دانلود پایان نامه با موضوع تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در سطح بین المللی

دانلود پایان نامه با موضوع تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در سطح بین المللی

دانلود پایان نامه

2-پس ازانقلاب اسلامی: دراین زمان روابط حسنه ی ایران با ILO دستخوش تحولاتی بزرگ شد ، چنانچه بین سال‌های 1983 تا 1999 کمیته ی استاندارد ILO مکررا درمورد مسایل مربوط به تبعیض درجمهوری اسلامی ایران اظهار نگرانی می‌کرد. دراین دوره ، همواره نام ایران درفهرست پاراگراف ویژه ی سازمان درج می شد و مکررا از جمهوری اسلامی برای ارسال گروه تماس مستقیم درخواست به عمل می آمد. درسال‌های 96 و 97 و 98 میلادی نیزوضعیت برهمین منوال بود تا این که درسال 1999 جرقه‌های امید در راه همکاری مجدد این دو مشاهده گردید.  

دراین سال دولت ایران پیشنهاد نمود به جای گروه تماس مستقیم ، هیأتی به نام هیأت مشاوره ی فنی ازسازمان به ایران سفرکند. سازمان ازاین مسأله استقبال نمود وحضوراین هیأت درایران ومشاهده ی مستقیم واقعیت‌های طبقه ی کارگرکشورمان باعث شدتاسیاسی بودن بسیاری ازاتهامات واردشده محرز گردد. گزارش هیأت مشاوره ILO به حدی باگزارش‌های گروه WCL درتضاد بودکه منجر به یکسری بحث‌های تنددرسازمان گردید. پس از ارایه ی این گزارش ازسال 2001 تا 2004 روابط ایران با ILO شکلی جدید به خودگرفته است و بن‌بست ایجادشده درروابط دوجانبه درمسیرحل وفصل واقع گردیده است. دراین زمینه می‌توان به سال 2003 اشاره نمودکه درآن سال تنها یک شکایت درباره ی وضعیت کاردرایران مطرح شده بود.
2-5- گفتار پنجم : اشتغال زنان در سطح بین المللی
2-5-1-تاریخچه اشتغال زنان در سطح بین المللی
با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کار گاههای خانگی به کارخانه و تبدیل نیروی انسانی به نیروی ماشین ، تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت اقتصادی زن از خانه به کارخانه کشیده شد .
در این زمینه باید به این نکته اشاره نمود که با اختراع ماشین بخار و تحول در صنعت ، قرن نوزدهم تبدیل به قرن سرمایه گذاری ((وحشی)) شد و با حضور امپریالیسم و استعمار رقابت جهانی شدت گرفت و به شکل بحران های ادواری تجلی یافت . برای زنان کارگر که توانسته بودند به خرده مالکی برسند ، تنها کار در کارخانه باقی مانده بود که همیشه مورد اعتراض سایر گروهها بود و بهای کمی بدان داده می شد .
در نیمه قرن نوزدهم زنان جنبش اجتماعی خود را تقویت و تشدید نمودند . زنان ضمن درخواست کسب حقوق سیاسی ، خواهان حقوق اقتصادی بودند و در این راستا زنان کارگر پیشنهاد اصلاح و بهبود سازمان کارگرها را ارائه داده و خواستار ایجاد مهدکودک برای کودکان در کارگاهها و تأسیس سازمان آموزش حرفاه ای توسط خود کارگران شدند . در مقابل از سوی نهادهای حاکم مخالفتهای شدیدی با مبارزات زنان ابراز شد . با این حا یک پیروزی نصیب زنان شد و آن حق کار بود یعنی موضوع اصلی مطالبات فلورا تریستا علی رغم راه حل دوگانه وحشتناکی که توسط پرودون سوسیالیت به زنان ارائه شده بود مبنی بر ((زن خانه دار یا روسپی ))است . در اعلامیه دولت موقت جمهوری فرانسه ، حق کار به عنوان حق همه شهروندان به رسمیت شناخته شد .
2-5-2-تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در سطح بین المللی
