دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

22/1
با توجه به جدول 4-25 می توان نتیجه گرفت که بین ویژگی های مختلف شخصیتی کارکنان اداره کل پست و رابطه آن با ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیران تفاوت وجود دارد و در این میان ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی بیشترین رابطه و روان رنجوری کمترین رابطه را دارد.

فصل پنجم  

تحلیل نتایج و پیشنهادات
5-1) مقدمه همانطور که تاکنون بیان شد ، در این پژوهش ، ما به دنبال بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان بر اساس مدل پنج عاملی Big-5 و ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیران بودیم . نتایج حاصل از این پژوهش ، بررسی ویژگی های جمعیت شناختی (آمار توصیفی) ، نتایج آماری فرضیات و اهداف پژوهش (آمار استنباطی) ، همچنین پیشنهادهای مرتبط با این پژوهش از مواردی است که در این فصل بدان پرداخته ایم . 5-2) نتایج تحقیق 5-2-1) نتایج حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی ( آمار توصیفی ) از مجموع 240 نفر شرکت کننده در این پژوهش تعداد 201 نفر برابر با 7/83 درصد مرد و تعداد 39 نفر معادل 3/16 درصد زن می باشند ، به عبارت دیگر اکثریت نمونه آماری در هر دو سازمان را مردان تشکیل می دهند . از نظر تحصیلات همانطور که در فصل قبل اشاره شده است سازمان های مورد بررسی از وضعیت متوسطی برخوردار است ، به طوریکه از جمع 240 نفر اعضای نمونه ، 28 نفر (4/11 درصد) دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند ، 102 نفر (3/43 درصد) لیسانس ، 55 نفر (3/23 درصد) فوق دیپلم و 54 نفر (22 درصد) دیپلم بوده اند . در نتایج حاصل از بررسی سابقه کاری می بینیم که از کل افراد شرکت کننده در این تحقیق تعداد 48 نفر (20 درصد) سابقه کاری کمتر از 5 سال داشته اند ، 72 نفر (8/29) بین 5 سال تا 10 سال سابقه کار داشته اند ، تعداد 67 نفر (29 درصد) بین 10 تا 15 سال و تعداد 53 نفر (2/21 درصد) بیشتر از 15 سال سابقه داشته اند که این امر نشان می دهد که تقریبا تمامی پرسنل نمونه به طور مساوی بین سطوح با تجربه و جوان در هر دو سازمان پراکنده شده اند .
5-2-2) نتایج حاصل از فرضیات تحقیق 5-2-2-1) نتیجه گیری از آزمون فرضیه اصلی در این فرضیه ما به دنبال این بودیم که به آزمودن وجود رابطه بین ویژگی های شخصیت کارکنان و ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیران بپردازیم . فرض صفر ما این بود که بین شخصیت کارکنان و ادراک سبک مدیریتی مدیران رابطه ای وجود ندارد و فرض مقابل این بود که بین شخصیت کارکنان و ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیران رابطه وجود دارد . نتایج حاصل از این آزمون در نمونه مورد مطالعه نشان داد که بین شخصیت کارکنان و ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیران در هر دو سازمان رابطه مثبت وجود دارد . این بدان معنی است که با بهبود شخصیت کارکنان در هر دو سازمان ، ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیرانشان افزایش خواهد یافت .
5-2-2-2) نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی اول در این فرضیه ما به دنبال این بودیم که به آزمودن وجود رابطه بین شخصیت برون گرایی کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران بپردازیم . فرضیه صفر ما بدین شرح بود که بین شخصیت برون گرایی و ادراک از سبک مشارکتی مدیران رابطه وجود ندارد و فرض مقابل این بود که بین شخصیت برون گرایی و ادراک از سبک مشارکتی رابطه وجود دارد . نتایج حاصل از این آزمون در نمونه مورد مطالعه نشان داد که بین شخصیت برون گرایی کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران در هر دو سازمان رابطه مثبت وجود دارد . این بدان معنی است که با بهبود شخصیت برون گرایی کارکنان در هر دو سازمان ، ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیرانشان افزایش خواهد یافت .
