دانلود پایان نامه ارشد درباره
توانمندسازی، توانمند سازی، پیش آزمون، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد درباره توانمندسازی، توانمند سازی، پیش آزمون، کارآفرینی

دانلود پایان نامه

کارآفرینی………………………………………………………. 87 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ………………………………………………………………………………………………………..88 ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………..88

فصل چهارم: تحلیل داده ها
بخش اول:یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………90
بخش دوم:یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………91
سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..91 سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
سوال اول: آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد اثر گذاری توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟………………93 سوال 2)آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد معناداری توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟………………94
دارد؟سوال سوم)آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد انتخاب توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟……..96
سوال چهارم)آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد شایستگی توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟………..97
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………100
بحث وتبیین یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..102
محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………105 پیشنهاد های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….106
الف) پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………106
ب) پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………..106
‌منابع و ماخذفارسی……………………………………………………………………………………………………………………….107
منابع و ماخذ انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….109
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………..112
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….114

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول شماره3-1)توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………….80
جدول شماره3-2)توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات……………………………………………………………………………80
جدول شماره3-3)توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن…………………………………………………………………………….81
جدول شماره3-4)توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد……………………………………………………………………………….81
جدول شماره3-5)توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال………………………………………………………………………………82
جدول شماره3-6)توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت فرزند………………………………………………………………………………82
جدول شماره3-7)توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد سال تحت حمایتی…………………………………………………………………….82
جدول شماره3-8)توزیع پاسخگویان بر حسب علت تحت حمایتی………………………………………………………………………….83
جدول شماره3-9)توزیع پاسخگویان بر حسب دارا بودن مهارت فنی و حرفه ای…………………………………………………………..83 جدول شماره3-10)ابعاد و گویه های توانمندسازی زنان……………………………………………………………………………………..86
جدول شماره3-11) پایایی ابزار گردآوری پژوهش………………………………………………………………………………………..86
جدول شماره4-1)نمرات پیش آزمون توانمندسازی به تفکیک ابعاد آن در دو گروه کنترل و آزمایش…………………………………….90
جدول شماره4-2)نمرات پس آزمون توانمندسازی به تفکیک ابعاد آن در دو گروه کنترل و آزمایش……………………………………..90
جدول شماره4-3)پیش فرض طبیعی بودن توزیع نمرات…………………………………………………………………………………91
جدول شماره 4-4)پیش فرض دوم، همگونی واریانس……………………………………………………………………………………….92
جدول شماره4-5) نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه میانگین نمرات توانمندسازی گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون بعد از کنترل نمره های پیش آزمون………………………………………………………………………………………………………………92
جدول شماره4-6)آزمون کالموگروف و اسمیرانف تک نمونه ای جهت چگونگی توزیع نمرات شرکت کنندگان قبل از آموزش در بعد اثر گذاری توانمند سازی………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول شماره4-7) آزمون لوین برای آزمون برابری واریانس نمرات مقیاس اثرگذاری توانمندسازی……………………………………….93
جدول شماره4-8) نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه میانگین نمرات بعد اثرگذاری توانمندسازی گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون بعد از کنترل نم
ره های پیش آزمون……………………………………………………………………………………………..94
جدول شماره4-9)آزمون کالموگروف و اسمیرانف تک نمونه ای جهت چگونگی توزیع نمرات شرکت کنندگان قبل از آموزش در بعد معنی داری توانمند سازی………………………………………………………………………………………………………………………….94
جدول شماره4-10) آزمون لوین برای آزمون برابری واریانس نمرات بعد معناداری توانمندسازی………………………………………….95
جدول شماره4-11) نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه میانگین نمرات بعد معنی داری توانمندسازی گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون بعد از کنترل نمره های پیش آزمون………………………………………………………………………………………95
جدول شماره4-12)آزمون کالموگروف و اسمیرانف تک نمونه ای جهت چگونگی توزیع نمرات شرکت کنندگان قبل از آموزش در بعد انتخاب توانمند سازی……………………………………………………………………………………………………………………….96
جدول شماره4-13) آزمون لوین برای آزمون برابری واریانس نمرات بعد معناداری توانمندسازی………………………………………..96
جدول شماره4-14)نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه میانگین نمرات بعد انتخاب توانمندسازی گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون بعد از کنترل نمره های پیش آزمون……………………………………………………………………………………………97
جدول شماره4-15)آزمون کالموگروف و اسمیرانف تک نمونه ای جهت چگونگی توزیع نمرات شرکت کنندگان قبل از آموزش در بعد شایستگی توانمند سازی…………………………………………………………………………………………………………………….97
جدول شماره4-16) آزمون لوین برای آزمون برابری واریانس نمرات بعد شایستگی توانمندسازی……………………………………….98
جدول شماره4-17) نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه میانگین نمرات بعد شایستگی توانمندسازی گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون بعد از کنترل نمره های پیش آزمون……………………………………………………………………………………………98

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود قانون جدید مجازات اسلامی

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
توانمندسازی1 بی گمان یکی از مهم ترین وظایف دولت ها محسوب می شود. در کشورهای مختلف جهان بخش عظیمی از تحقیقات و منابع مصروف این حقیقت می شود که شهروند مطلوب برای جامعه باید دارای چه خصوصیاتی باشد و چگونه می توان این صفات و ویژگی ها را در اقشار مختلف جامعه توسعه داد.
یکی از چالشهای اصلی سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) این است که فعالیت بخش های گوناگون سیستم را به گونه ای طراحی کنند که بتوانند در دنیای پرتحول امروز، توانمندسازی زنان را افزایش داده، با هماهنگی یکدیگر و با بهره مندی از ابزار آموزش و پژوهش، گامهای مؤثری را در این راستا بردارند. در حال حاضر، بسیاری از تلا شهایی که در زمینه توانمندسازی زنان جویای کار صورت میگیرد، با عدم موفقیت روبه رو است؛ زیرا تولید فکر و خلاقیت، هماهنگی با این تغییرات و ایجاد تغییرات نو، نیاز به توانمندی ویژه ای در حیطه های گوناگون، با استفاده از آموزش های خاص دارد و بهره مندی از آ نها منجر به بهبود مستمر عملکرد، ارتقای صلاحیت، تغییر در رفتار و در نهایت توانمندسازی این زنان می شود.
شرایط اقتصادی ایران و گذر از مرحله ی اقتصاد تک محصولی، ضرورت بستر دیگری را ایجاد نموده است که در درون خود شرایط بهر ه مندی از منابع طبیعی، انسانی، تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی را فراهم می سازد. تجارب کشورها حاکی از آن است که اکثر آن ها به منظور توسعه اقتصادی و نیز برون رفت از بحران های اقتصادی، تلاش نموده اند آمادگی های شغلی را در زنان برای ورود به بازار کار از طریق ارایه آموز شهای روان شناختی و ایجاد مهارت های کسب و کار در اولویت برنامه های خود قرار داده، فضای مناسبی را برای توسعه آن ایجاد کنند و در کنار آن به تقویت نقش زنا

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درموردسبک زندگی، شناختی رفتاری، درمان شناختی رفتاری، بیماران مبتلا

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو