دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل انتقادی گفتمان

دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل انتقادی گفتمان

دانلود پایان نامه

 

38- عنایت،حمید،1358،سیری در اندیشه سیاسی عرب،تهران:امیرکبیر
39-عنایت،حمید،1362،اندیشه سیاسی در اسلام معاصر،بهاءالدین خرمشاهی،تهران:خوارزمی
40- غفاری،حسین،1385،چالش تاریخی شیعیان و اهل سنت،مصاحبه با ماهنامه اخبار شیعیان،شماره 9،مرداد 1385،قم:شیعه شناسی
41- فرکلاف،نورمن،1379،تحلیل انتقادی گفتمان، فاطمه شایسته پیران و دیگران، تهران:مؤسسه مطالعات و تحقیقات رسانه ها
42- فلوری،موریس،1381،رژیم های اعراب(اسلام از دیدگاه غربیان)،دکتر امان الله ترجمان،تهران:پرشکوه
43-فولاد زاده،عبدالامیر،1369،حزب سوسیالیست بعث عراق،قم:دفتر تبلیغات جنبش رانده شدگان عراقی
44- فولر،گراهام،1377،قبله عالم،ژئوپلیتیک ایران،عباس مخبر،تهران:مرکز،چاپ دوم
45- فولر،گراهام ای و فرانکه،رند رحیم،1384،شیعیان عرب،مسلمانان فراموش شده،خدیجه تبریزی،تهران:مؤسسه شیعه شناسی
46- فیرحی،داود،1378،قدرت،دانش و مشروعیت در اسلام،تهران:نی
47- فیرحی،داود،1384،نظام سیاسی و دولت در اسلام،تهران:سمت
48- قوچانی،محمد،1385،سه اسلام(مکتب نجف،قم،تهران)،تهران:سرایی
49- کدیور،محسن،1379،نظریه های دولت در فقه شیعه،تهران:نی
50-کریمی زنجانی اصل،محمد،1380،امامیه و سیاست در نخستین سده های غیبت،تهران:نی
51- کوزر،لوئیس،1370،زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی،تهران:علمی
52- کوهستانی نژاد،مسعود،1384،چالش ها و تعاملات ایران و عراق در نیمه سده بیستم،تهران:وزارت امور خارجه
53- لوکس،استیون ،1375 ،قدرت:نگرش رادیکال،عماد افروغ،تهران:مؤسسه خدمات فرهنگی رسا
54- مار،فب،1380،تاریخ نوین عراق،محمد عباسپور،مشهد:بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس
55-مارکوزه،هربرت،1362،انسان تک ساحتی،تهران،امیرکبیر
56- متین-الف،1385،جنگ را درشت بنویسیم یا درست؟،ماهنامه آفتاب مهر،سال اول،ش3
57-مک دانل،دایان،1380،مقدمه ای بر نظریه های گفتمان،حسینعلی نوذری،تهران:فرهنگ گفتمان
58- مؤثقی،سید احمد،1381،جنبش های اسلامی معاصر،تهران:سمت،چاپ پنجم
59- میلر،جودیت،میل روا،لوری،1370،از تکریت تا کویت،حسن تقی زاده میلانی،تهران:کویر
60- ناظمیان،رضا،1381،تاریخ سیاسی معاصر ایران،قم:مؤسسه فرهنگی کتاب و عترت
61- نامدار،مظفر،1376،رهیافتی بر مبانی مکتب ها و جنبش های سیاسی شیعه در صد ساله اخیر،تهران:مؤسسه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع افکار مزاحم، اختلال وسواسی - جبری، عوامل شناختی، وسواس فکری
بستن منو