دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 
پیش آزمون، توزیع فراوانی، دارو درمانی، طرحوارههای ناسازگار

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پیش آزمون، توزیع فراوانی، دارو درمانی، طرحوارههای ناسازگار

دانلود پایان نامه

۲۵ نفر را شامل می شود، طبق فرمول بالا ۶ نفر تعیین گردید.که تحت درمان رفتاری قرار گرفتند.
N :حجم جامعه، ? : سطح خطا ، واریانس و دقت براورد است.
برای جامعه اول ۵۷= N و جامعه دوم ۲۵= N و۰۵/۰: ? و ۹۶/۱ : و به جای از استفاده می کنیم(R = دامنه تغییرات) و برابر با ۱ است.

۳-۵ روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
مصاحبه و پرسشنامههای:
DASS21 که حاوی ۲۱ سوال است و افسردگی، اضطراب و استرس را می سنجد. این مقیاس را لوویباند و لوویباند(۱۹۹۵) تهیه کردند. ضریب آلفای کرونباخ برای شکل ۲۱ سوالی این مقیاس در یک نمونه ۴۰۰ نفری برای افسردگی۷۰/۰، اضطراب ۶۶/۰ ، و استرس ۷۶/۰ گزارش شده است. همچنین ضریب همبستگی پرسشنامه افسردگی بک و اضطراب زونک با زیر مقیاسهای این آزمون به ترتیب برای افسردگی ۶۶/۰،استرس۴۹/۰واضطراب۶۷/۰بدستآمدهاست.(صاحبی،میرعبدالهیوسالاری۱۳۸۰)

پرسشنامه وسواس مادزلی که حاوی ۳۰ سوال بسته پاسخ دوگزینهای(بلی و خیر) است. .برای تشخیص انواع گوناگون نشانههای وسواس فکری عملی است. آزمون علاوه بر یک نمره کلی، چندین نمره جداگانه برای کنترل (۹ماده)، شستشو (۱۱ماده)، کندی/تکرار وشک و تردید(۸ ماده)است. و بیشترین نمره در ۴زیرگروه کنترل، شستشو، کندی/تکرار وشک و تردید به ترتیب ۹ – ۱۱ ۷ و ۷ است. در این مقیاس نمرههای بالاتر از میانگین (۱۵)، به عنوان نمره وسواس در نظر گرفته می شوند. راچمن و هاجسون(۱۹۸۰) روایی همگرا و اعتبار بازآزمایی این پرسشنامه را رضایت بخش گزارش کردهاند.(ساناویو ۱۹۸۵ به نقل از سجادیان ۱۳۸۵) ضریب آلفای کرونباخ برای نمره وسواس کلی را ۷۷/۰ و ( نورمن۱۱۹۶ به نقل از سجادیان ۱۳۸۵) برابر با ۸۵/۰ گزارش کردهاند. پاکروان، قلعه بندی، علوی و ابراهیمی۱۳۸۶حساسیت و ویژگیاینآزمونرابهترتیببرابربا۵/۷۴و۹/۹۳بدستآوردهاند.

پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه که مشتمل بر ۷۵ سوال است و ۱۵حوزه: نقص/ شرم ، رهاشدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی/ بیگانگی، وابستگی/ بی کفایتی، آسیب پذیری به ضرر یا بیماری، گرفتار/ خودتحول نایافته، خویشتن داری/ خودانضباطی ناکافی، استحقاق/ بزرگ منشی، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، شکست، معیارهای سرسختانه/ بیش انتقادی را میسنجد. این پرسشنامه را اولین بار یانگ و براون برای طرحوارههای ناسازگار اولیه طراحی کردند. هرپرسش بر یک مقیاس۶ درجه ای نمرهگذاری می شود (۱ برای کاملا نادرست و ۶ برای کاملا درست) هر ۵ پرسش یک طرحواره را می سنجد چنانچه میانگین هر خرده مقیاس بالاتر از ۵/۲ باشد آن طرحواره ناکارآمد است. پایایی و روایی این پرسشنامه درپژوهشهای متعددی به اثبات رسیده است. (بارانف و ای۲۰۰۷). هنجاریابی این پرسشنامه در ایران توسط آهی(۱۳۸۶) انجام گرفته است.همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ در جمعیت مونث ۹۷/۰ و در جمعیت مذکر۹۸/۰ گزارش شده است.

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع ندامت و پشیمانی

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی

۳-۷ صورت بندی جلسات طرحوارهدرمانی
* جلسه اول:
* گرفتن شرح حال مبتنی بر تاریخچه زندگی خانوادگی
* پرکردن پرسشنامههای طرحواره و باورهای وسواسی و DASS21
* بیان مدل برای مراجع
* تکلیف خانگی پرسشنامه اجتناب
* جلسه دوم:
* بازنگری و مرور تکلیف
* مرور طرحوارهها با استفاده از گفتگوی سقراطی
* آگاه سازی مراجع از طرحوارههای ناسازگار و تاکید بر اینکه مشکل باوری است که دارند.
* تصویر سازی
* تکلیف خانگی پرسشنامه جبران
* جلسه سوم:
* مرور تکلیف: شناخت سبکها و پاسخهای مقابلهای
* مفهوم سازی مشکل در قالب طرحواره
* تکلیف خانگی ثبت افکار خودآیند

* جلسه چهارم:
* مرور تکلیف
* فهرست کردن باورهای مشکل آفرین
* تکنیک صندلی خالی
* تکلیف خانگی اولویتبندی باورهای مشکلآفرین
* جلسه پنجم:
* مرور تکلیف
* تصویرسازی(برقراری ارتباط بین طرحوارههای اولیه و مشکل)
* تکلیف خانگی تهیه کارت
* جلسه ششم:
* مرور تکلیف
* گفتگوی خیالی بین جنبه سالم و ناسالم طرحواره
* تکلیف خانگی برگه پیوستار
* جلسه هفتم:
* مرور تکلیف
* آزمایش تاریخی طرحوارهها
* تهیه شواهدی که طرحوارههای ناسازگار اولیه تایید یا رد می کند.
* تعریف جدید از شواهد (برچسب جدید) و تعیین باور هستهای
* تکلیف خانگی ثبت اطلاعات مثبت
* جلسه هشتم:
* مرور تکلیف
* بازنگری مفهوم سازی
* تکلیف خانگی شناسایی باورهای جایگزین
* جلسه نهم:
* مرور تکلیف
* بازنگری مزایا و معایب باورها
* آرام سازی

* جلسه دهم: دستآوردهای درمان
* تکالیف پیشگیری از عود تغییرات در طول درمان
آموختههای دوران درمان
ورود به زندگی روزمره

* جلسه یازدهم: زمان پیگیری
* ۳ ماه پس از پایان جلسات
* تکمیل پرسشنامههای طرحواره،وسواس و DASS21
لازم به ذکر است است این جلسات باز می باشد که در مورد یکی از نمونه ها تعداد آن ۱۴ جلسه طول کشید.پکیج درمان بر مبنای کتاب طرحوارههای شناختی و باورهای بنیادین،طرحوارهدرمانی برای استرس شغلی و طرح وارهدرمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی) استخراج شده است.
رفتاردرمانی نیز توسط روانشناس بالینی دیگری با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مرکز مشاوره تحت نظارت سازمان مشاوره و روانشناسی انجام گرفته است.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود مقایسه نتایج

در این فصل یافته های تحقیق در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی و تجزیه و تحلیل استنباطی که در پاسخ به فرضیات تحقیق می باشد ارائه می گردد. در بخش اول ابتدا داده های توصیفی از قبیل فراوانی و درصد ارائه می گردد و در بخش دوم به بررسی فرضیه ها پرداخته می شود. برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل کواریانس استفاده شد.

۴-۱ بخش اول: داده های توصیفی
در جدول(۴-۱) توزیع فراوانی متغیر وضعیت گروهی ارایه شده است. بر اساس جدول ۳۵ درصد
آزمودنی ها در گروه دارو درمانی‏ ۳۰ درصد در گروه رفتار درمانی و ۳۵ درصد در گروه طرحواره درمانی قرار گرفتند.

جدول(۴-۱) توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک وضعیت گروه ها
گروه
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
دارو درمانی
۷
۳۵
۰۰/۳۵
رفتار درمانی
۶
۳۰
۰۰/۶۵
طرحواره درمانی
۷
۳۵
۱۰۰%
کل
۲۰
۱۰۰%

در جدول(۴-۲) توزیع فراوانی متغیر جنسیت آزمودنی ها ارایه شده است. بر اساس جدول ۶۰ درصد
آزمودنی ها زن و ۴۰ درصد مرد گرفتند.

جدول(۴-۲) توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زن
۱۲
۰۰/۶۰
۰۰/۶۰
مرد
۸
۰۰/۴۰
۱۰۰%
کل
۲۰
۰۰/۱۰۰
……..
در جدول(۴-۳) توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات آزمودنی ها ارایه شده است. بر اساس جدول ۴۵ درصد آزمودنی ها دیپلم و زیر دیپلم، ۳۵ درصد فوق دیپلم و ۲۰ درصد لیسانس و بالاتر هستند.
جدول(۴-۳) توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
دیپلم
۹
۰۰/۴۵
۰۰/۴۵
فوق دیپلم
۷
۰۰/۳۵
۰۰/۸۰
لیسانس و بالاتر
۴
۰/۲۰
۱۰۰%
کل
۲۰
۰۰/۱۰۰
……..

