دانلود پایان نامه با موضوع تقاضای نیروی کار

دانلود پایان نامه با موضوع تقاضای نیروی کار

دانلود پایان نامه

 

در این مطالعه ابتدا از دادههای تفکیکی در سطح صنعت، برای تخمین کشش تقاضای نیروی کار استفاده میشود.
نتایج حاکی از آن است که حتی در دوره سریع آزادسازی تجاری همانند دهه نود، تجارت با چین اثر مهمی بر اشتغال صنعتی نداشته است. سپس با استفاده از روش پویای دادههای تابلویی ، از مدل زیر استفاده میشود:
(2-7 )

I : اشتغال
W : دستمزد
Q : تولید بخشی ناخالص
: اثرات ثابت برای سال
: اثرات ثابت برای صنعت
: اصطلاح خطا
بهمنظور تصحیح بالقوه و مشکلات همبستگی سریالی، از اولین تفاضل هر متغیر با حذف اصطلاح خطا به روش زیر استفاده میشود:
(2-8 )
در نهایت شاخص هزینههای حمل و نقل بهعنوان ابزاری برای کنترل مشکلات همبستگی بالقوه بین متغیرهای تجاری، بهویژه واردات از نواحی مختلف و صادرات به مقصدهای متفاوت، معرفی میشود. در اینجا، مسافتها بهصورت مایل تا هر شریک تجاری، نماینده هزینههای حمل و نقل میباشد که بهوسیله متوسط وزن تجاری دورهها، وزن داده میشود.
تخمینهای GMM در بررسی تجارت بینالملل حاکی از آن است که افزایش در تولید، اثر مثبتی بر تقاضای نیروی کار دارد، در حالی که افزایش در دستمزدها (هزینه یا قیمت نیروی کار) اثر منفی داشته و با چند وقفه تأثیر خود را بهجا میگذارد. همچنین ضریب نفوذ واردات کل، اثر منفی و با وقفه بر تقاضای نیروی کار داشته که تنها دومین وقفه از نظر آماری معنادار است و دلالت بر آن دارد که شرکتها در پاسخ به رقابت وارداتی بالاتر، بهتدریج تقاضای خود برای نیروی کار را کاهش میدهند. از سوی دیگر، ضریب نفوذ صادرات علامتهای مورد انتظار را بهدست نمیدهد و از نظر آماری نیز مهم نیست.
اما بررسیهای موردی تجارت آرژانتین با دیگر کشورها حاکی از آن است که واردات از چین، اثر منفی بسیار کوچک و کماهمیتی بر اشتغال دارد که با چند وقفه در طول زمان عمل میکند، البته با شمول متغیرهای کنترلی دورهای تجاری و نوسانات نرخ مبادله واقعی در تخمینها، اهمیت این ضرایب ضعیفتر هم میشوند. همچنین صادرات به جمهوری خلق چین و امریکا بر اشتغال بخش تولید اثر ندارند، زیرا ضرایب از نظر آماری با اهمیت نیستند. اما بهنظر میرسد صادرات به برزیل اثر مثبت و باوقفهای بر تغییرات اشتغال بخش تولیدی دارد که البته در حضور متغیرهای کنترلی، این اثر کمرنگ میشود.
آنیستو اوربتا (2002) در مطالعهای با عنوان «جهانیسازی و اشتغال: اثر تجارت بر سطح و ساختار اشتغال در فیلیپین»، با استفاده از دادههای کل و دادهها در سطح صنایع تولیدی ، اثر جهانیسازی را که بهوسیله جریانهای تجاری اندازهگیری میشود، بر سطح و ساختار اشتغال فیلیپین بررسی میکند.
برای ارزیابی این مسأله که آیا تجارت گرایش به اشتغال را افزایش میدهد، تابع سنتی تقاضای نیروی کار با انتقالدهندهها تخمین زده میشود:
(2-9 )
: اشتغال
: تولید واقعی
: نرخ دستمزد واقعی
: هزینه واقعی استفاده از سرمایه
: انتقالدهندهها
حضور تولید در میان متغیرهای توضیحی توابع تقاضای نیروی کار، در کاربردها با استفاده از دادههای کشورهای درحالتوسعه، رایج است، زیرا این کشورها اغلب پایینتر از ظرفیت کامل عمل میکنند. سه انتقالدهنده جهانیسازی، (شاخصهای اثرات بخشی) یعنی نسبت صادرات به GDP، نسبت واردات به GDP و نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP مورد استفاده قرار میگیرند. این سه شاخص معروف، معیارهای باز بودن یک کشور میباشند. اگر صادرات عامل فراوانتر یعنی نیروی کار را مورد استفاده قرار دهد، با ثابت ماندن سایر عوامل، افزایش گرایش به صادرات، تقاضای نیروی کار را به سمت بالا انتقال میدهد. از سوی دیگر، چنانچه واردات جانشین تولید داخلی شود، با ثابت ماندن سایر عوامل، انتظار بر این است تقاضای نیروی کار کاهش یابد. مجموع صادرات و واردات، خالص این اثرات متضاد را بهخود میگیرد.
برای تحلیل اثر تجارت بر ساختار اشتغال یعنی نسبت کارگران زن و نسبت کارگران تولیدی با مهارت پایین، از روش زیر استفاده میشود:

مطلب مرتبط :   قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

بستن منو