5-2-2-3) نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی دوم در این فرضیه ما به دنبال این بودیم که به آزمودن وجود رابطه بین شخصیت تطابق پذیری کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران بپردازیم . فرضیه صفر ما این بود که بین شخصیت تطابق پذیری و ادراک از سبک مشارکتی مدیران رابطه وجود ندارد و فرض مقابل این بود که بین شخصیت تطابق پذیری و ادراک از سبک مشارکتی رابطه وجود دارد . نتایج حاصل از این آزمون در نمونه مورد مطالعه نشان داد که که بین شخصیت تطابق پذیری کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران در سازمان مخابرات رابطه مثبت وجود دارد . این بدان معنی است که با بهبود شخصیت تطابق پذیری کارکنان در این سازمان ، ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیرانشان افزایش خواهد یافت . اما ضریب همبستگی ضعیف به دست آمده در این آزمون برای شخصیت تطابق پذیری کارکنان اداره پست نشان دهنده رابطه ضعیف این شاخصه با ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران خود در این سازمان است . بدان معنا که لزوما با افزایش تطابق پذیری کارکنان ، ادراک مشارکتی آنها از سبک مدیریت مدیران خود بهبود نمی یابد . در همین راستا و در پی رد این فرضیه ، این احتمال وجود دارد که افراد با این ویژگی شخصیتی در اداره پست به علت اینکه بیشتر درگیر رفتار انعطاف پذیر ، روحیه عاطفی و انسان دوستانه در مواجه با ارباب رجوع و همکاران خود در سازمان هستند ، تاکیدی بر درک صحیح از سبک اجرایی مدیریت خود در سازمان را ندارند .
5-2-2-4) نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی سوم در این فرضیه ما به دنبال این بودیم که به آزمودن وجود رابطه بین شخصیت وظیفه شناس کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران بپردازیم . فرضیه صفر ما این بود که بین شخصیت وظیفه شناس و ادراک از سبک مشارکتی مدیران رابطه وجود ندارد و فرض مقابل این بود که بین شخصیت وظیفه شناس و ادراک از سبک مشارکتی رابطه وجود دارد . نتایج حاصل از این آزمون در نمونه مورد مطالعه نشان داد که بین شخصیت وظیفه شناس کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران در اداره پست رابطه مثبت وجود دارد . این بدان معنی است که با بهبود شخصیت وظیفه شناس کارکنان در این سازمان ، ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیرانشان افزایش خواهد یافت. اما ضریب همبستگی ضعیف به دست آمده در این آزمون برای شخصیت وظیفه شناسی کارکنان مخابرات نشان دهنده رابطه ضعیف این شاخصه با ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران خود در این سازمان است . بدان معنا که لزوما با افزایش وظیفه شناسی کارکنان ، ادراک مشارکتی آنها از سبک مدیریت مدیران خود بهبود نمی یابد . با توجه به رد این فرضیه ، این احتمال داده می شود که افراد وظیفه شناس در این سازمان به علت اینکه بیش از حد خود را درگیر کارها و امور محوله خود کرده و تاکید شدیدی بر انجام درست و به موقع وظایف خود در سازمان دارند ، تاکیدی بر درک درست از سبک اجرایی مدیریت سازمان خود ندارند.
5-2-2-5) نتیجه گیری از آزمون فرعی چهارم در این فرضیه ما به دنبال این بودیم که به آزمودن وجود رابطه بین شخصیت روان رنجور کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران بپردازیم . فرضیه صفر ما بدین شرح بود که بین شخصیت روان رنجوری و ادراک از سبک مشارکتی مدیران رابطه وجود ندارد و فرض مقابل این بود که بین شخصیت روان رنجوری و ادراک از سبک مشارکتی رابطه وجود دارد . نتایج حاصل از این آزمون در نمونه مورد مطالعه نشان داد که بین شخصیت روان رنجور کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران در هر دو سازمان رابطه مثبت وجود ندارد . این بدان معنی است که با بهبود شخصیت روان رنجور کارکنان در هر دو سازمان ، ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیرانشان افزایش نخواهد یافت . درباره رد شدن این فرضیه وجود رابطه میان ویژگی شخصیتی روان رنجور کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران می توان گفت با توجه به اینکه افراد روان رنجور بیشتر مستعد اضطراب ، اعتماد به نفس پائین و روحیه افسرده تر نسبت به سایرین بوده ، و احتمالا تاکیدی بر سبک اجرایی مدیریت در سازمان خود نخواهند داشت .
5-2-2-6) نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی پنجم در این فرضیه ما به دنبال این بودیم که به آزمودن وجود رابطه بین شخصیت گشودگی نسبت به پذیرش تجربیات کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران بپردازیم . فرضیه صفر ما این بود که بین شخصیت گشودگی نسبت به پذیرش تجربیات و ادراک از سبک مشارکتی مدیران رابطه وجود ندارد و فرض مقابل این بود که بین شخصیت گشوده نسبت به پذیرش تجربیات و ادراک از سبک مشارکتی رابطه وجود دارد . نتایج حاصل از این آزمون در نمونه مورد مطالعه نشان داد که بین شخصیت گشوده نسبت به پذیرش تجربیات کارکنان و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران در هر دو سازمان رابطه مثبت وجود دارد . این بدان معنی است که با بهبود شخصیت گشودگی نسبت به پذیرش تجربیات کارکنان در این سازمان ها ، ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیرانشان افزایش خواهد یافت .
5-2-3) نتایج حاصل از آزمون استنباطی ؛ آزمون T استیودنت با توجه به تحلیل های انجام شده در فصل چهارم از داده های به دست آمده پرسشنامه توسط آزمون T استیودنت و با در نظر داشتن این مطلب که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت مقدار متوسط را 3 در نظر گرفتیم (Test Value = 3) ، و همچنین با توجه به این کهmean> Test Value است ، در سازمان مخابرات می بینیم که میزان میانگین برابر با 2890/3 و مقدار آماره T برابر با 656/6 محاسبه شده است ، این اعداد نشان می دهند که سبک مدیریت مشارکتی در شرکت مخابرات غالب بوده است. در اداره کل پست می بینیم که میزان میانگین برابر با 3497/3 و مقدار آماره T برابر با 375/6 محاسبه شده است ، این اعداد نشان می دهند که سبک مدیریت مشارکتی در شرکت پست غالب بوده است. بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که ” ادراک کارکنان از سبک مدیریتی مدیران در هر دو سازمان برررسی شده ادراک سبک مدیریت مشارکتی ” بوده است .
5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فریدمن از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن الویت بندی (رتبه بندی) تعدادی از متغیرها استفاده می شود (مومنی و قیومی ،1389، ص107 ). با توجه به داده های به دست آمده از میانگین رتبه ها در فصل چهارم شاهد این موضوع بودیم که ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی و روان رنجوری در کارکنان هر دو سازمان به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میانگین رتبه در میان ویژگی های دیگر بودند .
5-3) پیشنهادات تحقیق 5-3-1) پیشنهادات به مدیران سازمان ها با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق ، در این قسمت پیشنهادهایی مبتنی بر نتیجه حاصل آنها برای استفاده هرچه بهتر مدیران سازمان ها ارائه می گردد . 1. با توجه به وجود رابطه معنادار مثبت میان دو مقوله شخصیت کارکنان و ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیران لازم است که : الف) مدیران بازنگری جدی نسبت به شناخت منابع انسانی سازمان داشته باشند . ب) بانک اطلاعاتی ویژگی های روحی و شخصیت افراد را بصورت محرمانه تشکیل دهند . ج) شورایی متشکل از معاونین و یک مشاور خبره روان شناس سازمانی برای دسته بندی افراد داشته باشند . 2. با عنایت به مثبت بودن ادراک سبک مشارکتی و مقوله شخصیت برون گرایی در هر دو سازمان ، تقویت و بهره گیری از توان مردم آمیزی ، قدرت کلامی بالا ، محبت در ارتباطات در قسمت های ارتباطی سازمان ، روابط عمومی ، پاسخگویی به ارباب رجوع ، گزارش دهی و ارتباطات برون سازمانی برای تمامی کارکنان توصیه می شود . 3. از آنجایی که ادراک نسبت به سبک مدیریت مشارکتی در کارمندان مورد مطالعه در سازمان مخابرات با مولفه تطابق پذیری ارتباط مثبتی نشان می دهد ، لذا برای تقویت این مقوله بهتر است ویژگی های اخلاقی ، آداب ارتباطی ، دوست داشتن دیگران ، دگردوستی و کنار آمدن با افراد در سازمان تقویت شود و این موهم نیازمند بسترسازی مناسب در کل سازمان است که بایستی مورد عنایت قرار گیرد . اما از آنجایی که ویژگی شخصیتی تطابق پذیری ، به عنوان یک ویژگی مثبت در بحث مواجه با ارباب رجوع آن هم در سازمانی همچون اداره کل پست که دارای ارباب رجوع فراوان می باشد ، پیشنهاد می گردد در ایجاد ویژگی های شخصیتی تطابق پذیر در افراد کوشش لازم را به عمل آورند . 4. با توجه به این مطلب که ادراک نسبت به سبک مدیریت مشارکتی در کارمندان مورد مطالعه در اداره کل پست با مولفه وظیفه شناسی ارتباط مثبتی نشان می دهد ، لذا برای تقویت این مقوله بهتر است درهر قسمت از سازمان ماهانه توسط مدیر آن بخش ، کارمند نمونه ای برگزیده شود که این کار نیازمند همکاری تمامی واحدهای سازمان می باشد . اما از آنجایی که ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی ، در سازمانی همچون مخابرات ، که در آن این فرضیه رد شده است واضح است که باید در جهت تقویت این عامل برنامه هایی خاص در دستور کار قرار گیرد چرا که این عامل خود به عنوان مبنایی برای ابعاد دیگر شخصیت ایفای نقش می نمایند . 5. با در نظر گرفتن این مطلب که بین روان رنجوری و ادراک سبک مشارکتی مدیران رابطه ای معنادار وجود ندارد می توان هم در سازمان مخابرات و هم در اداره کل پست پیشنهاد دهیم که سازمان های آنها از جهات تیپ شخصیتی موجود ، زمینه مناسبی برای ترویج سبک مدیریت مشارکتی که لازمه آن تعامل ، چالش و ارتباط می باشند را دارا هستند فراهم آورد ، چرا که نتایج این تحقیق نشان می دهد که حتی ادراک افراد روان رنجور نیز نسبت به سبک مدیریت مشارکتی در سازمان ها منفی نمی باشد .
5-4) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 1. با توجه به عدم پذیرش ارتباط میان ویژگی شخصیتی تطابق پذیری کارکنان در اداره کل پست با ادراک آنها از سبک مدیریت مشارکتی مدیران خود و همچنین عدم ارتباط میان ویژگی شخصیتی وظیفه شناس کارکنان در سازمان مخابرات ، پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی که توسط سایر محققین به انجام خواهد رسید ، عوامل اصلی و تاثیرگذار بر عدم ایجاد ارتباط مثبت میان این متغیرها مورد بررسی قرار گیرد . 2. با توجه به این مطلب که تحقیق حاضر تنها در دو سازمان پست و مخابرات به انجام رسیده بدون شک انجام این تحقیق در سایر سازمان های دولتی و خصوصی استان قم و حتی در سایر استان های کشور و مقایسه نتایج به دست آمده برای تحقیقات آینده مناسب خواهد بود . 3. با توجه به اینکه در بین ابعاد شخصیت کارکنان ، روان رنجوری نسبت به دیگر عوامل در سطح پائین تری قرار داشت ، محقق پیشنهاد می کند که در تحقیقات آینده در فرایند طراحی پرسشنامه سوالات بیشتری جهت سنجش روان رنجوری اختصاص داده شود تا نتایج روشن تری به دست آید . 4. از آنجا که هر تحقیقی با محدودیت زمان و هزینه همراه است ، این پژوهش نیز از این موارد مستثنی نبوده و تنها شخصیت کارکنان بر اساس مدل پنج عاملی (Big-5) بر ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران سنجیده شده است . لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به بررسی ادراک کارکنان نسبت به سایر سبک های مدیریتی پرداخته شود . 5. همچنین می توان سایر عوامل تاثیرگذار بر ادراک کارکنان ، نظیر ساختار سازمانی ، فرهنگ سازمانی و … را نسبت به سبک های مدیریتی مدیران مورد بررسی قرار داد . 6. با توجه چشمگیر به مفهوم شخصیت در ادبیات مدیریت امروز ، تاثیر این متغیر با مقوله های دیگر از جمله رابطه تیپ شخصیتی کارکنان با ریسک پذیری آنها ، رابطه تیپ شخصیتی با قانون مداری و … پیشنهاد می گردد. 7. با توجه به این مطلب که ما در این پژوهش به علت محدودیت های مختلف تنها توانستیم از ابزار پرسشنامه استفاده نمائیم ، پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از ابزارهای دیگر نظیر مصاحبه استفاده شود تا نتایج تحقیق دقیق تر به دست آیند.
5-5) محدودیت های اجرایی و علمی تحقیق همانند بسیاری از تحقیقات علمی ، پژوهش حاضر نیز با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده است که در پژوهش های بعدی که در این زمینه صورت می گیرند باید مورد توجه قرار بگیرند . 1. محودیت موضوعی تحقیق بدین صورت بود که با توجه به گستردگی مباحث شخصیت و سبک های مدیریتی در مدیریت ، در این تحقیق مدل پنج عاملی شخصیت (Big-5) مک کری و کاستا و سبک مدیریت مشارکتی (کارمند مدار) بر اساس مدل تحقیقاتی دانشگاه میشیگان را مورد مطالعه قرار داده شده است . 2. با توجه به اینکه ما نتوانستیم پژوهشی دقیقا مطابق با تحقیق حاضر پیدا نمائیم و تنها پیشینه هایی مبنی بر هر بعد تحقیق به صورت مجزا یافت شد ، بنابراین امکان نتیجه گیری مستقیم از پیشینه تحقیق نسبت به ابعاد خاصه تحقیق پیش رو وجود ندارد . 3. یکی از موانع انجام این تحقیق که از همان ابتدای کار مشاهده شد ، عدم موافقت اکثریت کارکنان از انجام این پژوهش در حوزه کاریشان بود ، امری که تاحدی غیر طبیعی به نظر می رسد . در دنیایی که سازمان های پیشرو جهت انجام پژوهش های مختلف در سازمان خود میلیون ها دلار هزینه می کنند ، کارکنان برخی از سازمان های ما مخالف انجام تحقیقات در سازمان خود می باشند . 4. با توجه به عدم همکاری مناسب مدیران سازمان های مورد بررسی ، تنها موفق شدیم از ابزار پرسشنامه برای نظرسنجی کارکنان استفاده نمائیم ، به همین خاطر نمی توان به طور کامل از صحت گفتار کارمندان و نتایج به دست آمده از تحقیق اطمینان داشت . 5. محدودیت بعدی ، اثر تعصبات و تمایلات شخصی آزمودنی ها بر نتایج تحقیق بود که ممکن است نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار داده باشد .

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع قانون جدید حمایت خانواده

پیوست ها
پرسشنامه خبرگان
صاحب نظر گرامی سلام علیکم پرسشنامه ای که پیش روی شماست مربوط به پایان نامه اینجانب احسان غیاثی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول تحت عنوان ” «تاثیر ویژگی های شخصیتی کارکنان بر ادراک آنها از سبک مدیریتی مدیران » ” است. با عنایت به تخصص و توانایی جنابعالی از شما تقاضا می شود سوالات را به دقت مطالعه و بر اساس واقعیت بطور کامل به کلیه آنها پاسخ فرمایید. از این که حوصله به خرج داده و سوالات را بدقت تحلیل می فرمایید ، کمال تشکر را داشته و از خداوند منان برای شما آرزوی توفیق دارم.
احسان غیاثی – دانشگاه آزاد نراق

بستن منو