دانلود پایان نامه ارشد با موضوع میزان درآمد

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع میزان درآمد

دانلود پایان نامه

58/11 31/0 04/1 09/0 96/1 87/0 کد6000
36/16 81/15 17/45 43/34 05/52 66/32 کد7000  

مأخذ: محاسبات نگارنده
نمودار زیر نشان دهنده روند تغییرات وصولی سرفصلهای هفتگانه درآمدی شهرداری ارسنجان طی سالهای 1390-1385 میباشد. خطوط روی نمودار نشان میدهد که درآمدهای حاصل از کدهای هفتگانه درآمدی در شهرداری ارسنجان تقریبا‍ً دارای روندی یکسان بودهاند.

نمودار شماره (4-4)-روند تغییرات درصد وصولی سرفصلهای هفتگانه درآمدی شهرداری ارسنجان طی سالهای 1390-1385
4-1-3-4-1-تحلیل ترکیب درآمد شهرداری ارسنجان
جهت تحلیل ترکیب درآمد شهرداری ارسنجان ابتدا تغییرات هر یک از کدهای درآمدی این شهرداری به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (کد 1000):
بررسی میزان درآمد حاصل از عوارض عمومی در طی دوره 1390-1385 نشان میدهد که این عوارض به طور متوسط 61/20 درصد از تأمین مالی شهرداری ارسنجان را به خود اختصاص دادهاند. درآمدهای ناشی از عوارض عمومی از 24/21 درصد از کل درآمدهای کسب شده در سال 1385، به 31/24 درصد در سال 1390 افزایش یافته است.
براساس دادههای موجود در جدول شماره (13-4) درآمد ناشی از عوارض عمومی در سال 1389 بیشترین رشد را داشته است که این رشد صعودی به علت افزایش عوارض وصولی توسط سایر مؤسسات و عوارض بر ساختمانها و اراضی است. آمار پروانههای ساخت صادر شده در این سال نیز نشان از افزایش تعداد پروانههای صادر شده و به تبع آن افزایش عوارض بر پروانههای ساختمانی دارد.
جدول شماره (14-4)- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و زیربخشهای آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) 1996 1605 1957 1812 8574 2994
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- وصولی توسط سایر مؤسسات 234 300 272 128 3923 6
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر ساختمانها و اراضی 1359 977 1371 1310 3511 2634
عوارض بر پروانه ساختمانی 1032 556 460 659 1764 1490
عوارض بر مازاد تراکم 14 50 257 50 77 174
عوارض نوسازی 39 89 180 207 433 309
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض برارتباطات و حمل ونقل 103 159 142 139 183 282
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر پروانه های کسب فروش و خدماتی 300 169 172 235 957 72
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری ارسنجان
جدول شماره (15-4)- تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در شهرداری ارسنجان
سال 1385 1386 1387 1388 1389 1390
تعداد پروانههای صادر شده 141 150 137 170 382 154

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع اندازه گیری

بستن منو