دانلود پایان نامه با موضوع اهمیت فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه با موضوع اهمیت فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

دراین گام باید توانایی ایجاد تناسب بین درجه پاسخگویی و عدم قطعیت ضمنی حاصل شود.هدف این بخش حصول موارد زیراست:
برای سازمان با عدم قطعیت ضمنی بالا در زنجیره تأمین،پاسخگویی بالا در نظر گرفته شود.  

برای سازمان با عدم قطعیت ضمنی پایین در زنجیره تأمین،کارایی بالا در نظرگرفته شود.
استراتژیهای رقابتی
به عبارتی در این مرحله باید درجه پاسخگویی و کارایی را براساس میزان عدم قطعیت یا قطعیت در تقاضا تعیین نمود.این انتخاب باید بنحوی صورت گیرد که استراتژیهای کارکردی در سازمان پشتیبانی کننده سطح پاسخگویی در زنجیره تأمین باشند.در انتخاب چنین تناسبی دو نکته از اهمیت بالایی برخوردار است اول اینکه هیچ استراتژی زنجیره تأمینی همواره صحیح و کامل نمیباشد،ثانیاً یک زنجیره تأمین همواره دارای یک استراتژی مناسب برای استراتژیهای رقابتی دارا میباشد.
استراتژیهای زنجیره تامین،تولید،موجودی،زمان پاسخگویی،خرید،حمل و نقل
استراتژیهای فروش و بازاریابی
استراتژیهای توسعه محصول

استراتژی های فناوری اطلاعات: مالی / منابع انسانی
شکل(2-12)الگوی ایجاد تناسب بین استراتژیهای رقابتی و کارکردی،(جعفرنژاد و مهدیرجی،41:1391)
2-2-4-17 خرید در SCM
یکی از مهمترین روشهای مطرح درSCM خرید اقلام مورد نیاز است.خرید طی سالیان طولانی با تحولات زیادی روبرو بوده است.تا جایی که این مقوله طی دهههای گذشته،جایگاه مهمی در سازمانها یافته است.چرا که امروز شرکتها دریافتهاند که بخش خرید آنها میتواند بطور فزآیندهای زمینه افزایش کارایی و اثربخشی و ایجاد مزیت رقابتی کسبوکارها را فراهم آورد.به همین دلیل شیوههای خریدشان را تغییرداده و تلاش نمودهاند روشهایی را در پیش گیرند که بیشترین انطباق و هماهنگی را با اهداف و راهبردهای سازمانی داشته باشد(هندفیلد و دیگران،1998)خرید عبارتی است که در صنعت و مدیریت برای بیان فعالیت تهیه و فراهم کردن مواد و خدمات بکار میرود(فردندال و لارنس،2001).
2-2-4-18 زنجیره تأمین داخلی
ویژگی خاصی که نظامSCM را از دیگر نظامها و رویکردهای مشابه متمایز میسازد،تمرکز و توجه خاص به ارتباطات و تعاملات فی ما بین اجزاء و ارکان نظام و مدیریت اصولی و اثربخش آن است.
زنجیره تأمین داخلی،بخشی از فعالیتهای یک زنجیره تأمین میباشد که در محدوده داخلی یک سازمان واحد اتفاق میافتد.زنجیره تأمین داخلی میتوانند کاملاً پیچیده باشند.کسب شناخت از زنجیره تأمین داخلی سازمان،اغلب یک نقطه شروع مناسب برای شرکتهایی است که فعالیتهایSCM را مورد توجه قرارمیدهند.در ساختارهای چند بُعدی،کارکنان یک بخش اغلب به دیگر بخشها به دید یک تأمین کننده خارجی یا مشتری نگاه میکنند.در بعضی موارد مجادلات لفظی که بین بخشها وجود دارند،یکپارچهسازی عملیات و فرآیندهای بخشهای زنجیره تأمین داخلی را با مشکل مواجه میسازند.توسعه نقشههای فرآیند (نمودار جریان)زنجیرههای تأمین مهم و فرآیندهای مرتبط با آنها،روش مفیدی برای ایجاد شناخت جامع از زنجیره تأمین داخلی میباشد که یکی از بهترین راهکارها به منظور توسعه نقشههای فرآیند،استفاده از تیمهای چند فعالیتیمیباشد.این تیمها شامل پرسنلی از تمام بخشهای سازمان در زنجیره تأمین تحت بازرسی میباشند.اعضای تیم باید آگاهی و دانش کافی در رابطه با زنجیره تأمین در محدوده کاری خود و درک جامعی از روابط بین خود و دیگر اعضای زنجیره تأمین داشته باشند(غضنفری و فتح الله،1389: 258).
2-2-4-19 اهمیت زمان در SCM
عواملی نظیر هزینه،کیفیت،تحویل و عملکرد تکنولوژی برتر،دیگر به تنهایی نمیتوانند موفقیت یک زنجیره تأمین را تضمین کنند.سازمانها به تدریج دریافتهاند که باید بتوانند از لحاظ زمانی با سایر رقبا رقابت کنند. این گفته بدان معنی نیست که هزینه،کیفیت،تحویل و ملاحظات تکنولوژیکی مهم نیستند،بلکه به این معنی است که سازمانهای منفرد و سازمانهای عضو زنجیره تأمین باید بتوانند در خصوص زمان ارائه محصول یا خدمات نیز با رقبا به رقابت برخاسته،محصولات و خدماتشان را سریعتر از سایر رقبا در اختیار مشتریان قراردهند.با گذشت زمان،سازمانها در مییابند که بصورت ناخودآگاه در حال رقابت بر روی عامل زمان میباشند. کاهش زمان مورد نیاز برای ارائه محصولات و خدمات به مشتری نهایی،یکی از عوامل مهمی است که سازمانها را در راستای مشارکت در فعالیتها و ابتکارات مدیریت زنجیره تأمین هدایت میکند،پذیرش رویکرد مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه،ابزار مناسبی برای ایجاد کاهش در زمان سیکل حرکت اطلاعات بین اعضای زنجیره تأمین و مشتریان نهایی فراهم میکند.سازمانها دریافتهاند که به منظور رقابت بر روی عامل زمان،تعدادی از دیگر قابلیتهای رقابتی نظیر کیفیت،قابلیت انعطافپذیری،خدمت به مشتری، هزینه و….نیز باید بطور همزمان بهبود یابند.در محیطهای حساس به زمان،چالشها و فرصتهای جدیدی برای سازمانهای منفرد و زنجیره تأمین بوجود میآید(غضنفری و فتح الله،1389: 272).
2-2-4-20 نقش و اهمیت فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین
در عصر حاضر اطلاعات در یک زنجیره تأمین ابزاری کلیدی در تصمیمگیری جهت بقاء و توسعه بنگاه است.از طریق اطلاعات،ارتباط بین تمامی عملیاتها و فرآیندها در زنجیره تأمین برقرارمیگردد که گسترش این ارتباطات،بنگاهها را در یک زنجیره تأمین قادر خواهد ساخت بگونهای صحیح و مطلوب تصمیمگیری نمایند تا باعث توسعه خود و بطور کلی حداکثر ساختن سوددهی زنجیره تأمین گردند.در یک زنجیره تأمین اطلاعات با دو هدف زیر مورد استفاده قرار میگیرند:
هماهنگسازی فعالیتهای مرتبط با تولید،انبارداری،مکانیابی و حمل و نقل
پیشبینی و برنامهریزی به منظور تخمین تقاضای آینده و نحوه پاسخگویی(سمیع زاده،1384).

مطلب مرتبط :   پروپوزال :طرح های عمرانی

بستن منو