دانلود پایان نامه با موضوع ارتباطات بین سازمانی

دانلود پایان نامه با موضوع ارتباطات بین سازمانی

دانلود پایان نامه

دخیل نمودن دانش در فرآیندهای جدید و تکنولوژی مناسب.  

یکپارچه کردن عملیات و فعالیت های نیروی انسانی با فرآیندهای جدید.
در درجه یکپارچه سازی همگرا،فرصت تغییر سریع و همگامی با تحولات محیطی در حداقل زمان ممکن برای سازمان فراهم می باشد(براون ودیگران،1998).
2-2-5-5- خصوصیات سیستمهای یکپارچه
خصوصیات عمده سیستمهای یکپارچه به شرح ذیل میباشند:
ایجاد هماهنگی وسازگاری عملیاتی وتکنیکی.
استاندارد بودن دادهها،سیستمها ورابطهای گرافیکی.
تعریف و تبیین روشن دادهها ومشخصات آنها.
توانایی انتقال دادهها به سیستمهای مختلف و استفاده از آنها در برنامههای کاربردی گوناگون.
مقیاس پذیری سیستم ها و برنامه های کاربردی وتوانایی تطبیق با محدوده وسیعی از نیاز ها.
انعطافپذیری تکنولوژی مورد استفاده.
سهولت جریان اطلاعات.
سهولت ارتباطات سازمانی و تعاملات کاری کارکنان.
امکان اشتراک دادها و اطلاعات(غضنفری وفتح اله،1389: 135).
2-2-5-6- انواع یکپارچه سازی
الف) یکپارچه سازی افقی درون سازمانی
در این حالت سیستمهای مختلف که در بخشهای عملیاتی شرکت وجود دارند با یکدیگر یکپارچه می شوند.نمونهای از یکپارچگی را میتوان در زنجیره ارزش یک شرکت مشاهده نمود.برای افزایش ارزش ایجاد شده میتوان سیستمهای سفارش،خرید،تولید و… با یکدیگر یکپارچه نمود.
ب) یکپارچگی عمودی درون سازمانی
در حالت عمودی،سطوح مختلف یک سازمان یکپارچه میشوند.به عنوان مثال،فرآیند سفارش در پایین ترین سطح خود توسط سیستمهای کنترل عددی،در سطوح میانی توسط سیستم برنامهریزی وکنترل ودر سطح بالاتر توسط سیستمهای مدیریتی وبرنامهریزی،کنترل میشوند.بدین ترتیب اطلاعات مربوط به سیاستها و برنامههای سفارش از بالا به پایین واطلاعات محصولات و خدمات از پایین به بالا در سطوح سازمانی منتقل میشوددر حالت یکپارچهسازی عمودی سیستمهای موجود درسطوح گوناگون بایکدیگر یکپارچه می شوند.
ج) یکپارچهسازی بین سازمانی
تمایل به افزایش تراکنشها و تجارتالکترونیکی بین شرکتها،طرحهای سنتی ارتباطات بین سازمانی را متحول کرده است.سازمانها به منظور افزایش قدرت رقابتی و انعطافپذیری بیشتر در مقابل تغییرات مداوم بازار،ابزارهای هماهنگی وتعاملی مؤثری را بین خود گسترش دادهاند(جانسون،2000).
2-2-5-7 سطوح یکپارچگی
برای نیل به یکپارچگی موثر و بهرهگیری از مزایای آن باید در تمامی سطوح سازمان،یکپارچگی ایجاد کرد. یکپارچگی در هر سطح مشخصات و ویژگیهای خاص خود را دارا میباشد و هر سطح نیز ابزارها و مکانیزمهای خاص خود را برای یکپارچگی میطلبد.درجدول(2-11)یک چارچوب کلی از یکپارچگی ارائه شده است.در این مدل سطوح مختلف سازمان نشان داده شدهاند و ابزارها و تکنیکهایی که در هر بخش برای یکپارچه کردن بکار میروند بیان شده اند.در ستون ابزارها،هم ابزارهای فنی و هم ابزارهای سازمانی ارائه شدهاند.برای اینکه به یکپارچگی کلی در سازمان دست یابیم،هر یک از سطوح باید درون خود یکپارچه شوند و یکپارچگی بین سطوح مختلف نیز باید صورت گیرد.برای یکپارچه کردن هر سطح نیز باید شناخت دقیقی از سطوح پایینتر و ویژگیهای آنها کسب نمود.در ادامه سطوح مختلف یکپارچگی مورد بررسی قرارگرفتهاند(وانگلر و پاهیراتان،2002).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد کارگزاران

بستن منو