دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه

 

– حسن کاشفی اسماعیلی زاده، «جنبشهای بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی، علل و جلوهها»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (الهیات حقوق)، سال پنجم، شماره 15و16، بهار و تابستان 1384، ص259.
– جفری رسن، «نگاهی به سیاست تسامح صفر»، همان، ص173.
– بهروز جوانمرد، تسامح صفر: سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرایم خرد، همان، ص147، 148.
– حسین میر محمد صادقی، «بینش مسئلهگرا و تأمین امنیت مردم»، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی (معاونت اجتماعی ناجا)، ج2، تهران، گل پونه، چاپ اول، 1384، ص117.
– علی حسین نجفی ابرند آبادی، مباحثی در علوم جنایی، همان، ص2164.
– مهدی کینیا، مبانی جرمشناسی، ج اول، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1373، ص50.
– محمد رضا تاجیک، مدیریت بحران، تهران، نشر گفتمان، چاپ اول، 1379، ص14.
– علی حسین نجفی ابرند آبادی و حمید هاشمی، دانشنامه جرمشناسی، همان، ص192.
– مایک مگوایر، راد مورگان و رابرت رینر، دانشنامه جرمشناسی آکسفورد، ترجمه محمد رضا ملک محمدی، جلد 1، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1389، ص300
– «به عنوان مثال، بسیاری از رفتارهای پلیس در قبال قربانیان تجاوز در طی دهه 1980، حکایت از انگیزههای اساسی برای اصلاحات دارد که خود نتیجهی مجموعهی مستند«پرواز روی دیوار»، ساخته «راجر گریف» در بارهی پلیس دره تمیز بود که افکار عمومی را نسبت بازجوییهای عموماً سخت از شاکیان تجاوز، حساس کرده بود. هر چند یکی از پیامدهای این مسأله، افزایش میزان گزارشهای مربوط به تجاوز از سوی بزهدیدگان افزایش آمار ثبت شده در این زمینه است. همان، ص302.
– همان، صص302- 304.
– داریوش جهان بین، «نقش رسانه ها در کنترل و امنیت اجتماعی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 34، ص111.
– داور شیخاوندی، آسیب شناسی اجتماعی، گناباد، نشر مرندیز، چاپ اول، 1373، ص350.
– داریوش جهان بین، همان، ص111.
– همان، ص109.
– ویکتور بی کلاین، (victor B. Kline)، «هرزهنگاری و تهاجمات جنسی علیه زنان» ، سیاحت غرب، شماره 23، ص48.
– داریوش جهانبین، «نقش رسانهها در کنترل و امنیت اجتماعی»، همان، ص110.
– همان، ص110.
– مهدی کینیا، همان، ص525.
– داریوش جهانبین، «نقش رسانهها در کنترل و امنیت اجتماعی،»، همان، ص110.
– همان، ص103.
– همان، ص116.
– ر.ک. ریموند گسن (Raymond Gassin)، «تحولات سیاست جنایی دموکراسیهای غربی»، مطالعه سیاست جنایی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، در : علی حسین نجفی ابرند آبادی، (زیر نظر)، تازههای علوم جنایی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1388، ص817.
– علی حسین نجفی ابرند آبادی، مباحثی در علوم جنایی، همان، ص2820.
– محمد باقر مقدسی و محمد فرجیها، «رویکرد عوامگرایی کیفری به جرایم جنسی (مطالعه تطبیقی)»، فصل نامه علمی- پژوهشی، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 15، شماره 2، تابستان، 1390، ص116.

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه نشریات الکترونیکی

بستن منو