دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کمیسیون ماده صد

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کمیسیون ماده صد

دانلود پایان نامه

جریمه کمیسیون ماده صد 9 0 0 0 15 7  

مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری ارسنجان
7- سایر منابع تامین اعتبار (کد 7000):
این منبع درآمدی در طی دوره مورد بررسی به طور میانگین 85/32 درصد از درآمد شهرداری ارسنجان را به خود اختصاص داده است که شامل وامهای دریافتی از مؤسسات مالی و فروش اموال منقول و غیرمنقول میشود. این منبع درآمدی توانسته در طی دوره مورد نظر نقش بسزایی در تأمین مالی شهرداری ارسنجان داشته باشد و جایگاه اول را به خود اختصاص دهد. بررسی جدول شماره (21-4) نشان می دهد که قسمت عمده درآمد حاصل از این کد درآمدی ناشی از فروش اموال غیرمنقول (زمین) میباشد (86 درصد).
جدول شماره (21-4)- درآمدهای حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار و زیربخشهای آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
سایر منابع تأمین اعتبار 3069 8326 3989 9312 3476 2014
وام های دریافتی 0 1000 1000 1000 0 0
فروش اموال شهرداری 3069 7326 2989 8312 3476 2014
فروش اموال غیر منقول 2723 7326 1689 6901 2972 1989
فروش اموال منقول و اسقاط 346 0 1300 1231 505 25
سایر منابع 0 0 0 0 0 0
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری ارسنجان
4-1-3-4-2- ارزیابی نظام درآمدی شهرداری ارسنجان
با توجه به این که شهرداری یک نهاد بخش عمومی است انتظار میرود با عملیات مالی خود اعم از کسب درآمد و انجام هزینهها موجبات ارتقای رفاه عمومی و کارایی اقتصادی را فراهم آورد. به همین دلیل نمیتوان نظام درآمدی شهرداری را مستقل از سایر اجزای نظام مالی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از آنجایی که هر نظام مالیه شهری به شدت با اقتصاد شهری و کارایی اقتصادی شهرداری پیوند دارد، از اینرو در این قسمت، منابع درآمدی شهرداری ارسنجان با توجه به معیارهای زیر ارزیابی خواهد شد:
1- تفکیک درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری ارسنجان؛
2- نیازهای مالی شهر ارسنجان و تحول آن در آینده؛
3- پایه اقتصادی شهر ارسنجان و ظرفیتهای تأمین مالی جدید؛
4- آثار اقتصادی تامین منابع مالی به شیوه کنونی و پیامدهای تداوم وضع فعلی؛
5- ارتباط اقتصاد شهری ارسنجان با ترکیب نظام درآمدی شهرداری ارسنجان؛
4-1-3-4-2-1- تفکیک درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری ارسنجان
درآمدهای شهرداری از لحاظ منابع تأمین به دو دسته درآمدهای مستمر و درآمدهای غیرمستمر تقسیم میشود و از آنجایی که حصول درآمدهای غیرمستمر وابسته به انجام فعالیتهای دیگری است، نظام مدیریت شهری امکان کنترل این درآمدها را نداشته به طوری که هرگونه اخلال در این فعالیتها، موجب اخلال و عدم امکان برنامهریزی در ساختار و نظام درآمدی شهرداری میگردد.(طاهرخانی،1382) تفکیک درآمدهای شهرداری ارسنجان به دو دسته درآمدهای مستمر و نامستمر نشان میدهد که در دوره 1390-1385 تنها 27/26 درصد درآمدهای این شهرداری مستمر بوده و از منابع پایدار کسب شده است و در مقابل 73/73 درصد از درآمدها نامستمر بوده است.
جدول شماره (22-4)- متوسط سهم درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری ارسنجان از کل درآمدهای دوره 1390-1385
متوسط سهم (درصد) از کل درآمدهای دوره 1390- 1385
29/5 وصولی توسط سایر موسسات درآمدهای مستمر

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع مؤلفه های هوش فرهنگی

بستن منو