن چیزی که پیشپرداخت را نامطلوب میسازد این است که در معاملات اوراق بهادارسازی پیشپرداخت میتواند توسط قرض گیرنده هر زمان که منافعی به همراه داشته باشد، اعمال گردد؛ که به ضرر وام دهنده خواهد بود. چون اکثر قرض گیرندگان مختار هستند که ماندههای رهنهایشان را به طور کامل، یا بخشی از آن را در هر زمانی پیش پرداخت نمایند، MBSها با فرض امکان پیشپرداخت وامهای رهنی پایه، قیمت گذاری میشوند.
در یک معامله اوراق بهادارسازی، به طور کلی چندین عامل وجود دارد که موجب میشوند MBSها متحمل پیشپرداخت گردند: (1) به علت پیش پرداخت داوطلبانه که شامل پرداخت کامل یا بخشی از مبلغ اصل
میشود، (2) به علت نقد کردن که از رهن شکنی و در نتیجه فروش ملک، ناشی میشود؛ و (3) به علت صلب صلاحیت شدن وامها. مهم است توجه به اینکه اکثر پیشپرداختها به طور کامل صورت میگیرند که به طور کلی در نتیجه تأمین مالی مجدد قرضگیرندگان بوجود میآیند. ﺗﺄمین مالی مجدد، خود به علت کاهش نرخ بهره، در سطح اقتصاد کلان صورت میگیرد. دلیل دیگر برای پیش پرداخت کامل، به اصطلاح گردش میباشد که بنا به دلایل شخصی همانند حرکت به یک نقطه مسکونی دیگر، حرکت به یک خانه بزرگتر، طلاق و غیره رخ میدهد. پیش پرداختهای جزئی، میتوانند بنا به دلایل گوناگونی، مثلاً در مورد قرض گیرندهای که دارای مقداری پول نقد اضافی است، رخ دهد (گنگوانی، 1998).

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره راهکارهای درمانی

2-9-3- مدلسازی نکول
قبل از اینکه از جانب یک وام رهنی واقعاً زیانی اتفاق بیافتد و به نگهدارندگان اوراق MBS منتقل شود، وام رهنی چهار مرحله زیر را طی مینماید.
در حال حاضر مجرم (30، 60 و 90 روزه) رهن شکنی در نقدینگی.

بستن منو