دانلود پایان نامه با موضوع حداقل مربعات معمولی

دانلود پایان نامه با موضوع حداقل مربعات معمولی

دانلود پایان نامه

(2-10 )  

: ساختار اشتغال موردنظر
: شاخص باز بودن اقتصاد
: نسبت قیمت عامل i به قیمت عامل کل
متغیر سمت چپ میتواند نسبت کارگران زن یا نسبت کارگران تولیدی باشد. شاخصهای باز بودن همان نسبت صادرات به GDP، نسبت واردات به GDP و نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP میباشد. نسبت قیمت یک عامل معین به متوسط کل قیمت عامل، تغییرات در اثرات هزینهای عاملی نسبی را تسخیر میکند. روش تخمین به مجموعه دادههای مورد استفاده بستگی دارد. مجموعه دادههای کل، سری زمانی ساده هستند. بنابراین روش تخمین، حداقل مربعات معمولی میباشد. اما دادههای صنایع سریهای زمانی-مقطعی هستند و از تخمینهای حداقل مربعات معمولی برای آنها استفاده میشود.
نتایج بهدست آمده با استفاده از دادههای کل حکایت از آن دارد که گرایش بالاتر به صادرات و واردات، تقاضا برای نیروی کار را به سمت بالا انتقال میدهد. بنابراین نتایج در مورد واردات معکوس تصور رایج بهنظر میرسد که واردات جانشین تولید داخلی میشود. در اغلب کشورهای درحالتوسعه مانند فیلیپین، تولید داخلی بهمقدار زیادی به واردات وابسته است و این توجیهی برای اثر مثبت بر تقاضای نیروی کار است. دادهها در سطح صنایع تولیدی در قالب تکنیک دادههای تابلویی، اثر مثبت گرایش به صادرات را بر تقاضای نیروی کار نشان میدهند، اما میل به واردات در تعیین تقاضای نیروی کار از نظر آماری بیاهمیت است. همچنین نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP رابطه مثبتی با تقاضای نیروی کار دارد.
در بررسی ساختار اشتغال، در مجموع اثر باز بودن بر نسبت زنان شاغل با اهمیت نمیباشد، اما افزایش در میل به صادرات، اشتغال کارگران زن را در سطح صنایع تولیدی بهبود میبخشد. در نهایت، در مجموع و در سطح صنایع تولیدی، افزایش در میل به صادرات باعث افزایش نسبت کارگران تولیدی با مهارت پایین میشود.
فیلیپ آبراهام و الن براک (2000) در مقالهای با عنوان «اثرات بخشی اشتغال تجارت و بهرهوری در اروپا» به ارزیابی اثرات تجارت و تکنولوژی در اروپا طی دوره 1978-1994 میپردازند. این مطالعه تاثیر توسعه صادرات و رقابت واردات و بهبود بهرهوری کاراندوز را بر اشتغال مورد بررسی قرار میدهد. این مقاله 9 بخش تولیدی 10 کشور اروپایی را برای یک دوره زمانی 15 ساله مورد ملاحظه قرار میدهد و روش تخمینی مورد استفاده آن، 2SLS است.
این محققان تلاش میکنند بین پیشرفت تکنولوژیکی کارافزا و کاراندوز تمایز قائل شوند و شاخصی برای تکنولوژی در نظر بگیرند.
با ملاحظه معادله اشتغال بخشی:
(2-11 )

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع ارتکاب فعل مادی

در این معادله i و t بهترتیب به صنعت و زمان اشاره میکنند. نمایندهای برای اثرات خاص هر صنعت است که در معادله وارد نشده است. با این معادله میتوان اثر بهرهوری را بر اشتغال که یک جنبه از آن اثر بهرهوری تجارت بینالملل بر اشتغال میباشد، بررسی کرد. اگر Ɵ در معادله بالا مثبت باشد، افزایش بهرهوری کارافزا خواهد بود واگر Ɵ منفی باشد، بهبود بهرهوری کاراندوز وجود دارد.
Ai: شاخص تکنولوژی است و اثر تکنولوژی را بر اشتغال اندازهگیری میکند که با استفاده از دو متغیر بهرهوری یعنی متغیرهای ارزشافزوده به ازای هر کارگر (VA) یا بهرهوری کل عوامل (TFP) در معادله رگرسیون برای اشتغال بخشی محاسبه میشود. بنابراین به جای متغیر PROD در معادلات از VA یا TFP استفاده میشود.
جنبه دیگر اثر بهرهوری تجارت بینالملل بر اشتغال به اثر الحاق تجاری بر بهرهوری مربوط میشود. برای این منظور، بهرهوری بر تجارت و دیگر متغیرها رگرس میشود:
(2-12 )

CAP: ذخیره سرمایه به ازای هر کارمند (زیرا تکنولوژی کاراندوز، معمولا با سرمایهگذاری در ماشینآلات جدید همراه میشود)
RD: مخارج R&D به ازای هر کارمند به عنوان شاخصی از تغییر محصول
PAT: امتیازهای اعطا شده به مخترعین به عنوان شاخص نوآوری
اثرات بهرهوری تجارت بینالملل بر اشتغال از طریق معادله زیر بهدست میآید:
(2-13 )

شواهد یافته شده در این تحقیق، فرضیه اینکه تجارت بینالملل سازگاری در تکنولوژی را ناشی میشود، تأیید میکند.
نتایجی که از این کار مطالعاتی حاصل میشود، بهشرح زیر است:

بستن منو