دانلود پایان نامه با موضوع اثر بخشی سازمان

دانلود پایان نامه با موضوع اثر بخشی سازمان

دانلود پایان نامه

سیستمها  

برنامههای کاربردی
-تعاملات بین فرآیندی،ERP ،خدمات وب،سیستمهای جامع
دادهها
-دیکشنری دادهها،پایگاههای داده،XML
الف- یکپارچگی سازمانی
سازمانها معمولاً برای انجام مأموریتهایشان به بخشها و واحدهای مختلفی تقسیم میشوند.از آنجا که وظایف این واحدها با یکدیگر متفاوت است،آنها باید بر روی محدوده خاصی از فعالیتها تمرکز کرده و فعالیتهای خود را تخصصی نمایند،که این امر باعث میشود بین واحدهای مختلف تمایز ایجاد شود. این تفاوت و تمایز چالشهایی را برای سازمان ایجاد میکند.یکپارچه سازی سازمانی نیازمند این است که ابتدا ارتباطات بین بخشها برقرارشود به گونهای که فرآیندهای این بخشها به صورت روان و ساده اجرا شده و واحدهای مختلف به صورت تعاملی با یکدیگر همکاری کنند.اهداف و استراتژیهای بخشهای سازمان نیز باید با اهداف و جهتگیریهای کلی سازمان هم راستا و هم جهت باشند.در سازمانهای یکپارچه واحدهای کسب و کار به اندازهای انعطافپذیر هستند که میتوانند به عنوان بخشی از یک یا چند سازمان مجازی دیگر فعالیت نمایند.ارتباطات و هماهنگیها به سرعت بین واحدهای داخلی سازمان و واحدهای خارجی صورت میگیرد،تیمهای کاری بین بخشی برای هماهنگی و برطرف کردن سریع معضلات فعالیت میکنند.ساختارهای ماتریسی در این گونه سازمانها امکان استفاده بهینه از منابع را برای بخشهای گوناگون فراهم مینماید،بعلاوه با بهرهگیری از انعطافپذیری ساختاری سازمان به سرعت برای رویارویی با شرایط متغییر جدید آماده میشود.در مراتب پیشرفته یکپارچهسازی سازمانی در زنجیره تأمین بین تمامی اعضای زنجیره هماهنگی و یکپارچگی در اهداف و جهتگیریها ایجاد میگردد.
یکپارچگی سازمانی میتواند با اهداف ذیل صورت گیرد:
افزایش تعاملات و ارتباطات میان بخش ها جهت استفاده بهتر از منابع.
همکاری مؤثر میان واحدهای سازمانی در راستای نیل به اهداف.
توسعه استانداردهای سازمانی.
اشتراک دانش واطلاعات میان بخشهای مختلف.
ب- یکپارچگی سازمان – تصمیم گیرندگان
تصمیمگیرندگان برای آنکه تصمیمات و اقداماتشان در راستای اهداف بخشهای سازمانی وکل سازمان قرارگیرد،باید با سازمان هماهنگ و یکپارچه شوند.تصمیمگیرندگان معمولاً برای موفقیت گروه مربوط به آنها تلاش میکنند،اگر اهداف گروه آنها با اهداف دیگر گروهها وکل سازمان هماهنگ و هم راستا باشد، این تلاش شدت مییابد و فعالیتهای مؤثر در سطوح مدیریتی برای افزایش اثر بخشی سازمان توسعه مییابد.
ج- یکپارچگی بین تصمیم گیرندگان
هماهنگی و یکپارچگی میان تصمیمگیرندگان زمانی رخ میدهد که تصمیمگیرندگان بتوانند ایدهها و نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و فعالیتهایشان را در راستای منافع سازمان هماهنگ و هم جهت کنند.برای دستیابی به یکپارچگی میان تصمیمگیرندگان باید سیاستها وجهتگیریهای سازمان توسط مدیریت ارشد مشخص شده باشد.هماهنگی تصمیمگیرندگان نقش عمدهایی را در جهت موفقیت سازمان بر عهده دارد.در حالی که اختلاف نظرهای شدید و برخورد بین آنها باعث ضعف سازمان میشود.
برخی از مکانیزمهایی که برای یکپارچهسازی تصمیمگیرندگان استفاده میشوند عبارتند از:
پست الکترونیک
سیستمهای اشتراک اطلاعات
سیستمهای کنفرانس تصویری
سیستمهای تصمیمگیری و تصمیم سازی گروهی
سیستم ارتباطات چندرسانهای
د- یکپارچگی فرآیندها-تصمیم گیرندگان

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب

بستن منو