استفاده از نیروی کار زنان که به طور خاص بعد از انقلاب صنعتی رواج گرفت موجب مظالم بی شماری در حق آنان گردید زیرا این کارگران که به اقتضای جنس یا سن از قدرت جسمانی کمتری برخوردار بودند همانند مردان بالغ کار می کردند و نه تنها مقررات خاصی برای کار آنان به منظور رعایت وضع جسمانیشان وجود نداشت بلکه در برابر کار طاقت فرسا مزد کمی هم دریافت می داشتند . برای مبارزه با این وضع قانونگذاران کشورها اولین اقدامات خود را معطوف به تنظیم شرایط کار این کراگران کردند .
بدین ترتیب در کشورهای تازه صنعتی شده اروپا قانونگذاران به ضرورت حمایت از زنان در برابر خطرات شغلی پی بردند و مقرراتی ویژه در مورد شرایط کار زنان وضع گردید . سپس ایجاد مقررات بین المللی در این زمینه مورد توجه قرار گرفت . پیش از بوجود آمدن سازمان بین المللی کار به سال 1906 در کنفرانس برن دو عهد نامه به امضای کشورهای شرکت کننده رسید که یکی از آن دو مربوط به زنان کارگر بود . پس از تأسیس سازمان بین المللی کار و نیز سازمان ملل متحد در برخی معیارهای بین المللی و اعلامیه ها و قطعنامه ها مسایل زنان مطرح شده است که در اینجا به اختصار به آنها اشاره می شود .
در مقدمه اساس نامه سازمان بین المللی کار مصوب سال 1919 و نیز در اعلامیه فیلادلفیا به سال 1944 اصل تساوی رفتار و برابری حقوق زنان و مردان مورد تأیید قرار گرفت . پس از تأسیس سازمان بین المللی کار نیز چه از طریق مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مصوب کنفرانس بین المللی کار و چه بوسیله تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانسهای منطقه ای ، کمیسیون های صنعت و سایر ارگانهای تخصصی مسایل زنان مورد توجه واقع شده است . سازمان ملل متحد نیز طی اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 با اشاره به تساوی حقوق زن و مرد در مقدمه اعلامیه ، در موارد مختلف بر تساوی مزد در برابر کار مساوی (بند 2 ماده 23 ) و حمایت از ماردان (بند 2 ماده 25 ) تأکید ورزیده است . پس از آن تاریخ ابتدا در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سال 1966 همین اصول را به وضوح بیشتری در ماده 7 (بند الف ) و ماده 10 (بند2) اعلام شده است . سپس مجمع عمومی ملل متحد در سال 1967 در اعلامیه ای تحت عنوان اعلامیه رفع تبعیض از زنان ، تساوی حقوق زنان را درحیات اقتصادی و اجتماعی و به ویژه در زمینه اشتغال (دستیابی به آموزش حرفه ای ، استخدام ، ارتقاء شغلی ، تساوی مزد و غیره ) مورد تأکید قرار داده و توصیه می نماید اخراج از کار بر اثر ازدواج یا بارداری ممنوع اعلام شود . اخیراً در سال 1979 در مجمع عموم ملل متحد بر مبنای اعلامیه مزبور کنوانسیونی تحت عنوان ((مقاوله نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان )) به تصویب رسید که بر اساس آن هر نوع تفاوت ، محرومیت یا محدودیت مبتنی بر جنسیت که نتیجه یا هدف آن به خطر انداختن یا از بین بردن حقوق و آزادی های اسای انسانی در مورد زنان باشد تبعیض محسوب می شود . خواه امور مذکور اساسی شناسایی این حقوق را برای زنان ، بر پایه اصل رفتار مساوی با مردان به خطر اندازد یا از بین ببرد و با آنکه تمتع و استیفاء از این حقوق را در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و غیره به خطر اندازد . در این مقاوله نامه به اقداماتی اشاره شده که کشورهای عضو در راه رفع تبعیض در زمینه های مختلف باید انجام دهند و به ویژه در مورد حقوق زنان در زمینه آموزش ، اشتغال ، بهداشت ، ازدواج و خانواده ، حقوق زنان روستایی و از بین بردن فحشاء مقرراتی تنظیم شده است . لازم به ذکر است این مقاوله نامه در تاریخ 3 سپتامبر 1981 به مرحله اجرا در آمده است و تا 31 اوت 1997 ، 160 دولت مقاوله نامه را تصویب نموده و عضو این معاهده شده اند .
