دانلود پایان نامه با موضوع ارزش افزوده بخش صنعت

دانلود پایان نامه با موضوع ارزش افزوده بخش صنعت

دانلود پایان نامه

 

تقدیر و تشکر
با سپاس از الطاف بیکران خداوند وظیفه خود میدانم که از زحمات دلسوزانه استاد راهنمای گرامی
دکتر سعید عیسیزاده
کمال قدردانی را داشته باشم.
از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمدحسن فطرس که مشاوره این پایاننامه را به عهده داشتند، کمال تشکر را دارم.
از آقایان دکتر محسن ابراهیمی و دکتر علیاکبر قلیزاده که زحمت داوری پایاننامه را تقبل نمودند
کمال سپاسگزاری را دارم.
از خانواده عزیزم و هماتاقیهای مهربانم و دوستان خوبم
و از عزیزانی که مرا در انجام این پایاننامه یاری رساندند بهویژه دوستان عزیز خانمها پریسا سلیمی، مهتاب مهرجو، فاطمه السادات امیری، بهناز کمیاب،سمیرا واحدی، ناهید گمار، فرشته بهروز، صبا سلیمی، نسرین عباسی، خدیجه سالک قادری، زینب شاعری، هانیه پوشدوزباشی، سوده امامی، حمیده قاسمی و آقایان آرش حیدری، پرویز امینی، جلال شریفی و جواد نصرتآبادی نهایت سپاس را دارم.
از همکلاسیهای خوب و دوستداشتنیم سپاسگزارم.
برای کلیه این عزیزان توفیق روزافزون را از درگاه خداوند بزرگ خواستارم.
دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی
عنوان:
مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران
نام نویسنده: سعیده السادات حسینی
نام استاد/اساتید راهنما: دکتر سعید عیسیزاده
نام استاد/اساتیدمشاور: دکتر محمدحسن فطرس
دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی: اقتصاد
رشته تحصیلی: علوم اقتصادی گرایش تحصیلی: علوم اقتصادی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ تصویب پروپوزال: 20/01/1391 تاریخ دفاع: 21 /12/1391 تعداد صفحات: 114
چکیده:
امروزه بسیاری از کشورها برای بهرهمندی از مزایای تجارت، اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهای دیگر درهمآمیختهاند. تجارت باعث تقسیم نیروی کار و تخصصگرایی، صرفهجوییهای مقیاس و بالا رفتن سطح استاندارد زندگی میشود و رقابت را تشویق میکند. زمانی که کشورها به مبادلات تجاری روی میآورند، انتظار میرود بخشهای مختلف اقتصاد و شاخصهای کلان اقتصادی از این رابطه تاثیر بپذیرد. این تاثیرات میتواند مثبت یا منفی باشد. میزان بهرهمندی یک کشور از یک رابطه تجاری به برآیند این اثرات مثبت و منفی بستگی دارد. در طول سالیان اخیر چین به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری دنیا و از جمله کشور ایران مطرح شده است. این مطالعه با بررسی آثار اشتغال رابطه تجاری ایران و چین، میزان بهرهمندی کشور ایران از این سیاست را محک میزند. بررسی آمارهای تجارت ایران با چین حاکی از آن است که در دوره 1375 تا 1386، همواره چین قدرت برتر این رابطه دوطرفه بوده است. در مطالعه حاضر تلاش میشود با استفاده از دادههای ترکیبی برای بخش صنعت بر اساس کدهای 2 رقمی ISIC طی دوره زمانی 1375 تا 1386و استفاده از روش panel data، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخشهای صنعتی اقتصاد ایران بررسی شود. نتایج بررسیها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال میشود و صادرات ایران به چین، به خلق فرصتهای اشتغال کمک میکند. به دلیل نقش پررنگتر واردات، نتیجه نهایی تاثیر منفی تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران است. همچنین دستمزد حقیقی نیروی کار رابطه معکوس و معناداری با اشتغال بخش صنعت ایران دارد و ارزش افزوده بخش صنعت، ایجاد فرصتهای اشتغال را به دنبال دارد.
واژههای کلیدی: تجارت، اشتغال، چین، بخش صنعت.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتبی

بستن منو