دانلود پایان نامه ارشد درمورد تقریب بین مذاهب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد تقریب بین مذاهب

دانلود پایان نامه

 

حجتی کرمانی علی، لبنان به روایت امام موسی صدر و دکتر چمران‌، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، 1388.
حر عاملی محمد حسن، وسائل‏الشیعه، موسسۀ آل البیت قم، 1409ه.ق.
حسینیان میرمسعود، لبنان؛ تاریخچه و احزاب سیاسی، نشر نیسان، چاپ اول 1380.
حشیشو نهاد، احزاب سیاسی لبنان، ترجمه موسوی سید حسین، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه تهران، 1380.
حلاق عبدالله، الفتنۀ المذهبیۀ أسباب و آلیات المواجهۀ، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2011م.
حلاق عبدالله، الوحدۀ الإسلامیۀ فی رحاب الحج و حیاۀ الإمام الصادق، مرکز مطالعات وحدت إسلامی مرکز تجمع علمای مسلمین در لبنان و رایزنی جمهوری إسلامی ایران در بیروت، چاپ اول 2011م.
حلاق عبدالله، حوارات حیویۀ، موسسه الفکر الإسلامی المعاصر للدراسات و البحوث بیروت لبنان، أول 2010.
حمود ماهر، حوارات حیویۀ، موسسه الفکر الإسلامی المعاصر للدراسات و البحوث بیروت لبنان، أول 2010.
خازم علی، تجمع علمای مسلمین فی لبنان- تجربۀ و نموذج، دارالغربۀ بیروت، چاپ اول 1997م.
خامنه ای سید علی، بیانات و سخنرانی ها.
خمینى روح الله، صحیفه نور، نرم‏افزار صحیفه نور.
دعوتی‌، ابوالفتح‌، مسلمین شیعه در لبنان (فعالیتها و مقالاتی از امام موسی صدر)، بعثت‌، چاپ دهم‌، 1362.
دفتر علامه محمد حسین فضل الله در حارۀ حریک بیروت، بخش رسانه، قسم آرشیو، مصدر إسلام آن لاین، تاریخ 9/10/2008م به شماره بایگانی047385.
دهخدا علی اکبر، لغت نامه دهخدا، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم 1377.
ذهبی، محمد بن احمد ابوعبدالله، سیر اعلام النبلاء، مؤسسه الرساله بیروت، چاپ نهم 1413.
ربحت الصحابه و لم أخسر آل البیت، قضیبی علی بن محمد، چاپ اول سال 1426ه.ق.
رسالۀ التقریب، شماره های 19و20، محرم و جمادی الثانی 1419ه.ق، ص164 به نقل از: ملص مصطفی، دور الجمهوریۀ الإسلامیۀ الإیرانیۀ فی الوحدۀ الإسلامیۀ.
زعبی محمد، الفتنۀ المذهبیۀ أسباب و آلیات المواجهۀ، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2011م.
ساعدی محمد، المعجم الوسیط فیما یخص بالوحدۀ و التقریب، معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب بین مذاهب إسلامی، چاپ اول 2010م.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت، لبنان در یک نگاه، چاپ 1391، بدون محل نشر.
صالح محسن، الفتنۀ المذهبیۀ أسباب و آلیات المواجهۀ، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2011م.
صدوق محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، جامعه مدرسین قم، 1413.
عبدالله حسن، نشست معنوی گسترده علمای شیعه و سنی لبنان، 12 آوریل 2013.
عروسى حویزى عبد على، تفسیر نور الثقلین، انتشارات اسماعیلیان قم، چاپ چهارم 1415.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع کنار آمدن با استرس

بستن منو