دانلود پایان نامه با موضوع اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه با موضوع اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

ایجاد و برقراری تناسب بین استراتژیهای کارکردی و رقابتی.هر استراتژی رقابتی باید از سایر استراتژیهای کارکردی حمایت نموده تا استراتژیهای رقابتی سازمان حاصل شوند.  

هر استراتژی کارکردی باید ساختار و منابع خود را به نحوی تهیه و تنظیم نماید که در راستای تحقق اهدافش باشند.
طراحی کل زنجیره تأمین و نقش هر مرحله باید در راستای پشتیبانی از استراتژیهای زنجیره تأمین قرارداشته و بین آنها سازگاری و همسانی برقرار باشد.
2-2-8-8- نحوه دستیابی به تناسب استراتژیک
استراتژیهای رقابتی یک سازمان به دنبال شناسایی و برآوردن نیازهای مشتریان خاص هستند و در این راستا به زنجیره تأمینی نیازمندند که استراتژیهای آن زنجیره توانایی برآورده سازی چنین خواستهای را برای آنها فراهم آورد.به منظور ایجاد هماهنگی و تناسب فی مابین این دو نوع استراتژی،بکارگیری اقدامات زیر ضرورت دارد :
شناسایی و آگاهی از خواستهها ی مشتریان و عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین،به منظور تأمین خواسته ها.
شناسایی قابلیتهای زنجیره تأمین.
دستیابی به تناسب استراتژیک،یا بعبارتی ایجاد ساگازی در ساختار و استراتژی زنجیره تأمین با استراتژی رقابتی به منظور دستیابی به اهداف رقابتی و ارضای نیازهای مشتریان(جعفرنژاد و عموزاد،1391: 35و36).
2-2-8-9- توان استراتژیک
توان استراتژیک مفهومی است که ریشه در توان سازمان در طراحی و اجرای استراتژیهایی دارد که میتوانند مزیت رقابتی پایدار را برای آن ایجاد کنند.بنابراین توان استراتژیک عبارت است از توان و ظرفیت انتخاب بهترین چشمانداز برای تعریف مقاصد واقع بینانه،هماهنگ کردن منابع با فرصت ها و طراحی و اجرای طرح های استراتژیک(آرمسترانگ،1391: 42).
2-2-9- پیشرفت عملکرد
2-2-9-1- تعاریف و مفهوم سازی
اندازهگیری عملکرد با گذشت زمان روز به روز بصورت وسیعتری مورد توجه قرارگرفته است.مهم این است که ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین در گذشته بیشتر مبتنی بر هزینه/کارایی،سودمحوری،دورههای زمانی کوتاهمدت با شاخصهای مجزا بود در حالیکه با رقابتی شدن صنایع،رویکردهای نوینی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین مطرح شده است که از آن جمله میتوان به ارزش محوری،مشتری محوری،دورههای زمانی بلندمدت و استفاده از مجموعه شاخصهای گروهی برای ارزیابی اشاره کرد( مککورمکو دیگران، 2008).اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین میتواند به حصول دستاوردهایی مانند ارتقاء انگیزه اعضاء،بهبود همکاری، حل مسائل مدیریت،تأمین اطلاعات و باز خورد مورد نیاز کمک نماید(گوناسکاران و دیگران،2004).
پس میتوان گفت که ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین،اقدامی است جهت شناسایی نواحی بهبود در داخل نظام و تعیین اینکه آیا مسیر فعالیتها ادامه پیدا کند یا اینکه به مهندسی مجدد دست بزنند(بوند،1999).بطور کلی میتوان ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین را اقدامی جهت بهبود اثربخشی و درک جریان مستمر منابع در داخل آن( وونگ،2007) با هدف ارائه محصول یا خدمتی با هزینه کمتر و تحویل به موقع به مشتری و افزایش رضایت مشتری دانست(چوپرا و میندل،2007).طبق جدول(2-13) شاخصهای عملکرد فرآیند زنجیره تأمین به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم میشوند(شفیعی نیک آبادی و دیگران،1391).
جدول(2-13)شاخصهای عملکردی زنجیره تامین
ابعاد عملکرد
شاخص ارزیابی
پژوهشگران
شاخصهای مالی
نرخ بازگشت سرمایه
(Bhagwat and sharma2007;Bechtel and jayaram 1997;Xu,Li and Wu2009)
کارایی فرآیند تحویل محصول
((Bhagwat and sharma2007)

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد شرکت های کوچک و متوسط

بستن منو