دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد

دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد

دانلود پایان نامه

 

یکپارچگی بین تصمیمگیرندگان و فرآیند ها زمانی رخ میدهد که فرد و یا عامل هوشمند نرمافزاری، تصمیمی اتخاذ نماید که این تصمیم بر انجام فرآیند تأثیر گذار باشد.معمولاً در فرآیندها بُرهه ها و مقاطعی وجود دارد که طی آنها باید در مورد ادامه فرآیند و راه کار مختلف برای انجام آن تصمیمگیری شود ودر اینجا تعامل پویا فرآیند و عامل تصمیمگیرنده صورت میگیرد.مکانیزم هایی که برای این سطح از یکپارچگی بکار میروند عبارتند از:
استفاده از سیستم جریان فرآیند
استفاده از سیستمهای خبرهدر نقاط تصمیمگیری فرآیندها
بکارگیری سیستمهای ثبت و پردازش اطلاعات فرآیندها
استفاده از سیستمهای کنترل فرآیند ها
ذ- یکپارچگی فرآیندها
یکی از مهمترین وجوه یکپارچهسازی در سازمان،یکپارچهسازی فرآیندی است.در حالت یکپارچهسازی فرآیندی،کلیه فعالیتها در واحدهای سازمانی با یکدیگر مرتبط میشوند،در این حالت سعی میشود فعالیت هایی که ارزش زا نیستند،حذف شوند،یعنی فرآیندها انجام یک مأموریت خاص را در زمان مناسب بر اساس هزینه مناسب و با کیفیت و مطابق خواستههای مشتری وسازمان دنبال میکنند.برای افزایش کارایی سازمان فرآیندها باید با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه شوند.برای دستیابی به یکپارچگی باید استانداردهایی در زمنیه کیفیت،زمان،هزینه،انعطافپذیری و رضایت مشتری ایجاد گردند و سیستمهایی نیز جهت اندازه گیری عملکرد فرآیندها مورد استفاده قرارگیرند.بطور کلی میتوان اهداف ذیل را برای یکپارچگی فرآیندها در نظر گرفت:
هماهنگی بین افراد و عوامل نرمافزاری برای انجام فعالیتها و وظایف سازمان.
هماهنگی بین بخشها و واحدهای مختلف.
برقرای ارتباط بین سازمان،مشتریان وتأمین کنندگان.
بهینهسازی عملکرد مشترک تمامی اعضاء در زنجیره تأمین برای ایجاد یک کالا و خدمت.
افزایش کارایی و توانایی سازمان برای رقابت در هزینهها و محصولات.
سیستمهای مدیریت جریان کار یکی از ابزارهایی است که برای یکپارچه سازی فرآیندها تهیه شده است، در این سیستم امکان طراحی ومدیریت فرآیندها وجود دارد.
ر- یکپارچگی برنامه–فرآیند
یکپارچگی بین فرآیند وبرنامه زمانی رخ میدهد که یک برنامه کاربردی در یک فرآیند مورد استفاده قرارگیرد. نزدیکترین یکپارچگی زمانی صورت میگیرد که یک فرآیند بصورت اتوماتیک برنامهایی را احضار کند،یکی از ابزارهای یکپارچه سازی برنامه وفرآیند،سیستم مدیریت جریان کار است.
ز- یکپارچگی برنامهها
زمانی که مجموعهای از برنامهها یکپارچه میشوند هر کدام از آنها میتوانند بصورت تعاملی با دیگر برنامهها ارتباط وتراکنش داشته باشند،برخی از اهداف یکپارچهسازی برنامهها عبارتند از:
سادهسازی فرآیندها
کاهش دفعات وارد کردن دادهها
پشتیبانی از فرآیندهای تعاملی
تسهیل یکپارچهسازی دادهها و فرآیندها
نرمافزارهای برنامهریزی منابع مؤسسه(ERP)تحت عنوان برنامهریزی منابع سازمانی یکی از ابزارها ومکانیزمهای یکپارچهسازی برنامهها در سطح شرکتها وسازمانهای امروزی هستند(غضنفری وفتح اله، 1389: 140-144).
و- یکپارچگی داده – برنامه

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد تفسیر قرآن

بستن منو