دانلود پایان نامه با موضوع بنگاههای کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه با موضوع بنگاههای کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه

2-6) مطالعات تجربی
کریستف ارنست و رالف پیترز (2012) در مطالعهای با عنوان «اهمیت اشتغال آزادسازی تجاری با چین: تحلیلی از مورد اندونزی با ماتریس حسابداری اجتماعی پویا» به نگرانیهای فزاینده پیرامون توافق تجارت آزاد آسیا – چین و آثار اشتغال آن در اندونزی میپردازند. در این مقاله یک روش برای ارزیابی اثر تجارت بر اشتغال به وسیله ترکیب دو روش شناخته شده توسعه مییابد: مدل SMART که در یک سطح بسیار جزئی مانند سطح 6 رقمی HS، اثر بالقوه تغییرات سیاست تجاری بر واردات را کمیسازی میکند با یک روش مبنی بر SAM که امکان ارزیابی تفکیکی اثر بر گروههای مختلف اشتغال را فراهم میکند، ترکیب شده است. در این تحقیق تنها آخرین مرحله آزادسازی تجاری مانند کاهش نهایی تعرفهها در سال 2010 تحلیل میشود. نتایج مطالعه ارنست و پیترز اثر احتمالی ACFTA را در اندونزی مورد کنکاش قرار میدهد.
در کوتاهمدت اثر کل ارزیابی شده بر اشتغال در اندونزی نسبتا کوچک و منفی است، اما اثرات بلندمدت میتواند متفاوت از این باشد. همچنین مشاهده میشود که کارگران زن و کارگران جوان ممکن است که به وسیله گامهای نهایی FTA با چین، تحت تاثیر قرار بگیرند. لازم به ذکر است که انتظار میرود اشتغال در بخش کشاورزی اندونزی افزایش یابد.
ریکی ایبسن ، فردریک وارژینسکی و نیلز وسترگارد-نیلسن (2009)، مقالهای را با عنوان «رشد اشتغال و تجارت بینالملل: چشماندازی از یک اقتصاد باز کوچک» برای فاصله زمانی 1993-2003 ارائه دادهاند. این کار تحقیقی رابطه رشد اشتغال و تغییر در تجارت بینالملل را در سطح شرکتها بررسی میکند. ابتدا متغیر رشد اشتغال سالیانه با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:  

(2-1 )
رشد محصول بهعنوان معیاری از شوک اقتصادی، بهصورت متغیر توضیحی در مدل وارد میشود. همچنین واردات به واردات کالاهای نهایی و واردات کالاهای واسطهای تفکیک میشود. سپس، رگرسیون زیر تخمین زده میشود:
(2-2 )

Size: اندازه بنگاه
Δ(Exports/Sales): تغییر در شدت صادرات
Δ(FG Imports/Sales): تغییر در نسبت واردات کالاهای نهایی بر فروش
Δ(II Imports/Sales): تغییر در نسبت واردات کالاهای واسطهای بر فروش
ویژگیهای مختلف دیگری مانند سن بنگاه به عنوان کنترل اضافی یا نسبت سرمایه به محصول در این مطالعه مورد ملاحظه قرار میگیرد و رگرسیون برای صنایع خدماتی و تولیدی بهطور جداگانه تخمین زده میشود. آنها همچنین در مطالعه خود، فرایند صادرات مجدد را کنترل میکنند، مانند شرکتهایی که کالاهای نهایی را بهمنظور صادرات مجدد آنها، وارد میکنند.
برای تحلیل بلندمدت، رگرسیون بلندمدت در نظر گرفته میشود. برای محاسبه رشد اشتغال بلندمدت، بهصورت زیر عمل میشود:
(2-3 )
اولین تعریف اشتغال به ابتدای دوره و دیگری به انتهای دوره مربوط میشود. با توجه به نرخ رشد بین دو دوره، خواهیم داشت:
(2-4 )
به همین ترتیب، همه متغیرهای سمت راست مدل بالا بهصورت بلندمدت تعریف میشوند.
از برتریهای این مقاله آن است که میتوان بین رشد اشتغال برای نیروی کار ماهر (NS) و نیروی کار غیرماهر (NU) (فارغ التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار دارای تحصیلات پایهای) تمایز قائل شد.
(2-5 )

(2-6 )

یافتههای آنان با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات معمولی حاکی از آن است که واردات کالاهای نهایی و واسطهای و صادرات در کوتاهمدت رابطه مثبتی با رشد اشتغال دارد. این اثر معمولا در بخش تولید برای کالاهای نهایی نسبت به کالاهای واسطهای، قویتر است که میتواند نتیجه اثر بهرهوری باشد. بنابراین شرکتهایی که بیشتر درگیر فعالیتهای بینالمللی میشوند، همانهایی هستند که افزایش اشتغال را تجربه میکنند. همچنین در بلندمدت نیز رابطه مثبت بین صادرات و واردات با رشد اشتغال برقرار است. در بلندمدت اثر منفی تغییر سهم واردات بر رشد اشتغال تنها برای نمونهای از شرکتهای بزرگ قابل رؤیت است. بنابراین به نظر میرسد تصمیمات تجارت بینالملل بنگاهها در حقیقت رشد بنگاههای کوچک و متوسط را سرعت میبخشد. همچنین در بررسی رابطه بلندمدت برای نمونهای از شرکتهای بزرگ، افزایش سهم کارگران آموزشدیده دانشگاهی به موازات رشد واردات و بهبود سهم کارگران دارای تحصیلات پایهای به موازات رشد صادرات، روی میدهد. در حضور متغیرهای مجازی برای صنعت، نتایج اغلب تغییر نمیکنند، اما در مدل با اثرات ثابت، ضرایب بهطور کاملاً چشمگیری تحت تاثیر قرار میگیرند.
لوسیو کاسترو و دنیل ساسلاوسکی (2006) در مقالهای با عنوان «اثرات اشتغال الحاق تجاری با چین، مورد آرژانتین» با استفاده از اطلاعات 28 زیربخش صنعتی برای سالهای 1989 تا 2003، نتیجه تجارت با چین را بر اشتغال بخش صنعت مورد بررسی قرار میدهند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره هوش هیجانی و سلامت

بستن منو