دانلود پایان نامه با موضوع استراتژی های اساسی سازمان بین المللی کار

دانلود پایان نامه با موضوع استراتژی های اساسی سازمان بین المللی کار

دانلود پایان نامه

۳- افزایش پوشش و کارآیی حمایت های اجتماعی برای همه  

۴- تقویت سه جانبه گرایی و گفت و گوهای اجتماعی
سازمان بین المللی کار، در قرن جدید بر تأمین اقتصادی و اجتماعی نیروی کار تأکید ورزید و این مسأله را لازمه کار مفید و حفظ کرامت انسانی در اقتصاد جهانی دانسته و در این راستا چارچوبی برای طراحی تمهیدات اجتماعی پایدار، شامل اصلاح و گسترش آنها ارائه داده است.
2-4-4-وظایف کلی سازمان بین المللی کار:
فعالیت‌های گسترده ‌سازمان بین‌المللی کاردرطول سالیان متمادی که ازتأسیس آن می‌گذردتأثیرات قابل قبولی درخصوص وضعیت کاروقوانین مربوط درکشورهای عضوگذاشته است. ILO باوظایف مهمی که بردوش داردهمواره سعی کرده است نقش خودرابه عنوان ناظروگاهی اوقات حتی بیشترازیک ناظرعمل نماید.اما تمام وظایف ILO درهمین موارد اندک خلاصه نمی‌شود،بلکه می توان به موارد دیگرنیزاشاره نمود:
1-تلاش درراه ایجادزمینه‌های اشتغال برای تمامی افرادوافزایش وبهبودسطح زندگی کارگران یکی ازاین وظایف است. سازمان قصد دارد با آموزش‌های خودوباایجاد مقاوله‌نامه‌هایی چنین رفتاری رادرقوانین کشورهای عضووارد نماید.
دیگروظیفه ی مهم این سازمان،تلاش درراه به ‌کارگیری صحیح کارگران است،به این معنی که باید سعی شود کارگران درمشاغلی که با استعدادهاوتوانایی‌های آنها مطابقت دارد به کارگرفته شوند.
تلاش برای آموزش کارگران نیزازدیگراهداف آن بهشمارمی‌رود. ILO قصد دارد با ایجاد یک سری تحولات درقوانین،امکان پیشرفت عموم کارگران وخانواده‌های آنها را فراهم نماید.
علاوه برآموزش،بحث بیمه‌های اجتماعی کارگران نیزازاهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداراست که به ویژه دردهه‌های اخیرتوجهات ویژه‌ای بدان مبذول شده است.
2-4-5-اهمیت سازمان بین المللی کار
هر چند ILO تنها سازمان بین‌المللی‌ای نیست که به موضوع کار و کارگر و کارفرما می‌پردازد، ولی تنها سازمان بین‌المللی کارگری و حتی تنها سازمان عمومی بین‌المللی است که اعضا آن نه تنها دولت‌ها بلکه برخی دیگر از موضوعات نیز می‌باشند. این سازمان متشکل از مثلثی است که ضلع شمالی آن را دولت‌ها و دو ضلع جنوبی آن را نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان تشکیل می‌دهند.
هر چند به نظر می‌رسد حضور سه جانبه دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران می‌تواند حالت پیچیده‌ای به ساختار این سازمان ببخشد ولی سازمان بین‌المللی کار، تشکیلاتی شبیه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی دارد. این سازمان یکی از قدیمی‌ترین ارگان‌های بین‌المللی به شمار می‌رود که قدمت آن به سابقه جامعه ملل است. ساختار آن متشکل از سه جز اصلی مجمع عمومی، هیأت اجرایی و دفتر بین‌المللی است. علاوه بر این سه تشکل اصلی ساختارهای دیگری همانند مرکز بین‌المللی آموزش و تحقیقات و کمیته اجرایی استانداردها در سازمان بین‌المللی کار فعال هستند.
