دانلود پایان نامه ارشد درباره
قرآن کریم، علوم تربیتی، عوامل محیطی، استخوانبندی

دانلود پایان نامه ارشد درباره قرآن کریم، علوم تربیتی، عوامل محیطی، استخوانبندی

دانلود پایان نامه

راازعلق آفرید.
«علق» درلغت
«واژه ]علق[ جمع «علقه» دراصل به معنای ]چیزی که به چیزی بالاترآویزان شود[ آمده است وموارداستعمال آن درخون بسته ،زالو،خون منعقد که دراثررطوبت به هرچیزی می چسبد،کرم سیاه که به عضو آدم می چسبدوخون رامی مکدو…..می باشد .»۹۵
پس می توان گفت :درمواردی که علق استعمال می شود،یکی چسبندگی ودیگری آویزان بودن،لحاظ شده است.مانندزالو،خون بسته وکرم که به عضوبدن می چسبدوآویزان می شود.
علق ازنگاه علم
«علق همان خون بسته ای است که ازترکیب اسپرم مرد بااوول زن حاصل می شودوسپس داخل رحم زن می شود.پس ازپیوستن نطفه مردبه تخمک زن ،تکثیر سلولی حاصل می شود وبه صورت یک توده سلولی درمی آیدکه به شکل توت است که به آن ]مارولا[ گویندودررحم زن نفوذ کرده وبه آن معلق ]آویزان ونه کاملاچسبنده به رحم[می شود.قرآن این مطلب راباتعبیرزیبای ]علق[ بیان فرموده است.
درنتیجه می توان گفت باتوجه به دیدگاه دانشمندان ومفسران واهل لغت ]علق[ به معنای خون بسته آویزان به رحم است.به ویژه آنکه این مرحله ازخلقت انسان درعلم جنین شناسی جدید به عنوان واسطه ای بین نطفه ومضغه]گوشت شدن[ محسوب می شود.»۹۶
«باتوجه به عدم پیشرفت علم پزشکی در۱۴قرن قبل،می توان مسئله ]علق[ رایکی ازشگفتی های علمی قرآن نامیدکه بعداز۱۴قرن کشف شده است .»۹۷
مضغه
قران کریم درمراحل خلقت انسان پس ازنطفه وعلقه مرحله ای دیگربه نام «مضغه» رامطرح می سازدکه دردوآیه سوره مومنون آیه۱۴وسوره حج آیه۵سه بارازآن سخن گفته است.
خداونددرقرآن کریم می فرماید:
«ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغیرمخلقه لبنین لکم»۹۸ پس ازعلقه آنگاه ازمضغه دارای خلقت کامل وخلقت ناقص تا قدرت خودرا به شما روشن گردانیم .
«واژه ]مضغه[ درلغت به معنای ]غذای جویده شده وگوشت جویده شده[ آمده است وبه عبارت دیگر قطعه ای ازگوشت که که شبیه گوشت جویده شده است.»۹۹
«واژه ]مخلقه[ تعبیری است که برای مبالغه درخلق به کار می رودوخلق به معنای ایجادچیزی برکیفیت مخصوص است پس تعبیربه مخلقه درموردمضغه اشاره به این است که حقیقت خلق وتحقق آن ،یعنی ایجادبرکیفیت مخصوص وتعیین خصوصیات ومقدمات دراین مرتبه است. اماغیرمخلقه به این معناست که تعیین برخی خصوصیات]تمامایابعضا[ دراین مرتبه]مضغه[ نیست.»۱۰۰
استخوان وگوشت
قرآن بعدازبیان مرحله (مضغه)به مرحله دیگری ازخلقت اشاره کرده است.آیه ۱۴ازسوره مومنون:
(فخلقناالمضغه عظامافکوناالعظام لحما)وآنگاه مضغه رااستخوان هایی راباگوشتی پوشانیدیم.آیه فوق بیانگر آن است که ابتدا استخوان تشکیل شده وبعدازآن گوشت روی آن راگرفته است.
آفرینش روح وجنبش جنین
«ازآیات قرآن استفاده می شودکه پس ازمرحله تسویه وتنظیم وتعادل اعضای بدن انسان دررحم مادر،مرحله دیگری رابانام]نفخ روح،دمیدن روح[بیان می کند…….خداوندتبارک وتعالی می فرماید«ثم سوال ونفخ فیه من روحه» آنگاه اورادرست اندام کرده وازروح خویش دراو دمید.»۱۰۱
همچنین می فرماید «فکسوناالعظام لحماثم انشاناه خلقااخر»۱۰۲
بعداستخوان هارابه گوشتی پوشانیدیم آنگاه ]جنین را[ درآفرینشی دیگرپدیدآوردیم .
ازآیات فوق برمی آید که «درآدمی جزبدن ، چیز بسیار شریف نیز وجوددارد که مخلوق خداست وتا آن چیز شریف درانسان به وجود نیاید،آدمی انسان نمی گردد.»۱۰۳
«ودرحضرت آدم به وجودآمد،شانی یافت که فرشتگان دربرابر اوخضوع کردندوعبارت ]انشاناه خلقاآخر[ نشان ازخلقت می دهد که فعل وانفعالات طبیعی ومادی درآن نیست وانشاءبه معنی ایجادکردن چیزی توام باتربیت آن است این تعبیر نشان می دهدکه مرحله اخیر با مراحل قبل کاملامتفاوت است.» ۱۰۴
بنابراین نفخ روح چه معنادارد؟
«درپاسخ بایدگفت:زمانی که نطفه منعقد میشود،تنها دارای یک نوع ]حیات نباتی ،گیاهی[ است.یعنی،فقط تغذیه ورشدونمودارد ولی ازحس وحرکت که نشانه ]حیات حیوانی[ است و همچنین قوه ادراکات که نشانه حیات انسانی است ودرآن خبری نیست ]باتکامل نطفه دررحم به مرحله ای می رسدکه شروع به حرکت میکندوتدریجا قوای دیگرانسانی در آن زنده می شود[ این همان مرحله ای است که قرآن ازآن تعبیربه نفخ روح می کند.»۱۰۵
جنسیت جنین (دختریاپسر)
قرآن درادامه بیان مراحل خلقت به مرحله شکل گیری جنین اشاره می کندودرچندآیه بدان پرداخته است:
«ثم کان علقه فخلق فسوی فجعل منه الزوجینالذکروالانثی» پس علقه ]آویزک[ شدوخدایش شکل دادودرست کردوازآن ،دوجنس نروماده راقرارداد.
ازمرحله علقه تاشکل گیری جنین،سه ماه طول می کشدودرسومین ماه صورت جنین ،شکل صورت انسان به خود می گیردوجنسیت جنین مشخص می شودوبه همین علت ،قرآن کریم مرحله جنسیت جنین راپسریادخترپس ازمرحله تسویه وشکل گیری قرارداده است«فسوی فجعل منه الزوجین»۱۰۶ازنظرعلمی،اعضاءتناسلی خارجی درماه سوم تکامل یافته که دردوازدهمین هفته جنس جنین راباامتحان وضع ظاهری می توان مشخص ساخت.
۲- ۱- ۲-رشد از نظر دانشمندان علوم تربیتی
«رشد عبارت است از تغییرات منظم کمی و کیفی که از لحظه انعقاد نطفه تا مرگ رخ می‌دهد ، این تغییرات رشدی بطور منظم و بر اساس الگوهای معین، در ابعاد مختلف جسمی و روانی ]مانند شناختی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و…[ صورت می‌گیرد. تغییرات کمی به تغییراتی گفته می‌شود که در اندازه‌ها، مقادیر و تعداد روی می‌دهند مانند قد و وزن. اما تغییرات کیفی تغییراتی هستند که در فرایندها، کارکردها، ساختارها و سازمان‌ها اتفاق می‌افتند، این تغییرات را نمی‌توان اندازه گرفت ولی تفاوت در آن‌ها را می‌توان فهمید مانند تغییرات هوشی و عاطفی.»۱۰۷
۲-۱-۳-مراحل رشد قبل از تولد
اگر به نوزادان بخش زایمان یکی از بیمارستانها نظر بیافکنیم انواع مختلف کودکان را خواهیم دید . این تنوع فقط از لحاظ وضع ظاهری یا جسمانی نیست ، بلکه در رفتار انها نیز مشاهده می شود . اگر یکی ازآنها در خواب است ،دیگری در حال جیغ و فریاد کشیدن است و احتمالآ کودک دیگری با نگاه های دقیق به اطراف نگاه می کند.
چه عواملی موجب گوناگونی ویژگی های جسمی ورفتاری دراین کودکان می شود ؟
پاسخ به این سوال در عوامل قبل از تولد یا حتی قبل از باروری نهفته است . تاثیر متقابل بین انواع مختلف عوامل وراثتی یا عوامل محیطی، این دگرگونی ها را به وجود می آورد. این تآثیرات متقابل وراثتی و محیطی در طول حیات فرد از لحظه باروری تخم تا هنگام مرگ ادامه دارد. عوامل مختلفی که در طول دوران رشد قبل از تولد، بر موجود زنده تآثیر می گذارد، رشد او را بسیار آسیب پذیر می کند. بعضی از این عوامل وراثتی است و بعضی دیگر به وضع جسمانی مادر در این دوران و احتمالآ شرایط هیجانی و عاطفی وی بستگی دارد.
«رشد قبل از تولد تقریبآ ۱۰ ماه قمری یا ۲۸۰ روز طول می کشد که در این زمان ازآخرین تاریخ عادت ماهانه محاسبه می شود . چون لحظه باروری هنوز به طور دقیق مشخص نشده و امکان دارد تا دو هفته بعد از عادت ماهانه انجام گردد، رشد قبلا از تولد از مرحله باروری تا زمان تولد ۲۶۶روز طول میکشد.
این زمان به سه مرحله جدا تقسیم شده است که عبارتند از:
۱ . مرحله زیگوت،
۲ . مرحله رویانی،
۳ . مرحله جنینی،
۲-۱-۳-۱- مرحله زیگوت (از باروری تا سه هفته)
این مرحله تقریبآ چهارده روز، یعنی از زمان بارور شدن تخم تا استقرار یافتن در دیواره رحم طول می کشد. تخم بارور یا زیگوت در مسیر حرکت خود به طرف رحم ابتدا به دو ، چهار ، هشت و سپس به یک توده سلولی بنام مورولا تبدیل می شود . این توده سلولی هنگامی که وارد رحم گردید و به دیواره آن متصل شد ، بلاستوسیتز می نامند.
مرحله باروری از شروع رسیدن تخمک تا استقرار در رحم عبارت است از: تشکیل زیگوت، تشکیل مورولا که دو تا سه روز طول می کشد ؛ تشکیل بلاستوسیتها که چهار تا پنج روز است و اتصال بلاستوسیت ها به دیواره رحم که پنج تا شش روز است.
از ویژگی های این مرحله تقسیم سریع سلولی و ازدیاد پیچیدگی موجود زنده و استقرار یافتن زیگوت در دیواره رحم است . در این هنگام تخمک بارور شده و به اندازه یک سر سنجاق است و تشکیل یک توده سلولی می دهدکه حفره ای در آن وجود دارد . این توده سلولی که دارای لایه های داخلی و خارجی است که لایه خا رجی ان را تروفوبلاست می نامند.»۱۰۸
در قسمت های خارجی ترفوبلاست ریشه های پیچک مانندی شروع به رشد می کند و ظرف چند روز این ریشه ها به دیواره رحم که خود را آماده پذیرش تخم کرده ، متصل می شود . بدین ترتیب ، از این مرحله تا زمان تولد ، ارتباط مادر و فرزند برای تغذیه فرزند فراهم می شود . با برقراری این ارتباط ، مرحله زیگوت به پایان می رسد و مرحله رویانی اغاز می شود .
۲-۱-۳-۲- مرحله رویانی از ۲ تا ۸ هفته
«بیشتر اعضای مهم و سیستم فیزیولوژیکی بدن در این مرحله مشخص می شود. از ابتدای باروری تا انتهای این مرحله ، تخم بارور شده ،دو میلیون درصد اندازه اولیه خود رشد می کند . رشد در مرحله رویانی سریع است و سلول های ترفوبلاست به سه قسمت جداگانه به شرح زیر تقسیم می شود :
الف ) لایه اکتودرم : از این لایه ، قسمت بیرونی ، ناخنها ، بخشی از دندانها ، غده پوستی و سیستم عصبی به وجود می اید .
ب ) لایه مزودرم : از این لایه قسمتهای میانی پوست ، ماهیچه ها ، استخوانبندی ، دستگاه گردش خون و اعضای دفع مواد زاید به وجود می آید .
ج ) لایه اندودرم : از این لایه که یک لایه درونی است ، دستگاه کامل گوارش ، لوله های شیپور استاش ، ریه ها ، بورنشها ، کبد ، لوزالمعده ، غدد بزاقی ، غده تیروئید و تیموس به وجود می اید .
هنگامی که اعضای بدن در اثر رشد توده سلول های داخلی مشخص شد ، لایه های خارجی سلول ها ، دو غشای جنینی به وجود می آورد که آنها را کوریون و آمنیون می نامند . این دوغشا با غشاییکه از دیواره رحم مادر به وجود می آید تشکیل کیسه می دهد که جنین در آن نگهداری می شود . مایه امینیوتیک که در این کیسه جمع می شود ، جنین را در برابر ضربه های احتمالی که به مادر وارد می گردد ، حفظ می کند .
همزمان با به وجود امدن این کیسه – سایر کیسه ها – که مهمترین آنها بند جفت است – رشد می کند . رشد جنین تا قسمت بند دیواره رحم مادر ( محلی که رحم به کریون متصل می شود ) ادامه می یابد ، این ناحیه را جفت می نامند .
دو سرخرگ از میان بند ناف که در واقع رشته حیاتی جنین است ، خون را به جنین می رساند و از انجا یک ورید ، خون جنین را به جفت برمی گرداند. دو سیستم جریان خون مادر و جنین، به طور جداگانه عمل می کند و جریان خون هر دو به جفت وارد می شود، ولی سلول های جفت مانع ارتباط مستقیم آنها با یکدیگر می گردد. سلول های دیواره جفت غشای ظریفی دارد که اجازه عبور سلول های خونی را نمی دهد و فقط مواد مولکولی ریز، نمک و گازها را از خود عبور می دهد. در مورد مواد غذایی قابل عبور از جفت،

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره کشورهای آفریقایی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو