دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

زمان : در فعالیتهایSCM و خرید و نیز تأمینکنندگان باید نقشی فعال در کاهش زمان لازم برای ارائه محصول جدید به بازار ایفاء نمایند.  

فناوری : فعالیتهایSCM و خرید دو مسئولیت اساسی ذیل را در زمینه فناوری بر عهده گیرند:
بخش تأمین شرکت، فناوری مناسب را در زمان مناسب فراهم میآورد و بکار میبندد.
فناوری که رقبای اصلی شرکت را تحت تأثیر قرارمیدهد،در هنگام معامله و دادوستد با تأمین کنندگان کنترل شده است.
استمرار تأمین : فعالیتهایSCM باید روندهای تأمین را نظارت و کنترل نمایند،یکپارچگی مناسب بین تأمین کنندگان برقرار سازند و نیز مسائل دیگری را در جهت کاهش ریسک تأمین در بر گیرند(منتزر،2001)
2-2-4-5-دلایل وضرورتهای SCM
ظهور فناوریهای نوین و ایجاد تحولات عظیم در بازایابی جهانیSCM را بیش از پیش ضروری ساخته است،بنحوی که سازمانهای مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی خود،ناگزیر به استفاده ازSCMمیباشند.انقلاب اطلاعاتی و ظهور شکلهای جدید ارتباطات متقابل سازمانی و افزایش توقعات مشتریان در زمینه هزینه محصولات و خدمات،کیفیت،تحویل،تکنولوژی و زمان سیکل تعهد شده با توجه به رقابت فزآینده در بازارها و امثالهم،از جمله عواملی است که باعث ترک سیستمهای سنتی و حرکت به سمت SCM توسط سازمانها در سطح دنیا شده است.با توجه به این موارد،برخی از مهمترین دلایل و ضرورتهای بکارگیریSCMرا میتوان به شرح زیر برشمرد :
افزایش رقابت در بازارها
کاهش هزینهها و حداقل کردن قیمت تمام شده محصولات و خدمات
تمایل به منبعیابی بیرونی و سپردن برخی از کارکردهای سازمانی به پیمانکاران بیرونی
افزایش تنوع در نیازمندیهای مشتریان و نیاز به انعطافپذیری
افزایش سرعت تغییر تکنولوژی و ظهور تکنولوژیهای نوین
ضرورت یکپارچهسازی سیستمها و فرآیندهای سازمانها(غضنفری و فتح اله،1389: 26).
2-2-4-6- مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از عامل هاو پیدایش تأمین مجازی
استفاده از عوامل نرمافزاری بطور وسیعتری درSCM مورد توجه قرارگرفته و در بخش تأمین نیز بکار گرفته شده است.با استفاده از این عاملها،یک ساختار نرمافزاری برایSCM در سطوح تاکتیکی و عملیاتی ایجاد میشود.یک عامل نرمافزاری،در واقع یک فرآیند نرمافزاری مستقل،هوشمند و هدفگرا است که بصورت هماهنگ با دیگر عاملها و نیز کاربر در صورت نیاز ارتباط برقرار میکند و از جانب کاربر اموری به آن محول میگردد که در راستای هدفی مشخص،آنها را به انجام میرساند.در استفاده از عاملها درSCM،هر وظیفه یا کارکرد موجود در مجموعه به یک عامل واگذار میشود و در واقع تأمین در قالب مجموعهای از عاملهای نرمافزاری شکل میگیرد.بکارگیری این رویکرد منجر به پیدایش یک سازمان با مجموعهای از کارکردهای مجازی میگردد که با استفاده از فناوریهای ارتباطی وهوشمند با یکدیگر ارتباط برقرا کرده و امور محوله را به انجام میرساننداستفاده از عاملها باعث بهینهسازی عملکرد تأمین و نیز هماهنگی و سازگاری بیشتر در این زمینه میشود(فوکس و دیگران،2000).
2-2-4-7- تدارک الکترونیک
اینترنت فرصتهای بسیاری را برای بهبود فعالیتهای زنجیره تأمین خصوصاً در حوزه تدارک فراهم نموده است.یکی از این زمینههای نوظهور،تدارک الکترونیک است.تدارک الکترونیک را استفاده از اینترنت برای انجام فرآیندهای تأمین و تدارک تعریف میکنند.با استفاده از راه حلهای ارائه شده در زمینه تدارک الکترونیک،میتوان فعالیتهای تدارک را در طول زنجیره یکپارچه نمود(استوک و جیمز آر،2001).
2-2-4-8 تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین
با توسعه اینترنت و نرمافزارهای مبتتی بر وب همچنین دسترسی به شبکههای عمومی کم هزینه،ارتباطات بین سازمانهای مختلف به طور چشمگیری افزایش یافته است.تعداد زیادی از مشتریان و تأمین کنندگان در شبکههای گسترده بایکدیگر در ارتباط هستند.تراکنشهای فی مابین اعضاء زنجیره از طریق اینترنت صورت میگیرد و زنجیره تأمین الکترونیک نقش عمدهای را در توسعه استراتژیک سازمانها برعهده دارند.
2-2-4-9 مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک
سرعت بالا،هزینه پایین،ارتباطات و تعاملات میان تأمین کنندگان و مشتریان،عوامل کلیدی بهبود SCM هستند.تمام این موارد در سایه مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک تحقق مییابد.از طریق مدیریت الکترونیکی زنجیره تأمین،جریان اطلاعات و مواد طی شبکهای از مشتریان و تأمینکنندگان بطور موثر جریان مییابند.چنانچه در روابط زنجیره تأمین از فناوری اطلاعات و ابزارهای الکترونیکی بویژه وب و اینترنت استفاده موثری به عمل آورده شود به آن زنجیره تأمین الکترونیکی میگویند.بعبارت دیگر زنجیره تأمین الکترونیکی استفاده از فناوری اطلاعات در انجام عملیاتهای زنجیره تأمین میباشد(کینگ و دیگران،1385).
2-2-4-10 اجزاء و ویژگی های یک زنجیره تأمین الکترونیکی
براساس اعلام نوریس(2000)یک زنجیره تأمین الکترونیکی را میتوان متشکل از اجزاء اصلی زیر دانست:

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره کشورهای درحال توسعه

بستن منو