هرچند سازمان چهار استراتژی اساسی خود را در قرن 21 معرفی نموده است ولی در همه این موارد می‌توان نقش فعال حقوق بشر را به عینه ملاحظه نمود. این استراتژی‌ها عبارتند از: 1ـ ارتقا و تشخیص اصول بنیادین حقوق کار: سازمان بیش از 80 سال همین مسأله را وظیفه خود دانسته است و جالب اینکه برای قرن آتی نیز همین امر را به عنوان اولین استراتژی در رهیافت خود معرفی می‌نماید. بدون شک متدولوژی این استراتژی چیزی جز حقوق بشر نیست. انتخاب این مسأله به عنوان اولین رویکرد نشانگر واقعیت تلخی است و آن اینکه هنوز قوانین کار در کشورهای جهان به حد مطلوب خود نرسیده است. البته نباید به این استراتژی بدبینانه نگریست بلکه بهتر است این واقعیت را نیز در نظر بگیریم که فناوری‌های جدید از یک سو و توسعه حقوق بشر از سوی دیگر لزوم تجدیدنظر در قوانین موجود را از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار کرده است. حذف نیروی انسانی از بسیاری کارخانه‌ها و جایگزینی رُبات‌ها به جای آن وضعیت جدیدی ایجاد کرده و نقش ILO نیز در بازخوانی مجدد روابط کارگران و کارفرمایان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 2ـ ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به درآمد کافی و شغل مناسب: جامعه جهانی و علی‌الخصوص کشورهای در حال توسعه درست زمانی از جمعیت بسیار بالا برخوردار شده‌اند که نیاز به نیروی کار انسانی رفته رفته کمرنگ‌تر می‌گردد. حال جامعه‌ بشری باید به فکر حل این مشکل باشد که چطور از طرفی برای ابنای بشر کار ایجاد کند و از طرف دیگر فناوری‌های نوین را که به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیستند، به کار گیرد. 3ـ افزایش پوشش و کارایی حمایت‌های اجتماعی بین دولت‌ها و کارگران و کارفرمایان.
به نظر می‌رسد آنچه برای ILO مهم‌تر از همه اینها است این است که در عصر جدید و در میان تکنولوژی‌های نوین تعریفی جدید از کارگر قرن بیست و یکم ارایه دهد و پس از آن مشغول بازنگری در مقاوله‌نامه‌های خود گردد. در این راستا چنانچه قبلاً نیز اشاره شد توجه به زمینه‌ها و عرصه‌های جدید حقوق بشر از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.
2-4-6-استراتژی های اساسی سازمان بین المللی کار
این استراتژی‌ها عبارتنداز:
1-ارتقاوتشخیص اصول بنیادین حقوق کار: سازمان بیش از 80 سال همین مسأله راوظیفه ی خوددانسته است وجالب اینکه برای قرن آتی نیزهمین امررابه عنوان اولین استراتژی دررهیافت خودمعرفی می‌نماید. انتخاب این مسأله به عنوان اولین رویکرد نشانگرواقعیت تلخی است وآن این که هنوز قوانین کاردرکشورهای جهان به حدمطلوب خود نرسیده است.
2-ایجادفرصت‌های بیشتربرای زنان ومردان به منظوردستیابی به درآمدکافی وشغل مناسب: جامعه جهانی و علی‌الخصوص کشورهای درحال توسعه درست زمانی ازجمعیت بسیار بالا برخوردارشده‌اندکه نیاز به نیروی کارانسانی رفته رفته کمرنگ‌ترمی‌گردد .
حال جامعه ‌بشری باید به فکرحل این مشکل باشدکه چطور ازطرفی برای ابنای بشرکارایجادکندوازطرف دیگرفناوری‌های نوین راکه به هیچوجه قابل چشم‌پوشی نیستند ، به کارگیرد.
3-افزایش پوشش وکارایی حمایت‌های اجتماعی بین دولت‌هاوکارگران وکارفرمایان.
به نظرمی‌رسدآنچه برای ILO مهم‌ترازهمه اینها است این است که درعصرجدیدودرمیان تکنولوژی‌های نوین تعریفی جدید ازکارگرقرن بیست ویکم ارایه دهدوپس ازآن مشغول بازنگری درمقاوله ‌نامه‌های خودگردد.
2-4-7-ایران وسازمان بین‌المللی کار:
1-درقبل ازانقلاب : ایران ازنخستین سال تأسیس ILO یعنی ازسال 1919 به عضویت این نهاد درآمده است ودرواقع از با سابقه‌ترین کشورهادراین نهاد بین‌المللی به حساب می‌آیند. تأسیس وزارت کاردردولت ایران برروابط این دو افزود و باعث گردید همکاری این دو نهاد رویه ی فعال‌تری به خود بگیرد.
سابقه ی عضویت ایران درریاست اجلاسیه‌های مجمع عمومی وهم سابقه ی آن دربرگزاری مجامع وکمیسیون‌های مربوط به سازمان ، نشان دهنده ی نقش فعال آن درصحنه ی ILO است.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق ساخت اجتماعی

بستن منو