دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کلانشهرهای ایران

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کلانشهرهای ایران

دانلود پایان نامه

 

710300 وام دریافتی از سایر مؤسسات
710400 سایر موارد
720000 فروش اموال شهرداری
720100 فروش اموال غیر منقول
720200 فروش اموال منقول و اسقاط
720300 فروش سرقفلی
720400 فروش حقوق انتفاعی
720500 سایر موارد
730000 سایر منابع
730100 مازاد درآمد برهزینه دوره های ماقبل
730200 مازاد اقساط برهزینه دوره قبل
730300 باز دریافت وامهای اعطایی
730600 سایر درآمدها
740000 عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها 80٪
740100 عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی
740200 سایر موارد
مأخذ: حسن زاده،1390
این طبقه بندی با قوانین جدید ناظر بر منابع درآمدی شهرداری انطباق بیشتری دارد. در این طبقهبندی میان درآمدهای مستمر و اتفاقی تفاوت قائل شدهاند. بهای خدمات شهری در این طبقهبندی جایگاه مشخصتر و مهمتری یافته است. در این طبقه بندی، میان منابع استقراضی شهرداری، کمکهای بلاعوض دولت و هدایا تمایز مشخصی ایجاد شده است. فروش اموال شهرداری به مثابه منبع تأمین مالی دیده شده و از فروش خدمات متمایز گردیده است. کدبندی اقلام درآمدی و سایر منابع تأمین اعتبار بر حسب اعداد 6 رقمی موجب انعطاف پذیری بیشتر در طبقه بندیهای تفصیلی شده است.
از منابع مالى ذکر شده، در طى سالهاى 1371 تا 1385 بیشترین سهم درآمد شهردارىها را درآمد حاصل از عوارض ساختمانها و اراضى (شامل عوارض نوسازى، عوارض بر ساختمانها و اراضى در سطح شهر، عوارض بر پروانههاى ساختمانى، عوارض بر تراکم و تفکیک اراضى، عوارض حذف پارکینگ، عوارض بر بالکن و پیشآمدگى، عوارض بر معاملات غیرمنقول، عوارض قطع اشجار، 80 درصد عوارض و درآمدهاى وصولى و عوارض حق تشرف)تشکیل داده است که در این دوره دارای میانگین 49 درصد بوده است. البته با توجه به سهم کمتر شهردارىهاى کوچک، این درصد حاصل شده است در حالى که در طى این سالها بعضاً میزان درآمد در بودجه برخى از شهردارىهاى بزرگ کشور به بیش از 75 درصد نیز رسیده است. اما پایینترین سهم از درآمد شهردارى (بجز سهمیه از پرداختهاى وزارت کشور) عوارض توأم با مالیات و درآمد سایر دستگاهها (5/4 درصد) و درآمد حاصل از وجوه اموال شهردارى3/2 درصد بوده است.(بهاروند، 1382)
3-1-3- ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در کلانشهرهای ایران
برطبق جدول شماره (4-3) حدود 85 درصد درآمد شهردارىها در شهرهاى کشورهاى در حال توسعه از سه منبع اصلى درآمد یعنى عوارض، فروش خدمات و کمکهاى بلاعوض حاصل مىشود که همان منابع اصلى درآمد در شهردارىهاى ایران هستند. یعنى در ساختار درآمدى به طور کلى تفاوتى دیده نمىشود. آنچه به عنوان تفاوت قابل بررسى است، مربوط به ترکیب منابع درآمدى شهردارىها در ایران و سایر کشورهاست.
سهم بسیار ناچیز کمکهاى بدون عوض در بودجهى شهردارى کلانشهرهاى ایران باعث بالا رفتن سهم عوارض و فروش خدمات گردیده است. البته تفاوت ذکر شده تنها در ترکیب سه منبع اصلى مذکور خلاصه نمىگردد، بلکه تفاوت اصلى و عمده در اجزاى تشکیل دهنده هر منبع مىباشد 47 درصد از کل عوارض در شهرهاى کشورهاى در حال توسعه از مالیات املاک و مستغلات به دست مىآید که در کلانشهرهاى ایران تحت عنوان عوارض نوسازى تنها حدود 2 درصد از کل عوارض دریافتى را شامل مىشود. (عباسی کشکولی و باقری کشکولی،23،1389)
در حالیکه علیرغم فعالیتهای صورت گرفته در زمینه دستیابی به منابع درآمدی پایدار در کلانشهرهای ایران، عوارض بر ساختمانها و اراضى بخش عمده عوارض را به خود اختصاص داده است (حدود 80 درصد)، این گونه عوارض در منابع درآمدى سایر کشورها چندان جایگاهى ندارند(در کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته سهم این عوارض 25/1 درصد و در کشورهای در حال توسعه حدود 5/0درصد میباشد.)

مطلب مرتبط :   معاملات با حق استرداد

جدول شماره (4-3)- مقایسه سرفصل هاى منابع درآمدى شهردارى هاى کلانشهرهای ایران و شهرهاى درحال توسعه
منابع درآمدی کلانشهرهای ایران شهرهای کشورهای در حال توسعه

بستن منو