در جدول(۴-۴) توزیع فراوانی متغیر سن آزمودنی ها ارایه شده است. بر اساس جدول ۳۵ درصد
آزمودنی ها زیر ۲۵ سال، ۵۰ درصد ۲۵ تا ۳۵ سال و۱۵ درصد بالاتر از ۳۵ سال هستند.

جدول(۴-۴) توزیع فراوانی سن آزمودنی ها
سن
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیر ۲۵ سال
۷
۰۰/۳۵
۰۰/۳۵
۲۵ تا ۳۵ سال
۱۰
۰۰/۵۰
۰۰/۸۵
بالای ۳۵ سال
۳
۰/۱۵
۱۰۰%
کل
۲۰
۰۰/۱۰۰
……..

جدول (۴-۵) میانگین نمره پیشآزمون و پسآزمون وسواس، اضطراب، افسردگی و استرس در گروه دارودرمانی را نشان میدهد. همانطور که مشاهده می گردد میانگین نمره وسواس، اضطراب، افسردگی و استرس پس آزمون اعضای گروه دارو درمانی در مقایسه با میانگین پیش آزمون آنها کاهش داشته است.

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه نظام های حقوقی

جدول (۴-۵) میانگین و انحراف معیار گروه دارو درمانی در پیش آزمون و پس آزمون وسواس، اضطراب، افسردگی و استرس
آزمونها
دارو درمانی
پیش آزمون
پس آزمون

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
وسواس
۷
۰۰/۲۰
۶۵/۳
۵۷/۹
۰۲/۵
اضطراب
۷
۵۸/۱۰
۷۰/۴
۰۰/۵
۴۳/۴
افسردگی
۷
۲۸/۱۴
۲۵/۳
۱۴/۷
۰۸/۵
استرس
۷
۱۴/۱۶
۱۳/۳
۱۴/۹
۲۹/۴
جدول (۴-۶) میانگین نمره پیشآزمون و پسآزمون وسواس، اضطراب، افسردگی و استرس در گروه رفتاردرمانی را نشان میدهد. همانطور که مشاهده می گردد میانگین نمره وسواس، اضطراب، افسردگی و استرس پس آزمون اعضای گروه رفتار درمانی در مقایسه با میانگین پیش آزمون شان کاهش داشته است.

جدول (۴-۶) میانگین و انحراف معیار گروه رفتار درمانی در پیش آزمون و پس آزمون وسواس، اضطراب، افسردگی و استرس
آزمونها
گروه
پیش آزمون
پس آزمون

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
وسواس
۶
۸۳/۱۷
۵۵/۶
۶۶/۱۳
۰۳/۷
اضطراب
۶
۸۳/۹
۴۹/۵
۶۶/۴
۰۷/۳
افسردگی
۶
۶۶/۱۰
۸۷/۲
۰۰/۷
۰۳/۳
استرس
۶
۳۳/۱۶
۷۳/۲
۰۰/۱۱
۶۸/۳

جدول (۴-۷) ) میانگین نمره پیشآزمون و پسآزمون وسواس، اضطراب، افسردگی و استرس در گروه طرحوارهدرمانی را نشان میدهد. همانطور که مشاهده می گردد میانگین نمره وسواس، اضطراب، افسردگی و استرس پس آزمون اعضای گروه طرحوراه درمانی در مقایسه با میانگین پیش آزمون شان کاهش داشته است.

جدول (۴-۷) میانگین و انحراف معیار گروه طرحواره درمانی در پیش آزمون و پس آزمون وسواس، اضطراب، افسردگی و استرس
آزمونها
گروه
پیش آزمون
پس آزمون

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
وسواس
۷
۸۵/۱۹
۵۳/۳
۱۴/۱۱
۴۰/۷
اضطراب
۷
۰۰/۸
۰۳/۵
۱۴/۲
۷۷/۱
افسردگی
۷
۷۱/۱۰
۶۵/۱
۵۷/۳
۱۰/۳
استرس
۷
۸۵/۱۳
۳۳/۵
۸۵/۷
۴۳/۳

۴-۲ بخش دوم: فرضیه های پژوهش
۴-۲-۱ فرضیه اول: میان اثربخشی طرحواره درمانی، دارو درمانی و رفتار درمانی در کاهش نشانه های وسواس در مبتلایان OCD تفاوت معنی دار وجود دارد.
نتایج بررسی پیش فرض های آماری نشان داد که پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین) و آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای گروه های آزمایش و کنترل یکسا

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو