دانلود پایان نامه با موضوع رادیو و تلویزیون

دانلود پایان نامه با موضوع رادیو و تلویزیون

دانلود پایان نامه

کد (25) : صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی  

کد (26) : صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی
کد (27) : صنایع تولید فلزات اساسی
کد (28) : صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات
کد (29) : صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر
کد (30) : صنایع تولید ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی
کد (31) : صنایع تولید ماشین آلات و دستگاههای برقی طبقهبندی نشده در جای دیگر
کد (32) : صنایع تولید رادیو و تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی
کد (33) : صنایع تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت
کد (34) : صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمتریلر
کد (35) : صنایع تولید سایر تجهیزات حمل و نقل
کد (36) : صنایع تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر
کد (37): صنایع بازیافت
کد (38) : کشت و صنعت
با توجه به اینکه آمارهای مورد نیاز تنها برای کارگاههای صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر قابل دسترسی میباشد و اطلاعات مربوط به کارگاههای صنعتی با کمتر از ده نفر کارکن دربرگیرنده این آمار نمیباشد، بنابراین ناگزیر به محدود کردن بخش صنعت به کارگاههای صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر هستیم.
3-4-2) آمار توصیفی دادهها
در این مطالعه از آمارهای اشتغال، دستمزد به ازای هر نفر شاغل و ارزش افزوده کارگاههای صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر استفاده شده است. همچنین این تحقیق دادههای واردات بخش صنعت ایران از چین و صادرات این بخش به کشور مذکور طی سالهای 1375 تا 1386 را به کار میگیرد.
3-4-2-1) روند اشتغال در کارگاههای صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی سالهای 1375 تا 1386
در سال 75، 845534 نفر در کارگاههای صنعتی مشغول به کار بودهاند. در این میان، سهم صنایع مواد غذایی وآشامیدنی 14 درصد، تولید منسوجات 18 درصد، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی 15 درصد، تولید فلزات اساسی و تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده هر یک 7 درصد میباشد.
در سال 76، 875528 نفر جز شاغلین کارگاههای صنعتی مورد بررسی بودهاند. 13 درصد این افراد در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، 17 درصد در تولید منسوجات، 15 درصد در تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و مشابه سال قبل، 14 درصد در صنایع تولید فلزات اساسی و تولید ماشینآلات و تجهیزات مشغول به کار بودهاند. کارگاههای صنعتی در این دوره افزایش 5/3 درصدی کارکنان را تجربه میکنند.
در سال 77، توزیع اشتغال در صنایع فلزات اساسی و تولید ماشینآلات مشابه سالهای پیش از آن تکرار میشود و صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی و تولید منسوجات و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، با سهمهای 13، 16 و 14 درصد کماکان جز بخشهایی هستند که بیشترین تعداد شاغلان بخش صنعت را به خود جذب میکنند. سال 77 با جذب 882196 نفر در کارگاههای صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر، نسبت به سال پیش از خود، رشد کمتر از یک درصد را نشان میدهد.
در سالهای 78 و 79 و 80، به ترتیب 882763، 905610 و 921106 نفر، شاغلین کارگاههای صنعتی میباشند. در این سالها، صنعت تولید منسوجات بالاترین میزان اشتغال را تجربه میکند و پس از آن، صنایع تولید مواد غذایی و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی کماکان جز صنایعی هستند که نسبت به دیگر بخشها گروه عمدهای از شاغلان را به خود اختصاص میدهند. همانطور که از آمار پیداست، روند رشد اشتغال در این سالها همچنان ادامه پیدا میکند.
در سالهای 81 و 82، اشتغال صنعت منسوجات همچنان به روند کاهشی خود ادامه میدهد، بهطوری که سهم اشتغال 18 درصدی این صنعت در سال 75، به حدود 12 درصد در سال 81 و 10 درصد در سال 82 تنزل مییابد. اما دو صنعت عمده دیگر در جذب نیروی انسانی، وضعیت باثبات خود را در این سالها حفظ میکنند. صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر با ادامه روند رو به افزایش خود در سالهای پیش، در سال 82، به سهم اشتغال 9 درصدی دست مییابد. اشتغال بخش صنعت در سال 81 برای اولین بار رشد قابل ملاحظه 14 درصدی را تجربه میکند. البته این رشد در سال بعد به 3 درصد کاهش مییابد.
سال 83 سالی است که صنعت برای نخستین بار کاهش سطح اشتغال را تجربه میکند و البته این روند در سال بعد از آن نیز ادامه پیدا میکند. این رشد منفی در سال 83 کمتر از یک درصد و در سال 84، 1.4 درصد است. میزان اشتغال در این سالها بهترتیب 1076693 و 1061319 نفر میباشد. در این سالها، به موازات روند رو به کاهشی صنعت تولید منسوجات، صنعت تولید مواد غذایی و آشامیدنی با سهم 15 درصد، عمدهترین صنعت جذب کننده نیروی انسانی به حساب میآید.
در سال 85 صنعت مجددا جهش مثبت خود را آغاز کرده و اشتغال در این سال به رقم 1071383 میرسد. در سال 86، 1102856 نفر جذب صنعت شدهاند. طی این دو سال نیز، همچنان صنایع مواد غذایی رتبه نخست را در جذب نیروی انسانی به خود اختصاص میدهد و در انتهای این دوره، صنعت تولید منسوجات در ادامه روند کاهشی خود، به سهم 8 درصدی، رضایت میدهد.

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره ایفاء تعهد

بستن منو