دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

عوارض 59/69 32/45  

فروش خدمات 32/43 17
کمکهای بلاعوض 94/1 57/22
استقراض 0 8/5
سایر 0 4/9
مأخذ: صفری،1383،336
بررسیها در این زمینه بیانگر این واقعیت است که شهرهای بزرگ دنیا از طریق اخذ مالیاتهای سالانه و مستمر اداره میشوند. مالیاتها و عوارضی که نه تنها اثرات منفی بر روی اقتصاد شهری ندارند بلکه حتی باعث ایجاد تعادل در بازار مسکن شده و به خوبی توانستهاند که به عنوان یک درآمد پایدار برای شهرداریها به مقابله با اهداف سوداگرانه در این بازار بپردازند. اما اداره کلانشهرهای ایران با عوارض غیرمستمر، بدون برنامهریزی و تنها با هدف کسب درآمد بیشتر و عدم توجه به عواقب منفی آن بر روی بازار مسکن صورت میگیرد. قابل ذکر است اعمال چنین روش ابتدایی برای کسب درآمد، به علت سهل الوصول بودن عوارض دنبال میگردد. نباید فراموش کرد که شهرداریها در وصول عوارض نوسازی و یا عوارض سواری‌های شخصی که مبلغ آن بسیار ناچیز است بامشکل روبرو هستند. مهمترین پیامدهای منفی دریافت این عوارض بر اقتصاد شهری عبارتند از: (کبگانی،1382)
تحمیل هزینه اضافی به قیمت تمام شده ساختمان
افزایش ضرائب و فرمولهای محاسباتی عوارض در نتیجه افزایش قیمت منطقهای (خصوصاً در بلند مرتبه سازی)
تغییر نگرش شهروندان در مورد حداقل عوارض پروانه و تعمیم آن به کل ساختمانهای ساخته شده قبلی و افزایش قیمتهای پایه ساختمان
فروش تراکم منبع درآمد دیگری است که شهرداریها در کلانشهرهای ایران از آن بهرهمند میگردند. اتکای شهرداریهای کلانشهرها به فروش تراکم، تغییر کاربری و جرایم حاصل از تخلفات سازندگان ساختمانهای شهری، نه تنها بیانگر فقدان نظام پایدار درآمدی در شهرداری است، بلکه پیامدهای منفی بسیار دیگری مانند آسیبپذیری و ناپایداری در برابر نوسانات بازار مستغلات نوساز، روند نزولی درآمد، تأثیرات منفی بر وضعیت آلودگی هوا و ترافیک، مغایرت فروش تراکم با هرگونه برنامهریزی شهری، مغایرت با برنامهریزی برای مقابله با سوانح طبیعی نیز دارد. از سوی دیگر شهرداریها با فروش تراکم با عنوان مشارکت در ساخت و ساز باعث افزایش قیمت مسکن و در نتیجه ایجاد زمینه سوداگری در این بازار اقتصاد شهری شدهاند.
اما در میان اثرات منفی فروش تراکم آنچه که نه تنها نظام اقتصادی کلانشهرها را با مشکل روبه رو میسازد بلکه بیش از پیش اقتصاد شهری در سایر شهرها را نیز تحت فشار قرار میدهد، کسب درآمد بالا از این روش برای شهرداریها در کلانشهرها است، از آنجایی که این گونه درآمدها بدون انجام هیچ گونه فعالیتی به وجود میآیند اقتصاد کاذبی را در این کلانشهرها ایجاد کرده و باعث افزایش شاخصهای منفی اقتصادی مانند تورم در نظام اقتصاد ملی میگردند.
مطالعات صورت گرفته بر روی ترکیب نظام درآمدی شهرداری تهران در سال 1389 نشان میدهد که در میان عوارض ساختمانی و اراضی، عوارض نوسازی تنها 6/2 درصد از منابع درآمدی شهرداری را در این سال تشکیل داده است. در صورتی که قانون نوسازی و عمران شهری ظرفیت مناسبی را برای تجهیز منبع درآمدی پایدار برای شهرداریها بوجود آورده است. متاسفانه بدلیل مشکلات مربوط به ممیزی ارزش گذاری املاک، تشخیص و وصول عوارض نوسازی، از این ظرفیت به درستی استفاده نشده است. (حسن زاده،1390)
بنابراین با توجه به مشکلات موجود در نظام درآمدی کلانشهرها طراحی ساختار درآمدی پایدار برای این شهرها امری ضروری است. بهرهگیری از فروش خدمات شهری، مشارکت در فعالیتهای اقتصاد شهری، اخذ مالیاتهای مستمر و سالانه و اصلاح قوانین و مقررات شهرداریها در این زمینه می تواند مفید واقع گردد.
بخش دوم: ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در سایر کشورهای دنیا
3-2-1- کشورهای توسعه یافته
اگرچه از لحاظ شیوه حکومت تفاوتهایی در میان کشورهای توسعه یافته وجود دارد اما سیستم مدیریت شهری در این گونه کشورها دارای خصوصیات سیستم تصمیمگیری غیرمتمرکز میباشد که حوزه فعالیتهای آن تمامی امور شهری مانند امور برنامهریزی، مدیریت، هماهنگی و… را در بر میگیرد. در این قسمت وظایف و منابع درآمدی شهرداریها در 10 کشور امریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه، سوئد، ژاپن، آلمان، استرالیا، اسپانیا و اتریش مورد بررسی قرار میگیرد.
3-2-1-1-امریکا
در امریکا حکومتهای محلی به ترتیب عبارتند از: کانتی، شهرک، شهرداری و واحدهای ثانویه یا نواحی خاص. هر یک از این حکومتها انجام وظایف خاصی را به عهده دارند. شهرداریها در امریکا از قدرت عمل و استقلال بالایی برخوردارند و در شهرهای بزرگ عهدهدار تمامی کارکردهای کانتیها میباشند که وظایف ایالت را در حوزه خود انجام میدهند. (دانشنامه ویکی پدیا،2013)
مهمترین وظایف شهرداریها در این کشور شامل تأمین نور خیابانها، دفع زباله، جمعآوری فاضلاب، تأمین آب، نگهداری معابر و نظافت خیابانها، سنگفرش خیابانها، اطفاء حریق و آتش نشانی، تأمین نظم و امنیت توسط پلیس، تعیین نرخ برای نان و گوشت، ممنوعیت ورود احشام به جاده، امور آموزشی و فرهنگی (موزه تئاتر)، مدارس، کتابخانه، فضای سبز و حمل و نقل عمومی میباشد.
عمده درآمد شهرداریها در آمریکا از طریق مالیات بر دارایی و هزینههای ثابت، مبادلات مالی بیندولتی (بین حکومتی)، مالیات بر فروش و درآمد بدست میآید. از سال 1980 به دنبال کاهش کمکهای دولت مرکزی به شهرداریها در این کشور شهرها در پی ایجاد منابع جدید درآمدی میباشند. هم اکنون مالیات بر دارایی درآمد عمده و اصلی شهرها محسوب میشود. اندازه شهرها نیز تاثیر زیادی بر نوع و چگونگی استفاده از منابع درآمدی میگذارد. معمولاً شهرهای بزرگتر منابع درآمدی متنوعتری در اختیار دارند.(Fahim,2005) در ایالات متحده، حدود 30 درصد از درآمدهای شهرداریها از طریق کمکهای انتقالی دولت فدرال تأمین میشود. این کمکها به امور آموزش، تأمین اجتماعی و مسکن، بهداشت و درمان، حمل ونقل و اداره شهرداری میشود. (سالیوان، 2007)
ایالت مینه سوتا: در این ایالت تفاوت زیادی در درآمدهای شهرهای بالای 2500 نفر جمعیت و زیر 2500 نفر جمعیت وجود دارد. شهرهای زیر 2500 نفر جمعیت بیشتر به درآمدهای مبادلات بین حکومتی وابسته هستند. شهرهای بزرگ در مینه سوتا از روشهای درآمدی دیگری استفاده میکنند مانند افزایش مالیات، امتیاز مالکیت محلههای مسکونی و مالیات بر فروش محلی. (Fahim,2005)
ایالت جرجیا: شهرداریهای ایالت جرجیا بر اساس قانون اساسی ایالت مجاز هستند برای تأمین درآمد، مالیات بر دارایی را از شهروندان اخذ کنند. این مالیات به اموالی مانند زمین و ساختمان، اموال شخصی مثل اتومبیل، قایق، ماشینآلات و دستگاهها، کالاهای لیست شده در یک کار تجاری، و داراییهایی مثل: اوراق رهن و وام و … تعلق میگیرد. شهرها در ایالت جرجیا مجاز هستند که مالیاتهایی را برای برق، گاز، تلفن، تلویزیون، و سایر خدمات مشابه دریافت کنند. همچنین شهرها میتوانند مالیاتهایی بر نوشیدنیهای الکلی، حق بیمه، هتلها و متلها و شرکتهایی که وسایل نقلیه کرایه میدهند وضع کنند.( Georgia Municipal Association,2012)
ایالت تگزاس: تگزاس دومین ایالت پر جمعیت بعد از کالیفرنیا است. در شهرهای ایالت تگزاس از مالیات بر دارایی زیاد استفاده نمیشود و به جای آن از مالیات فروش و دستمزد استفاده میشود. (Fahim,2005)
ایالت واشنگتن: ساختار درآمدی حکومتهای محلی در این ایالت شامل مالیات (44 درصد)، کمکهای دولتی (29درصد)، استقراض (6/7درصد)، بهای خدمات شهری (5/16درصد) و سایر منابع درآمد (4/2 درصد) است. مالیاتها در این ایالت شامل انواع مالیات بر فروش، مالیات بر املاک و مالیات بر دستمزد میباشد. واشنگتن جزء هفت ایالتی است که از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی استفاده نمیکند.( Senate Ways and Means Committee ,2010)
3-2-1-2- کانادا

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع قانون اجرای احکام مدنی

بستن منو