از طرف دیگر ، سازمان ملل متحد چند کنفرانس جهانی را به ترویج و تقویت حقوق زنان اختصاص داده است : کنفرانس مکزیکوسیتی در مکزیک ، کنفرانس کپنهاک در دانمارک و کنفرانس نایروبی در کنیا . کنفرانس جهانی زنان که در سال 1985 برگزار شده (( راهبردهای آینده نگرانه نایروبی برای ارتقای زنان تا 2000 )) راتصویب کرده است . هدف این راهبردها ایجاد برابری حقیقی میان زنان و مردان در تمام عرصه ها و رفع تمام شکل ها و جلوه های تبعیض در مورد آنان است .
در چهارمین کنفرانس جهانی زنان که از 4 تا 15 سپتامبر 1995 ذر پکن (چین ) برگزار شد ، بر اهمیت اقدامات ضروری برای تأمین پیشرفت زنان و به ویژه مشارکت کامل و همه جانبه آنان در فرایند توسعه ، بهبود وضعیت آنها در جامعه و فراهم آوردن امکانات فزاینده برای آنان تأکید مجدد شده است .
2-5-3-اهمیت حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل
واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طرق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است.
امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده، توسط «سازمان بین المللی کار»22 صورت می گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخی خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس می شد.
سازمان ملل متحد نیز طی اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948، با اشاره به تساوی حقوق زن و مرد، در مقدمه اعلامیه در مواد مختلفِ آن، بر تساوی اجرت در برابر کارمساوی و حمایت از مادران ، تأکید ورزیده است. پس از آن تاریخ، ابتدا در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 1966، همین اصول را با وضوح بیشتری اعلام کرده است. سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در سال 1967، در اعلامیه ای تحت عنوان «اعلامیه رفع تبعیض در مورد زنان» بر تساوی حقوق زنان در حیات اقتصادی و اجتماعی، و به ویژه در زمینه کار (دست یابی به آموزش حرفه ای، استخدام، ارتقای شغلی، تساوی مزد و غیره)، تأکید کرده است.
سازمان بین المللی کار ، در ابعاد گوناگون، از اشتغال زنان حمایت نمود. این حمایت ها در واقع ماهیت حفظ نقش زن را دارد که با تساوی حقوقی زن و مرد (مورد قبول غرب) سازگاری ندارد. سازمان بین المللی کار، در موارد زیر، از حقوق زنان شاغل حمایت کرد:
1ـ ممنوعیت کار زنان در ساعات شب؛ مخالفان ممنوعیت کار زنان در ساعات شب، پایه استدلال خود را بر اصل برابری زن و مرد قرار می دهند و ابراز عقیده می کنند که چنین ممنوعیتی نوعی تبعیض (به ضرر زنان) به وجود می آورد.
2ـ ممنوعیت کارهای خطرناک و زیان آور؛
3ـ حمایت از جنبه مادری کارگران زن؛
4ـ حمایت در جهت برقراری تساوی شرایط کار زنان و مردان:
ـ منع تبعیض در استخدام و اشتغال؛
ـ اصل تساوی مزد کارگر زن و مرد در برابر کار مساوی.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد مؤلفه‌های

بستن منو