دانلود پایان نامه ارشد درمورد مؤلفه‌های

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مؤلفه‌های

دانلود پایان نامه

اندیشه‌ی فردید دنباله‌ی خط فکری فلسفی‌ای می‌باشد که با خودآگاهی هگل آغاز شد و به هایدگر رسید و سنجش‌گری رادیکال از معنای انسان و انسانیت مدرن را با خودآگاهی نسبت به جامعه‌ی شرقی سرکوفته در زیر فشار چیرگی غرب پیوند زند (منوچهری، 1388: 26). فردید معتقد به ادوار تاریخی بود و تاریخ را به پنج دوره‌ی متمایز از هم تفکیک کرد. در اولین دوره، یعنی دوره‌ی پریروزی که دوره‌ای طلایی است هویت غیب حاکم و همه چیز آشکار است و به اصل وجود توجه می‌شود. فردید به این دوران توجه دارد و تمام فلسفه‌اش طوری طراحی می‌شود که به آن‌سو رهسپار شود و چون به سیر دورانی معتقد است (پس‌فردای تاریخ را همان دوره‌ی اولیه می‌داند) در پی پس‌فرداست. به نظر فردید در دوره‌ی دیروز که عصر سلطه‌ی فلاسفه یونانی است از اصل وجود و حق غفلت می‌شود و این دوران که در آن شرق در خفاست غرب‌زدگی آغاز می‌شود و این دوره‌ی غفلت و نیست‌انگاری حقیقت است و بعد  دوره‌ی غرب‌زدگی مضاعف با رنسانس شروع می‌شود و بعد فردای پست‌مدرن که دوره‌ی انتظار انسان است و بعد پس‌فردا که در آن غرب از میان می‌رود و دوره‌ی شرق بوده که سراسر سعادت و دوره‌ی طلایی زندگی است. فردید غرب‌زدگی را غیاب اسماءالله و غلبه‌ی حجاب شیطان بر کره‌ی زمین تلقی می‌کرد (منوچهری، 1388: 200).  

در چارچوب ثنویت‌گرایی شرق/ غرب، فردید، بر این باور بود که باید غرب را چه به عنوان یک هستی‌شناسی و چه به عنوان یک شیوه‌ی زندگی ترک کرد، اگر چه غرب‌زدگی یک مرحله‌ی انتقالی است که برای رسیدن به ذات غرب باید آن را پشت سر گذاشت؛ یعنی در این راه باید غربی شد تا بتوان به کنه فلسفه و هستی‌شناسی آن دست یافت. البته نه اینکه با ذات خویش بیگانه شویم، بلکه چون شناختن دیگری شرط لازم شناخت خویش است، بنابراین وظیفه روشنفکران و هدف فعالیت سیاسی”اصالت‌جو” بازسازی این حقیقت ایرانی_اسلامی به مثابه نقشی هستی‌شناختی است (فردید، 1381: 420).
در ادامه‌ی خط فکری فردید، متفکری به نام رضا داوری قرار دارد که با نگاهی فلسفی و هایدگری، غرب و مدرنیته و مؤلفه‌های آن همچون اومانیسم، سکولاریسم، فردگرایی و لیبرالیسم را به صورت یک کلیت و مجموعه‌ای واحد رد می‌کند و آن را دارای یک ذات تجزیه‌ناپذیر مبتنی بر نفسانیت و خداناباوری انسان مدرن می‌داند که با روح و ماهیت دین در تباین است، و معتقد است تجدد پدیده‌ای تحمیلی و وارداتی در ایران است که نه تنها باید آن را شناخت، بلکه درخت تجدد را از ریشه باید قطع کرد (بروجردی، 1377: 247- 246). در نتیجه، غرب‌زدگی از نظر آل‌احمد نیز هر چند حکایت رابطه‌ی نابرابر ما و غرب است اما فقط حاصل این رابطه‌ی بیرونی نیست، بلکه یک پدیده‌ی درونی نیز هست. به تعبیری یک مفهوم منفی است و از یک حالت بیمارگونه در زندگی و فرهنگ ما حکایت می‌کند و پسوند “زدگی” در آن حکایت از همین بیمارگونگی

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره قراردادی بودن

بستن منو