دانلود پایان نامه ارشد درباره
کارآفرینی، زنان سرپرست، مشاوره گروهی، توانمند سازی

دانلود پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، زنان سرپرست، مشاوره گروهی، توانمند سازی

دانلود پایان نامه

سازی زنان سرپرست خانوار شهرکرد
اهداف جزئی
• تبیین اثربخشی مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد اثر گذاری توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
• تبیین اثربخشی مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد معناداری توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
• تبیین اثربخشی مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد انتخاب توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
• تبیین اثربخشی مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد شایستگی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

سوالات پژوهش
این پژوهش می کوشد به سوالات زیر پاسخ دهد که:
سوال اصلی
• آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟
سوالات فرعی
• آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد اثر گذاری توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟
• آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد معناداری توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟
• آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد انتخاب توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟
• آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد شایستگی توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش:
تعاریف نظری:
تنظیم شناختی هیجان:
تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایش های پاسخ هیجانی است. در واقع، تنظیم هیجان به اعمالی اطلاق ، می شود که به منظور تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی به کا ر می رود. در متون روان شناختی، این مفهوم اغلب به منظور توصیف فرآیند تعدیل عاطفه منفی به کار رفته است. هر چند تنظیم هیجان می تواند در برگیرنده فرایندهای هشیار باشد، الزاماً نیازمند آگاهی و راهبردهای آشکار نیست. تنظیم هیجان در مدیریت هیجان ها نقش اساسی ایفا می کند . تنظیم هیجان شکل خاصی از خودنظم بخشی است. به عنوان فرآیندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی، ارزشیابی و تعدیل ظهور، شدت و طول مدت واکنش های هیجانی تعریف شده است که در سطوح ناهشیار، نیمه هشیار و هشیار به کار گرفته می شود(حسنی و همکاران ،1387).
کارآفرینی :
کارآفرینی عبارت از فرایند خلق چیزی با ارزش و متفاوت، از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی همراه با ریسک مالی، روانی و اجتماعی. همچنین دریافت پاداش های مالی و رضایت شخص از نتایج حاصله (هیسریچ و پیترز،2003). یا کارآفرینی عبارت است از یک مفهوم چند بعدی یا یک فرایند ریسک پذیری، نوآوری و پیش دستی در ایجاد یا کنترل وقایع(لیو و دابینسکی، 2000).
مشاوره گروهی:
عبارت از عرضه‌ تجارب سازشی و تکاملی متعارف در گروه است. تمرکز مشاوره‌ی گروهی بر یاوری مراجع برای مقابله با مسایل سازشی و تکاملی روزمره است. از جمله اینکه “گروه” ممکن است بر اصلاح رفتار، کسب مهارت رابطه با دیگران، مسایل مربوط به جنس مخالف، ارزش‌ها، نگرش‌ها و بالاخره اتخاذ تصمیمات شغلی، متمرکز باشد. گزدا(1984)، معتقد است که مشاوره گروهی می‌تواند توام با رشد باشد، زیرا شوق و انگیزه مشارکت گروهی، تغییراتی را فراهم می‌کند که معطوف به مصالح مراجع است(ثنایی، 1373).
زنان سرپرست خانوار:
در صورتی که اعضای خانواده، یک زن را به عنوان سرپرست معرفی کنند به آن(سرپرست خانوار) اطلاق می شود. خانوارهای با سرپرستی زن خانوارهایی هستند که به دلایل مختلف (طلاق، جدایی، مهاجرت و مرگ همسر) مردی به عنوان سرپرست در آن وجود ندارد و یا خانوارهایی که مرد به خاطر کسالت، اعتیاد و غیره در درآمد خانوار سهمی ندارد(یونیسف،1372)
توانمندسازی:
در ادبیات توانمندسازی، برای تعریف این مفهوم به مفاهیمی نظیر حق انتخاب، کنترل داشتن و دسترسی به منابع؛ احساس استقلال و اعتماد به نفس بیشتر اشاره شده است.
توانمندسازی زنان به معنای کسب قدرت تفکر و اقدام آزادانه،توسعه احساس خود ارزشمندی، اعتقاد به توانایی ایجاد تغییرات مطلوب در خود، حق کنترل زندگی خود، حق انتخاب، قدرت چانه زنی، بالفعل نمودن همه پتانسیل های زنان و برابری در جامعه است. به طورکلی توانمندسازی زنان کنترل آنها بر زندگی خودشان در هر فرآیند و فعالیتی است (قلی پور و همکاران ،1387).
تعاریف عملیاتی:
توانمند سازی منظور نمره ای هست که آزمودنی ها از پرسشنامه توانمند سازی توماس و ولتهوس (1990)واسپریزر(1995و1996)استفاده شده است بدست می آورند.
تنظیم هیجانی در این پژوهش منظور پنج جلسه دو ساعته مشاوره گروهی بر اساس پروتکل درمانی به آزمودنی ها آموزش داده خواهد شد . جلسات آموزشی فوق در5 جلسه (2 ساعته) با هدف ارائه آموزش به زنان سرپرست خانوار جهت توانمند شدن برگزار خواهد شد.
کارآفرینی در این پژوهش منظور پنج جلسه دو ساعته مشاوره گروهی بر اساس پروتکل درمانی به آزمودنی ها آموزش داده خواهد شد . جلسات آموزشی فوق در5 جلسه (2 ساعته) با هدف ارائه آموزش به زنان سرپرست خانوار جهت توانمند شدن برگزار خواهد شد.

مطلب مرتبط :   عوامل اجتماعی و محیطی

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه
در این فصل ضمن بررسی مبانی نظری درخصوص متغییرهای کارآفرینی، تنطیم هیجانی و توانمندسازی به ارائه چارچوب تئوریک پرداخته و مروری بر پژوهش ها و مطالعاتی داریم که پیش از این بر روی متغیر های مورد مطالعه در این پژوهش انجام شده است.
الف : مبانی نظری
توانمندسازی
اندیشمندان دیدی متفاوت به توانمندس
ازی16 دارند و از سه زاویه متفاوت ارتباطی، انگیزشی و شناختی به موضوع پرداخته اند.رویکرد ارتباطی به عنوان یک فرآیند بالا به پایین تعریف می گردد و قدرت فرد را در ارتباط با دیگران نشان می دهد براساس این دیدگاه، توانمندسازی فرآیندی است که از طریق آن یک رهبر یا مدیر سعی در تقسیم قدرت خود در بین زیردستانش دارد(کانگر و کانونگو17، 1998)در رویکرد انگیزشی بر مبنای تئوری انگیزش مک کللند شکل گرفته است(مک کلاند18،1975). در حقیقت مک کللند نیاز به موفقیت را اساسی ترین نیاز دانسته و مشارکت در موفقیت طلبی را به عنوان عامل انگیزشی زمینه ساز توانمندسازی می داند. هر استراتژی که منجر به حق تعیین فعالیت های کاری (خود تصمیم گیری)و خودباوری (خودکارآمدی، خودکفایتی، کفایت نفس) کارکنان گردد، توانمندی آن ها را در پی خواهد داشت. در رویکرد انگیزشی، هدف تواناسازی و تقویت خودباوری می باشد(کانگر و کانونگو،1998). رویکرد شناختی توانمندسازی را به طور وسیع تر به عنوان یک حالت انگیزش درونی در ارتباط با شغل تعریف می کند که شامل چهار احساس درونی است:
1. معنی دار بودن19: یعنی این که فرد وظیفه ای را که انجام می دهد بامعنی و ارزشمند تلقی کند.
2. شایستگی20: شایستگی یا خود باوری، اعتقاد فرد به توانایی و ظرفیت خود برای انجام کارها است.
3. مؤثر بودن21: عبارت از حدی که در آن فرد توانایی نفوذ در پیامد های کار خود را دارا می باشد.
4. خودتعیینی(حق انتخاب)22 :در حالی که شایستگی یک مهارت رفتاری است، خود تعیینی یا حق انتخاب یک احساس فردی در مورد حق انتخاب برای تنظیم فعالیت هاست. همچنین به آزادی عمل شاغل در تعیین فعالیت های لازم برای انجام وظایف شغلی اطلاق می گردد(اسپریزر23،1995).
حوزه‌های‌ توانمندسازی‌
‌‌توانمندسازی‌ باید در سه‌ حوزه‌:
1. فرهنگی
2. قابلیت‌های‌ افراد
3. سازماندهی‌ افراد و ایجاد تشکل‌ رخ دهد.
توانمندسازی‌ در حوزه‌ فرهنگی:
‌‌«در حوزه‌ فرهنگی‌ بر نگرش‌ها، ارزش‌های‌ حاکم‌ بر مردم‌ در مشارکت‌ و تصمیم‌گیری‌ در امور جامعه‌ و. سرنوشت‌ خود دلالت‌ دارد. در این‌ حوزه، توانمندسازی‌ باید اعتماد به‌ نفس‌ در افراد ایجاد کند، نگاه‌ به‌ خودش‌ (کسب‌ هویت) توقیت‌ شود، عزت‌ نفس‌ به‌ افراد جامعه‌ بدهد» (انصاری:1384) عناصر خرده‌ فرهنگ‌ مانع‌ توسعه‌ زدوده‌ شود. توضیح‌ آنکه‌ در ادبیات‌ توسعه، شناسایی‌ و رفع‌ موانع‌ و سدهای‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مانع‌ توسعه‌ مهم‌ است. «به‌ اعتقاد راجرز در جریان‌ دگرگونی‌ و توسعه‌ روستاها [و مناطق‌ حاشیه‌ای]، شناخت‌ و آگاهی‌ از خصوصیات‌ فرهنگی‌ مردم‌ از اهمیت‌ بسزایی‌ برخوردار است، [زیرا] برنامه‌های‌ دگرگونی‌ اجتماعی‌ در روستا اگر بر پایه‌ شناخت‌ ارزشها، وجهه‌ نظرها و انگیزه‌های‌ [مردم‌ بومی‌ ] دهقانان‌ استوار نباشد، شکست‌ خواهد خورد». (ازکیا،1374) .
‌خرده‌ فرهنگ‌ شامل‌ بسیاری‌ از عناصر فرهنگ‌ کلی‌تر و خود (خرده‌ فرهنگ) جزیی‌ از آن‌ است. در ضمن‌ شامل بعضی‌ از جنبه‌هایی‌ است‌ که‌ فقط‌ به‌ آداب‌ و رسوم‌ مناطق‌ خاصی‌ مربوط‌ است‌ و در فرهنگ‌ کلی‌تر وجود ندارد. خرده‌ فرهنگ‌ انواع‌ مختلفی‌ دارد مثلاً‌ خرده‌ فرهنگ‌ جوانان، رانندگان، کشاورزان، دانشگاهیان، فروشندگان‌ و…. که‌ در درون‌ هر یک‌ از این‌ خرده‌ فرهنگ‌ها، اعضا دارای‌ ارزش‌ها، وجهه‌ نظرهای‌ خاص‌ و دیگر عناصر مشترک‌ می‌باشند. مردم‌ روستایی‌ و دهقانان‌ نیز دارای‌ خرده‌ فرهنگ‌های‌ خاص‌ خود می‌باشند که‌ سالیان‌ سال‌ در آنان‌ نهادینه‌ شده‌ است. راجرز از کسانی‌ است‌ که‌ درباره‌ خرده‌ فرهنگ‌ دهقانی‌ نظریه‌ دارد. البته‌ افراد زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ ابراز عقیده‌ کرده‌اند.
‌«در خرده‌ فرهنگ‌ دهقانی‌ انگیزه‌ها، ارزش‌ها و وجهه‌نظرها از عناصر اصلی‌ و مهم‌ به‌ شمار می‌روند و کلیدها برای‌ درک‌ رفتار هستند» (ازکیا،1374) .وجه‌ نظر24 عبارت‌ از آمادگی‌ ذهنی‌ برای‌ انجام‌ کاری‌ است‌ و نشانه‌هایی‌ از عمل‌ فردی‌ را که‌ به‌ انجام‌ آن‌ تمایل‌ دارد، نشان‌ می‌دهد. تعریف‌ دیگر موجه‌ نظر عبارتست‌ از «وضع‌ روانی‌ که‌ یک‌ فرد انسانی‌ به‌ منظور عمل‌ کردن‌ بر له‌ یا علیه‌ یک‌ هدف‌ معین‌ به‌ خود می‌گیرد».(همان‌ منبع:55 ).ارزشهای‌ اجتماعی‌ عبارتند از «پیش‌ فرض‌های‌ ناآگاهانه‌ و مجرد در مورد اینکه‌ از لحاظ‌ اخلاقی‌ چه‌ چیزی‌ درست‌ است‌ وطبیعی‌ است‌ که‌ این‌ ارزشها از اهمیت‌ بسزایی‌ برخوردارند» (ازکیا،1374).
‌ از انگیزه‌ نیز، نیازها و علایق‌ در مورد انواع‌ خاصی‌ از فعالیت‌ها و نمایانگر عدم‌ تعادل‌ و یا عدم‌ رضایت‌ در رابطه‌ با برخی‌ اهداف‌ تعریف‌ شده‌ است. تمام‌ این‌ اصطلاحات، یعنی‌ انگیزه‌ها، وجهه‌ نظرها و ارزشهای‌ اجتماعی، کلید درک‌ رفتار به‌ شمار می‌روند. ‌راجرز ده‌ عنصر اصلی‌ خرده‌ فرهنگ‌ دهقانی‌ را که‌ مانع‌ توسعه‌ است‌ به‌ این‌ شرح‌ اشاره‌ می‌کند: عدم‌ اعتماد متقابل‌ در روابط‌ شخصی، فقدان‌ نوآوری، تقدیرگرایی، پایین‌ بودن‌ سطح‌ آرزوها و تمایلات، عدم‌ چشم‌پوشی‌ از منافع‌ آنی‌ به‌ خاطر منافع‌ آتی، کم‌ اهمیت‌ دادن‌ به‌ عامل‌ زمان، خانواده‌ گرای، وابستگی‌ به‌ قدرت‌ دولت، محلی‌ گرایی‌ و فقدان‌ همدلی. لذا توانمندسازی‌ باید روستاییان‌ را از تبعیت‌ از این‌ وجهه‌ نگرش‌ها و باروها، رها سازد و استق
لال‌ فکری، اتکا به‌ خود و اعتماد به‌ نفس‌ را در آنان‌ تقویت‌ کند. این‌ تصور که‌ چیزهای‌ مطلوب‌ در زندگی‌ (نظیر: زمنی، ثروت، تندرستی، دوستی،عشق، قدرت‌ و امنیت) به‌ میزان‌ کمی‌ وجود دارد و نفع‌ یک‌ فرد در ضرر دیگری‌ است، مانع‌ توسعه‌ به‌ شمار می‌آید و در توانمندسازی‌ باید برای‌ زدودن‌ چنین‌ تصوراتی‌ تلاش‌ و به‌ مردم‌ جوامع‌ روستایی‌ اگاهی‌ داده‌ شود. درک‌ افراد برای‌ کنترل‌ آینده‌ و برنامه‌ریزی‌ صحیح‌ برای‌ بهزیستی‌ ارتقأ یابد.
حوزه‌ قابلیت‌های‌ افراد:
‌‌در این‌ حوزه‌ باید نیازها شناسایی‌ و تفاوتها دیده‌ شود و توانایی‌های‌ افراد و قابلیت‌های‌ بکار گرفته‌ می‌شود، و استعدادهای‌ نهفته‌ در جامعه‌ (آنچه‌ که‌ در بخش‌ بروز توانایی‌ها آورده‌ شده‌ است) کشف‌ گردد. حوزه‌ قابلیت‌های‌ افراد دو بخش‌ دارد:
ا‌لف ) قابلیت‌های شناختی‌ به‌ طور کلی‌ است:
باید اقشار حاشیه‌ای‌ را در حوزه‌های‌ قانون‌مقررات، بازار، اجتماع، اشغال‌ و… اطلاعات‌ داده‌ شود. «عدم‌ شناخت‌ قانون، عدم‌ آگاهی‌ حقوقی، رقابت‌ با دیگران‌ برای‌ اشتغال‌ و خدمات‌ در شرایط‌ یکسان، سبب‌ می‌شود که‌ روستاییان‌ به‌ راحتی‌ قربانی‌ غارتگری‌های‌ قدرتمندان‌ گردند» که‌ در اینجا، افراد باید از حقوق‌ خود دفاع‌ و به‌ منافع‌ خود توجه‌ کنند. در برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود دیدگاههای مربوط به سلامت روان

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو