دانلود پایان نامه با موضوع بهبود عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه با موضوع بهبود عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه

 

پاسخگویی
(Bhagwat and sharma2007)
نوآوری تأمین کننده–فروشنده برای کاهش هزینهها
فرآیندی
سرمایه فکری
(Thomas and griffim, 1996)
سرانه آموزش در سطوح مختلف
فرآایندی
سرمایه
(Bontis 2004)
2-2-9-3-مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد از جدیدترین مباحث در مدیریت میباشد،به زعم دمینگ،مسئولیت شکست اکثر برنامههای بهبود عملکرد،سیستم است و نه فرد.مدیریت عملکرد بر اساس تعریف آرمسترانگ و بارون(1998)عبارت است از ارائه موفقیتپایدار برای سازمان از طریق بهبود توانایی و قابلیتهای افراد و گروههای سازمانی . مدیریت عملکرد فرآیندی است که از طریق آن سازمان عملکرد خود را با اهداف و استراتژیهای سازمانی و کارکردی منطبق مینماید.اصطلاح مدیریت عملکرد به تمامی رویکردهای یکپارچه و استراتژیک اطلاق میگردد که هدف آن بهبود عملکرد سازمانی برای نیل به اهداف استراتژیک سازمان و ترویج مأمویت ارزشهای سازمانی است.اهداف مهم جهت موفقیت سازمان،استراتژیها و برنامههای لازم برای تحقق آن اهداف،سطح عملکرد لازم برای موفقیت،پاداشها و مجازاتها و چرخههای خور و بازخور،چارچوب مدیریت عملکرد را تشکیل میدهد. سیستمهای مدیریت عملکرد بر انتقال اطلاعات مالی وغیر مالی که در تصمیمگیری و اقدامات مدیریت مؤثر هستند،تمرکز دارند.سیستمهای مدیریت عملکرد بدون ملاحظه رفتار انسانی نمیتواند به نحوی اثربخش طراحی و پیاده سازی شوند.یکی از ابزارهایی که اخیراً برای سنجش تحلیل مدیریت عملکرد مورد استفاده قرارمیگیرد،روش تحلیل مدیریت عملکردPMA)) میباشد.
جدول(2-15) ابعاد نه گانه برای تحلیل مدیریت عملکرد(PMA)،( مقیمی و حفیظی،1389: 148 -150)
ابعاد ساختاری مدیریت عملکرد
ساختار مسئولیت سازمان
سبک تربیت مشخصی در سازمان وجود دارد،کارها ومسئولیتها به طور دقیق تعریف شدهاند و همه سطوح مدیریت ابن قواعد را رعایت مینمایند .
محتوای اطلاعات عملکرد
اطلاعات مالی وغیر مالی که اعضای سازمان مورد استفاده قرار میدهند، برعوامل حیاتی موفقیت(CSF) و شاخص کلیدی عملکرد(KPI) تمرکزی استراتژیک دارند .
انسجام اطلاعات عملکرد
اطلاعات عملکرد دقیق، قابل اعتماد وبه موقع بوده وبین آنها ناسازگاری و جود ندارد.
مدیریتپذیریاطلاعات عملکرد
استفاده از گزارشهای سازمانی وسیستمهای مدیریت عملکرد آسان بوده و اطلاعات عملکرد تفصیلی ومبسوط از طریق سیستمهایICT به سهولت در دسترس قراردارند.
ابعاد رفتاری مدیریت عملکرد

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد توانمند سازی زنان

بستن منو