دانلود پایان نامه ارشد درباره
کارآفرینی، خودکارآمدی، زنان سرپرست خانوار، زنان سرپرست

دانلود پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، خودکارآمدی، زنان سرپرست خانوار، زنان سرپرست

دانلود پایان نامه

روستایی در ایران، نشان دادند که هرچه زنان توانمندتر میشوند، برمیزان مولدبودن،مشارکت سیاسی آنها و همچنین نقش اجتماعی آنها افزوده میشود. این خود مستلزم بالابردن سطح آموزش و تحصیلات زنان است که نیاز به مدیریتی با جهت گیری مثبت در مورد آموزش آنان در این زمینه آشکار است.
• حسنی ،آزاد فلاح،رسول زاده و عشایری(1389) به بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس ابعاد روان نژندی گرایی و برو نگرایی پرداخته اند.هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس ابعاد شخصیتی روان نژندی گرایی و برون گرایی می باشد. روش: ابتدا 725 نفر از دانشجویان پسر، نسخه فارسی تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی آیسنک را تکمیل نمودند. سپس، 140 نفر از در (E) و برون گرایی (N) آنها بر اساس نمره های انتهایی توزیع در دو بعد روان نژندی گرایی قالب چهار گروه برون گرا، درون گرا، رواننژندیگرا و پایدار هیجانی (هر گروه 35 نفر )، به – عنوان آزمودنی های اصلی انتخاب و به وسیله پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ارزیابی شدند نتایج حاکی از آن بود که افراد رواننژندیگرا در برخورد با تجربه منفی، بیشتر از راهبردهای ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، دیدگاه پذیری، فاجعه سازی و ملامت دیگران، و افراد پایدار هیجانی از راهبردهای تمرکز مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی استفاده می کنند. راهبردهای رایج در افراد برون گرا، تمرکز مجدد مثبت، دیدگاه پذیری و ارزیابی مجدد مثبت بود. ضمن اینکه، افراد درون گرا بیشتر از راهبردهای ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، فاجعه سازی و ملامت دیگران استفاده می کردند .بر اساس یافته های پژوهش حاضر، می توان گفت که صفات شخصیتی نقش مهمی در انتخاب راهبردهای تنظیم هیجان ایفا میکنند و نوع راهبردهای تنظیم هیجان متناسب با صفات شخصیتی مسلط در فرد می باشد.
• عابدی (1389) در تحقیقی به بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خود کارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخته اند.برای اجرای پژوهش 30 نفر از دانشجویان مراجعه کننده به مرکز کارآفرینی دانشگاه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس با گمارش تصادفی در دو گروه 15 نفره به عنوان گروه آزمایش و گروه گواه جایگزین شدند.آنگاه هر دو گروه با آزمون خودکارآمدی کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفتند.این آزمون را پژوهشگر تهیه کرد و طی مراحلی روایی و پایایی آن محاسبه گردید.سپس گروه آزمایش در جلسات مشاوره شغلی گروهی به مدت 10 جلسه شرکت کردند و پس از اتمام جلسات گروه، پس آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد.فرضیه های تحقیق عبارت بودند از:1-مشاوره شغلی گروهی، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان را افزایش می دهد.2-بین افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داده که مشاوره شغلی گروهی، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان را افزایش داده است و همچنین بین میزان افزایش خودکارآمدی و جنسیت رابطه معناداری مشاهده نگردید.
• کیمیایی (1390) در پژوهشی تحت عنوان «شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار » به بررسی شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمانهای حمایتی می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه زنان سرپرست خانواری هست که طی سال های 86 تا 84 در دو سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)وارد طرح توانمندسازی شده که کل توانمندشده ها در کمیته امداد 50 خانوار و در بهزیستی 44 خانوار بودند و همگی به عنوان نمونه نهایی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که اجرای برنامه های توانمندسازی همانگونه که در سایر کشورها نتایج مثبتی به همراه داشته است اجرای آن در مورد زنان سرپرست خانوار نه تنها به اشتغال و افزایش سطح درآمد و ارتقای آن ها به سطوح طبقاتی بالاتر اجتماعی اقتصادی جامعه منجر می شود بلکه به کمک آموزش شغلی از وابستگی آن ها به سازمان های حمایتی کاسته شده و به لحاظ اقتصادی اجتماعی خود را همچون سایر – افراد جامعه می بیند. علاوه بر این اجرای طرح توانمندسازی روانی سبب شده است تا زنان سرپرست خانوار در حوزه های مختل روان شناختی هم چون خودکارآمدی خودارزشمندی و عزت نفس کنترل بر زندگی قدرت تصمیم گیری و حل مسئله و افزایش سازگاری توانمند شوند که خود سرمایه ای پایان ناپذیر است .
• مرتضوی ،ساغروانی و کارشکی(1390) به تاثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنان پرداخته اند. فرسودگی هیجانی، نه تنها به کارکنان بلکه به سازمان نیز آسیب جدی وارد می نماید. بنابراین توجه به عوامل تأثیر گذار بر این متغیر به منظور کاهش این آسیب، ضروری است. اما از آنجا که بسیاری از بنیان های نظری به تأثیر هیجانات و گرایش های کاری کارکنان در فرسودگی هیجانی آنان اذعان دارند، پژوهش جاضر به بررسی تأثیر دو متغیر یاد شده به عنوان ارزش، بر فرسودگی هیجانی کارکنان پرداخته است. در این راستا کارکان شاغل در بخش آموزش دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان جامعه آماری، انتخاب شدند و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، شاخص های برازش، مدل پیشنهادی را مورد تأیید قرار داد و نشان داد که الگوی ارائه شده برازش معتبری دارد. از میان سه مسیر موجود درالگوی ارتباطی، تنها ضریب مسیرهای گرایش ارزشی به کا

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره امر به معروف و نهی از منکر

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو