دانلود پایان نامه با موضوع بررسی نتایج

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی نتایج

دانلود پایان نامه

تیمار8- پودر رزماری (یک درصد)- ویتامین E (صد میلی‌گرم در کیلوگرم) 232/172ab 505/65ab 675/2a 532/542ab 427/8a 169/36ab 562/0a
تیمار9- پودر رزماری (یک درصد)- ویتامین E (دویست میلی‌گرم در کیلوگرم) 343/167ab 904/75ab 211/2a 132/527ab 965/6a 142/35ab 464/0a  

خطای معیار میانگین‌ها (SEM) 815/6 769/6 317/0 466/21 000/1 431/1 067/0
*در هر ستون، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماری معنی‌دار در سطح پنج درصد هستند.
4-1-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین
نتایج حاصل از اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد دوره آغازین جوجه‌های گوشتی به‌طور خلاصه در جدول 4-7 نشان داده شد.
4-1-7-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی دوره آغازین
بررسی نتایج حاصله از تاثیر پودر رزماری و ویتامین E بر مصرف خوراک دوره آغازین پرورش جوجه‌های گوشتی نشان داد که پودر رزماری بر مصرف خوراک اثر معنی‌داری نداشت (05/0بررسی میانگین داده‌های حاصله از تاثیر متقابل پودر رزماری و ویتامین E بر مصرف خوراک دوره آغازین پرورش جوجه‌های گوشتی بیانگر این مسئله بود که اختلاف میانگین بین تیمارها معنی‌دار بود (05/≥P). تیمار نهم بیشترین مصرف خوراک را به‌همراه داشت که این مقدار در مقایسه با تیمار هفتم با کمترین مصرف خوراک دوره آغازین پرورش جوجه‌های گوشتی، معنی‌دار بود (05/≥P).
4-1-7-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن دوره آغازین
بررسی داده‌های به‌دست آمده از دوره آغازین پرورش جوجه‌های گوشتی نشان داد که دو فاکتور پودر رزماری و ویتامین E، افزایش وزن دوره آغازین را به‌طور معنی‌داری تحت تاثیر قرار ندادند (05/0مطالعه و مقایسه میانگین داده‌های به‌دست آمده از تاثیر متقابل تیمارهای مختلف پودر رزماری و ویتامین E بیانگر اختلاف معنی‌داری بین آنها نبود (05/04-1-7-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی دوره آغازین
مطالعه و بررسی داده‌های حاصله نشان داد که دو فاکتور پودر رزماری و ویتامین E اثر معنی‌داری بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی دوره آغازین پرورش جوجه‌های گوشتی نداشتند (05/0بررسی میانگین حاصل از اثرات متقابل سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی دوره آغازین پرورش جوجه‌های گوشتی نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین آنها وجود نداشت (05/04-1-7-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی دوره آغازین
نتایج حاصل از تاثیر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی نشان داده که هیچ‌کدام از آنها بر میزان دریافت انرژی دوره آغازین پرورش جوجه‌های گوشتی تاثیر معنی‌داری نداشتند (05/0هم‌چنین بررسی میانگین داده‌های حاصله از تاثیر متقابل پودر رزماری و ویتامین E بر میزان دریافت انرژی نشان داد که اختلاف میانگین بین تیمارهای دوره آغازین پرورش جوجه‌های گوشتی معنی‌دار بود (05/≥P)، و تیمار نهم بیشترین انرژی دریافتی دوره را به‌همراه داشت که این مقدار با تیمار هفتم با کمترین انرژی دریافتی دوره آغازین پرورش جوجه‌های گوشتی، معنی‌دار بود (05/≥P).
4-1-7-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی دوره آغازین
بررسی داده‌های به‌دست آمده از دوره آغازین پرورش جوجه‌های گوشتی بیانگر این مسئله بود که هیچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماری و ویتامین E بر صفت مورد اشاره اثر معنی‌داری نداشتند (05/0در بررسی میانگین به‌دست آمده از اثر متقابل پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی دوره آغازین پرورش جوجه‌های گوشتی نمایان شد که آنها با یکدیگر هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0

مطلب مرتبط :   اتحادیه اروپایی

بستن منو