دانلود پایان نامه ارشد درمورد مذاهب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مذاهب اسلامی

دانلود پایان نامه

 

عمرو یوسف ، صفحات من ماضی الشیعۀ و حاضرهم فی لبنان، دار المحجۀ البیضاء، چاپ اول، 2006.
فراتی عبدالوهاب، نقش امام موسی صدر در ارتقای جایگاه شیعیان در لبنان، نشریه فلسفه، کلام و عرفان، شیعه شناسی، زمستان 1387، شماره 24.
فضل الله سید علی ، خطبه های نماز جمعه ، مسجد امامین الحسنین ضاحیه بیروت، 29 مارس 2013م.
فضل الله محمدحسین، خطبه های نماز جمعه ، مسجد الإمامین الحسنین حارۀ حریک بیروت، 27 أکتبر 3006م.
قاسم نعیم، دورالحواضر و الحرکات الإسلامیۀ فی الوحدۀ الإسلامیۀ، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2004م.
قبلان احمد، خطبه های نماز جمعه، 29 مارس 2013م.
قبلان احمد، نشست معنوی گسترده علمای شیعه و سنی لبنان، 12 آوریل 2013.
کاظمی فیصل، الحوزات الشیعیۀ المعاصرۀ، دار المحجۀ البیضاء بیروت، اول، 2011.
کلینی محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتاب الإسلامیۀ تهران، 1365.
مجلسی محمدباقر، بحارالأنوار ، موسسۀ الوفاء بیروت لبنان، 1404.
محسنی محمدآصف، چهارمین نشست از این سلسله نشست های تقریب مذاهب و همگرایی امت اسلامی با عنوان دستاورد های تقریب در کشور افغانستان، سالن کنفرانس امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب قم، 28/9/1389.
محمدی عراقی محمود، بازخوانی اندیشه مذاهب اسلامی، دوماهنامه پژوهه ، مهر و آبان 1387، شماره32.
مرتضی سید جعفر، مختصر مفید- أسئله وأجوبه فی الدین والعقیده، مرکز إسلامی للدراسات بیروت، چاپ اول 2004م.
المصطفی حسین علی، أدبیات التعایش بین المذاهب، دار الملاک بیروت، چاپ اول، 2010.
معز الدین محمد سعید، منشور همبستگی«گزیده سخنرانی های دومین، سومین و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی»، چاپ اول 1376.
معین محمد ، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر تهران، چاپ هشتم، 1371.
مفید محمد بن محمد بن نعمان، الأمالی (للمفید)، کنگره شیخ مفید قم، 1413.
مفید محمد بن محمد بن نعمان، الجمل، کنگره شیخ مفید، 1413.
ملص مصطفی، الوحدۀ الإسلامیۀ فی رحاب الحج و حیاۀ الإمام الصادق.
ملص مصطفی، دور الجمهوریۀ الإسلامیۀ الإیرانیۀ فی الوحدۀ الإسلامیۀ، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2004م.
موسوی سید عباس، الوحدۀ الإسلامیۀ دور و تحدیات، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2009م.
مهاجر جعفر، التأسیس فی لتاریخ سوریه و لبنان، دارالملاک بیروت، 1992م.
مهداوی دیاب، الإصابۀ فی مختصر فقه اهل البیت و الصحابۀ، انتشارات مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان، بی تا.
مؤمن علی، دورالحواضر و الحرکات الإسلامیۀ فی الوحدۀ الإسلامیۀ، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2004م.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق زیبایی‏شناسی

بستن منو