دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین

دانلود پایان نامه

 

سبک مدیریت مشارکتی
ضریب همبستگی
190/0
Sig(2-tailed)
085/0
تعداد
93
در جدول 4-14 می بینیم که ضریب همبستگی اسپیرمن 190/0 به دست آمده، که نشان می دهد بین این دو متغیر رابطه وجود دارد. از سوی دیگر عدد معناداری (sig = 0.085) نشان می دهد که بین ویژگی شخصیتی تطابق پذیری و ادراک از سبک مدیریت مشارکتی در اداره کل پست رابطه معنادار وجود ندارد. به این ترتیب فرض H0 مبنی بر عدم وجود رابطه بین ویژگی شخصیتی سازگاری و ادراک از سبک مدیریت مشارکتی پذیرفته و فرضیه وجود رابطه بین این دو متغیر رد می شود.
فرضیه فرعی سوم : ” بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی کارکنان اداره کل پست و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.” به منظور بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی و ادراک از سبک مدیریت مشارکتی و با توجه به یافته های جدول 4-12 که حکایت از عدم توزیع نرمال داده ها دارد ، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می شود که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده اند.
جدول 4-15 : بررسی همبستگی میان ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی و سبک مدیریت مشارکتی
وظیفه شناسی
آزمون همبستگی اسپیرمن
سبک مدیریت مشارکتی
ضریب همبستگی
247/0
Sig(2-tailed)
024/0
تعداد
93
جدول 4-15 نشان می دهد که ضریب همبستگی اسپیرمن معادل 247/0 به دست آمده ، که نشان می دهد بین این دو متغیر رابطه وجود دارد . و با توجه به این عدد معناداری (sig = 0.024) است ، در می یابیم که این رابطه یک رابطه معنادار است . به این ترتیب فرض H0 رد و فرضیه وجود رابطه معنادار بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی و ادراک از سبک مدیریت مشارکتی در اداره کل پست پذیرفته می شود.
فرضیه فرعی چهارم : ” بین ویژگی روان رنجوری شخصیتی کارکنان اداره کل پست و ادراک آنها از سبک مشارکتی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.” به منظور بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی (باوجدانی) و ادراک از سبک مدیریت مشارکتی و با توجه به یافته های جدول 4-12 که حکایت از عدم توزیع نرمال داده ها دارد ، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می شود که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده اند.
جدول 4-16 : بررسی همبستگی میان ویژگی شخصیتی روان رنجوری و سبک مدیریت مشارکتی

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره کتیبه های هخامنشی

بستن منو